VHL 3665 Law and Negotiations

VHL 3665 Law and Negotiations

Course code: 
VHL 3665
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Eirill Bø
Course name in Norwegian: 
Jus og forhandlinger
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Retail Management - Programme Courses
Semester: 
2018 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset er et programkurs for bachelorstudiet i Retail Management og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i følgende hoved emner:

 • Innføring i kontraktsrett.
 • Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer
 • Innføring i forhandlinger
Learning outcomes - Knowledge

Kunnskapsmål:

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg:

 • grunnleggende oversikt over hovedprinsippene i kontraktsretten og innsikt i prosesser for forhandlinger om kontraktsinngåelse.
 • gode kunnskaper om lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende og en oversikt over regelverk og kontraktstyper knyttet til internasjonale kjøpskontrakter.
 • kjennskap til ulike typer av forhandlinger og hvordan konflikter kan oppstå og hvordan disse kan håndteres.
Learning outcomes - Skills

Etter kurset skal studentene kunne:

 • identifisere og analysere juridiske og kommersielle problemstillinger knyttet til kontrakter, særlig kontrakter om nasjonale og internasjonale kjøp av varer.
 • redegjøre for juridisk og kommersiell argumentasjon knyttet til lovgivning og kontrakter om kjøp.
 • være i stand til å kunne bidra i en forhandling.
Learning Outcome - Reflection

Etter kurset skal studentene ha:

 • utviklet evnen til kritisk og selvstendig refleksjon gjennom trening i tolkning og anvendelse av lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende.
 • et bevisst forhold til de vurderinger som ligger til grunn for kjøpsrettslige standarder der disse direkte eller indirekte er knyttet til et samfunnsansvar.
 • kjennskap til etisk adferd knyttet til forhandlinger.
Course content

Innføring i kontraktsrett.

 • Innføring i grunnleggende generell kontraktsrett
 • Gjennomgang av kontrakters regulering av partenes rettigheter og plikter og av rettsvirkninger av mislighold av kontraktsforpliktelser
 • Innføring i kontraktsinngåelser og kontraktsforhandlingsprosesser
 • Innføring i kontraktsutforming og bruk av standardkontrakter
 • Kort gjennomgang av sentral engelsk kontraktsterminologi

Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer.

 • Innføring i kjøpsloven og gjennomgang av typiske kjøpskontrakter mellom næringsdrivende
 • Innføring i internasjonal kjøpsrett og bruk av internasjonale standardkontrakter for kjøp
 • Gjennomgang av Incoterms (Internasjonale standardklausuler om regulering av selgers og kjøpers ansvar for transport, forsikring, lagring, fortolling, m.v. av de kjøpte varer.)
 • Kort innføring i varetransport, vareforsikring og toll- og avgiftssystemer ved import.
 • Kort innføring i betalingssystemer ved internasjonal varehandel

Forhandlinger.

 • Innføring i sentrale utfordringer knyttet til forhandlinger
 • Fordelings, integrasjons og flerparts forhandlinger
 • Mekling og konflikthåndtering i forhandlinger
 • Internasjonale forhandlinger
Learning process and requirements to students

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger totalt, 45 kurstimer.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

No particular prerequisites are required.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • Compilation of laws
Duration: 
4 Hour(s)
Exam code: 
VHL 36651
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination every semester
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Prepare for teaching
45 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Student's own work with learning resources
46 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.