VHL 3665 Jus og forhandlinger

VHL 3665 Jus og forhandlinger

Kurskode: 
VHL 3665
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Eirill Bø
Kursnavn på engelsk: 
Law and Negotiations
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et programkurs for bachelorstudiet i Retail Management og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i følgende hoved emner:

Jus

 • Innføring i kontraktsrett.
 • Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer
 • Arbeidsrett
 • Leie av næringslokaler
 • Agentavtaler, franchiseavtaler og distribusjonsavtaler

Innføring i forhandlinger

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg:

 • grunnleggende oversikt over hovedprinsippene i kontraktsretten og innsikt i prosesser for forhandlinger om kontraktsinngåelse.
 • gode kunnskaper om lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende og for salg fra næringsdrivende til forbruker
 • Oversikt over kontraktstyper for internasjonale kjøpskontrakter
 • Oversikt over sentrale arbeidsrettslige spørsmål
 • Oversikt over sentrale spørsmål for leie av næringslokaler og over typiske leiekontrakter
 • kjennskap til ulike typer av forhandlinger og hvordan konflikter kan oppstå og hvordan disse kan håndteres.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

 • identifisere og analysere juridiske og kommersielle problemstillinger knyttet til kontrakter, særlig kontrakter om nasjonale og internasjonale kjøp av varer.
 • redegjøre for juridisk og kommersiell argumentasjon knyttet til lovgivning og kontrakter om kjøp.
 • Redegjøre for sentrale arbeidsrettslige og husleierettslige regler for leie av næringslokaler 
 • være i stand til å kunne bidra i en forhandling.
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene ha:

 • utviklet evnen til kritisk og selvstendig refleksjon gjennom trening i tolkning og anvendelse av lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende.
 • et bevisst forhold til de vurderinger som ligger til grunn for kjøpsrettslige standarder der disse direkte eller indirekte er knyttet til et samfunnsansvar.
 • Utviklet evnen til kritisk og selvstendig refleksjon ved arbeidsrettslige problemstillinger
 • Evne til analyse og refleksjon i relasjon til leie av næringslokaler 
 • kjennskap til etisk adferd knyttet til forhandlinger.
Kursets innhold

Generell kontraktsrett

 • Innføring i grunnleggende generell kontraktsrett
 • Gjennomgang av kontrakters regulering av partenes rettigheter og plikter og av rettsvirkninger av mislighold av kontraktsforpliktelser
 • Innføring i kontraktsinngåelser og kontraktsforhandlingsprosesser
 • Innføring i kontraktsutforming og bruk av standardkontrakter
 • Kort gjennomgang av sentral engelsk kontraktsterminologi

Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer.

 • Innføring i kjøpsloven og gjennomgang av typiske kjøpskontrakter mellom næringsdrivende
 • Innføring i internasjonal kjøpsrett og bruk av internasjonale standardkontrakter for kjøp
 • Gjennomgang av Incoterms (Internasjonale standardklausuler om regulering av selgers og kjøpers ansvar for transport, forsikring, lagring, fortolling, m.v. av de kjøpte varer.)
 • Kort innføring i betalingssystemer ved internasjonal varehandel
 • Innføring i sentrale arbeidsrettslige spørsmål
 • Innføring i sentrale spørsmål i tilknytning til leie av næringslokaler

Forhandlinger.

 • Innføring i sentrale utfordringer knyttet til forhandlinger
 • Fordelings, integrasjons og flerparts forhandlinger
 • Mekling og konflikthåndtering i forhandlinger
 • Internasjonale forhandlinger
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger totalt, 45 kurstimer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lovsamling
Varighet: 
4 Time(r)
Eksamenskode: 
VHL 36651
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
46 Time(r)
Forberedelse til eksamen
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.