BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring

BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring

Kurskode: 
BIK 2917
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stig Ytterstad
Kursnavn på engelsk: 
Organizational Development and Change
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Organisasjonslæring og lederen/konsulenten som endringsagent.
Team, avdelinger og organisasjoner står stadig overfor nye utfordringer. Ledere og fagspesialister må i større grad fungere som endringsagenter og pådrivere. Vi må utvikle fleksible team og organisasjoner som kan tilpasse seg endringer gjennom skrittvise læreprosesser. I dette kurset går vi gjennom de ulike fasene i en endringsprosess, trinn for trinn. Spesiell vekt legges på "suksessfaktorer og fallgruver" ved endring.

Kunnskapsmål

Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne:

 1. Kjenne de ulike fasene i en endringsprosess
 2. Kjenne til aktuelle verktøy og virkemidler ved endring
 3. Ha god innsikt i suksessfaktorer og fallgruver ved endring.
 4. Bli mer klar over sine egne ressurser og talenter vedr. endring, samt vite hvordan dette kan videreutvikles
 5. Kjenne til rollen som endringsagent og pådriver
Ferdighetsmål

1. Bruke en systematisk metode for å oppnå endring i team, avdelinger eller en organisasjon
2. Bruke konkrete verktøy og virkemidler for å oppnå endring
3. Identifisere motstand mot forandring og bruke praktiske strategier for å overvinne motstanden
4. Kunne gi bidrag som diskusjonspartner og endringsagent i konkrete prosjekter
5. Kunne være pådriver for å videreutvikle et team, en avdelingen og en organisasjon
6. Bygge nettverk og maktallianser som kan bidra til å gjennomføre endringer

Generell kompetanse
 1. Ha en altruistisk grunnholdning og hjelpe medarbeidere og kunder til å lykkes
 2. Kunne reflektere over egne verdier, holdninger og atferd
 3. Ha et ønske om å videreutvikle seg selv som endringsagent og pådriver
 4. Være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av ulike verktøy og metoder
 5. Kunne foreta etiske vurderinger vedrørende endringer på individ-, team- og organisasjonsnivå
Kursets innhold

En plattform for endring

 • Utfordringer og muligheter team, avdelinger og organisasjoner står overfor
 • Paradokser og dilemmaer ved endring
 • Fornying og revitalisering av organisasjonen: Å identifisere og påvirke organisasjonskultur
 • Å kunne leve ut den nye kulturen

Endringsprosessen

 • Fasene i en endringsprosess,trinn for trinn. Betydningen av fleksibilitet og læring
 • Diagnose: Kartlegging og analyse av en organisasjon, en avdeling eller et team
 • Målsetting: Enighet om ønsket situasjon
 • Planlegging av tiltak. Forankring av prosessen. Informasjon, involvering, tillit og forpliktelse

Virkemidler

 • Verktøy og metoder for gjennomføring av prosessen. Evaluering, læring og belønning
 • Motstand mot forandring. Strategier for å overvinne motstand
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved endring: Betingelser og strategier for å lykkes
 • "Verktøykasse" ved endring
 • Evaluering av endringsprosesser

Fremtid

 • Rollen som konsulent og endringsagent. Bruk av ulike konsulentstiler
 • Kontinuerlig utvikling og endring av organisasjoner. Bruk av skrittvise læreprosesser.
 • Trender. Organisasjonsutvikling og endring i fremtiden
 • Sette opp en plan for hvordan en selv kan utvikle seg som endringsagent og pådriver
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 42 kurstimer over ett semester.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Utarbeidelse av prosjektoppgave.
Første kursdag utleveres en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven vil normalt omfatte planlegging, gjennomføring og/eller evaluering av endringsarbeid i et team, en avdeling eller en organisasjon. Den enkelte deltaker står imidlertid fritt mht. den endelige formulering av det prosjektarbeidet som skal gjennomføres. Problemstillingen kan gjerne hentes fra egen arbeidsplass. Deltakerne jobber gjennom hele kurset med sitt prosjekt. Foreleser vil først og fremst gi innsikt og oversikt over fagområdet organisasjonsutvikling og endring, men også diskutere prosjektarbeidet med deltakerne.

Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider.
Eksamenskode: 
BIK 29171
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.