VHL 3665 Law and Negotiations

VHL 3665 Law and Negotiations

Course code: 
VHL 3665
Department: 
Department of Accounting and Operations Management
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Morten Lund
Eirill Bø
Course name in Norwegian: 
Jus og forhandlinger
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Retail Management - Programme Courses
Semester: 
2021 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset er et programkurs for bachelorstudiet i Retail Management og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i følgende hoved emner:

Jus

 • Innføring i kontraktsrett.
 • Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer
 • Arbeidsrett
 • Leie av næringslokaler
 • Agentavtaler, franchiseavtaler og distribusjonsavtaler

Innføring i forhandlinger

Learning outcomes - Knowledge

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg:

 • grunnleggende oversikt over hovedprinsippene i kontraktsretten og innsikt i prosesser for forhandlinger om kontraktsinngåelse.
 • gode kunnskaper om lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende og for salg fra næringsdrivende til forbruker
 • Oversikt over kontraktstyper for internasjonale kjøpskontrakter
 • Oversikt over sentrale arbeidsrettslige spørsmål
 • Oversikt over sentrale spørsmål for leie av næringslokaler og over typiske leiekontrakter
 • kjennskap til ulike typer av forhandlinger og hvordan konflikter kan oppstå og hvordan disse kan håndteres.
Learning outcomes - Skills

Etter kurset skal studentene kunne:

 • identifisere og analysere juridiske og kommersielle problemstillinger knyttet til kontrakter, særlig kontrakter om nasjonale og internasjonale kjøp av varer.
 • redegjøre for juridisk og kommersiell argumentasjon knyttet til lovgivning og kontrakter om kjøp.
 • Redegjøre for sentrale arbeidsrettslige og husleierettslige regler for leie av næringslokaler 
 • være i stand til å kunne bidra i en forhandling.
General Competence

Etter kurset skal studentene ha:

 • utviklet evnen til kritisk og selvstendig refleksjon gjennom trening i tolkning og anvendelse av lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende.
 • et bevisst forhold til de vurderinger som ligger til grunn for kjøpsrettslige standarder der disse direkte eller indirekte er knyttet til et samfunnsansvar.
 • Utviklet evnen til kritisk og selvstendig refleksjon ved arbeidsrettslige problemstillinger
 • Evne til analyse og refleksjon i relasjon til leie av næringslokaler 
 • kjennskap til etisk adferd knyttet til forhandlinger.
Course content

Generell kontraktsrett

 • Innføring i grunnleggende generell kontraktsrett
 • Gjennomgang av kontrakters regulering av partenes rettigheter og plikter og av rettsvirkninger av mislighold av kontraktsforpliktelser
 • Innføring i kontraktsinngåelser og kontraktsforhandlingsprosesser
 • Innføring i kontraktsutforming og bruk av standardkontrakter
 • Kort gjennomgang av sentral engelsk kontraktsterminologi

Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer.

 • Innføring i kjøpsloven og gjennomgang av typiske kjøpskontrakter mellom næringsdrivende
 • Innføring i internasjonal kjøpsrett og bruk av internasjonale standardkontrakter for kjøp
 • Gjennomgang av Incoterms (Internasjonale standardklausuler om regulering av selgers og kjøpers ansvar for transport, forsikring, lagring, fortolling, m.v. av de kjøpte varer.)
 • Kort innføring i betalingssystemer ved internasjonal varehandel
 • Innføring i sentrale arbeidsrettslige spørsmål
 • Innføring i sentrale spørsmål i tilknytning til leie av næringslokaler

Forhandlinger.

 • Innføring i sentrale utfordringer knyttet til forhandlinger
 • Fordelings, integrasjons og flerparts forhandlinger
 • Mekling og konflikthåndtering i forhandlinger
 • Internasjonale forhandlinger
Teaching and learning activities

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger totalt, 45 kurstimer.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

No particular prerequisites are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
VHL 36651
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes4 Hour(s)
 • Compilation of laws
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • Compilation of laws
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Exam code:VHL 36651
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Prepare for teaching
45 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Student's own work with learning resources
46 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.