VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3663
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peder Inge Furseth
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2017. Kontinuasjon tilbys høsten 2017 og siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hensikten med kurset er å lære studentene å gjøre innsiktsfulle strategiske analyser og utvikle konkrete forslag til implementering av strategier for handelsbedrifter. Mange handelsbedrifter har ikke alltid klare strategiplaner eller konkrete forslag til implementering. I dette kurset vil vi oppøve evnen til å utarbeide konkrete strategier gjennom å studere teorier så vel som dagsaktuelle tema i handelsbedrifter. Studentene skal bli kjent med strategiproblemer som er relevante for varehandels- og servicenæringer. Dette gjelder særlig integrasjon av fysiske og digitale salgs- og informasjonskanaler. Når det gjelder digitale kanaler ser vi på bruken av html-baserte løsninger vs apps.

Kunnskapsmål

Studentene vil lære å gjøre strategiske analyser som går ut over basiskunnskapen i strategi. De skal kunne anvende bred strategikunnskap på en rekke problemer og utvikle realistiske strategier for store og små bedrifter i varehandels- og servicenæringene. Dette gjelder både for interne forhold i bedriften og for markedsstrategier. Dette innebærer kunnskap innen felter som strategisk ledelse, strategiske vurderinger og valg, strategisk planlegging, samskaping av verdi mellom kunde og bedrift, ledelse og bedriftskultur, og den internasjonale arena.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene ha tre ferdigheter:

 • Vurdere ulike strategimodellers styrker og svakheter
 • Ha god evne til å velge mellom alternative modeller for ulike strategiproblemer
 • Kunne anvende modellene på dagsaktuelle problemer og foreslå klare strategier.
Holdningsmål

Ved avslutningen av kurset skal studentene kunne stille kritiske og konstruktive spørsmål ved de strategiske og taktiske sider av det arbeidet som handelsbedrifter utfører. Studentene skal kunne vurdere om strategiene bidrar til bærekraftige bedrifter samtidig som de fremmer et godt arbeidsmiljø internt og forvalter ressurser på en fornuftig måte.

Kursets innhold
 • Strategisk ledelse
 • Strategiske vurderinger og valg
 • Strategisk planlegging
 • Samskaping av verdi mellom kunde og bedrift
 • Ledelse og bedriftskultur
 • Integrasjon av fysiske og digitale salgskanaler
Læreprosess og tidsbruk

Gjennomføringen skjer med forelesninger, bedriftsbesøk, gjesteforelesere fra næringen, diskusjon, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning på presentasjonene. Studentene skal løse aktuelle og realistiske problemstilling fra handelsnæringen i grupper på maksimum tre. Studentpresentasjoner og diskusjon skjer i plenum. Det tas sikte på intensiv undervisning i starten av vårsemesteret.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Studentene forventes å være kjent med emneoversikten i det obligatoriske strategikurset som går i 5. semester. Det vil si at de er kjent med emner som blant annet strategibegrepet, visjon og forretningside, strategiske valg, intern analyse, og emner som ekstern analyse, konkurransearena, konkurranseanalyse, Porters fem konkurransekrefter, verdikonfigurasjon, PESTEL, og også har noe kjennskap om evaluering av alternativer og implementering av strategi.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL36631
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:VHL36631
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Forberedelse til undervisning70Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver3Time(r)Arbeid med studentpresentasjoner
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)
Selvstudium47Time(r)
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Arbeid med studentpresentasjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:47 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Furseth, Peder Inge cop. 2010 Integrasjon av salgskanaler: serviceinnovasjon og strategi   Fagbokforl  
Reve, Torger; Stokke, Per R. cop. 1996 Strategisk analyse: grunnlaget for praktisk strategiutvikling   Fagbokforl Kap 7-10 (81 sider) Del 2: Gjennomføring av strategiske analyser i praksis
Bell, Richard; Reynolds, Jonathan; Cuthbertson, Christine 2004 Retail strategy: the view from the bridge   Elsevier/Butterworth Heinemann Disse sidene vil inngå i artikkelsamlingen: Introduction to retail strategy, side 2-24, av Jonathan Reynolds Attracting and keeping customers, side 25-52, av Richard Cuthbertson og Richard Bell An exercise in successful retailing: the case of Tesco, side 311-331, av Jonathan Reynolds Portents: Strategic retail failures, side 331-349, av Elizabeth Howard (Totalt 100 s)
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Stone, Ken c1995 Competing with the retail giants: how to survive in the new retail landscape Competing with the retail giants: how to survive in the new retail landscape   Wiley  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Amit, Raphael; Zott, Christoph 2001-06 Value creation in E-business      
Bettencourt, Lance A. 2008 The Customer-Centered Innovation Map.      
Bagge, Danny 2007 Multi-channel retailing: The route to customer focus.      
Coelho, Filipe; Easingwood, Chris 2008-1 A model of the antecedents of multiple channel usage      
Gupta, Alok 2004 An Empirical Study of Consumer Switching from Traditional to Electronic Channels: A Purchase-Decision Process Perspective.      
Hughes, Tim 2006-01 New channels/old channels      
Kanter, Rosabeth Moss 2006 Innovation: The Classic Traps. (cover story)      
W. Chan, Kim; Mauborgne, Renée 2005 Blue Ocean Strategy: from theory to practice      
Mintzberg, Henry 1987 Crafting strategy.      
Ostrom, A. L.; Bitner, M. J.; Brown, S. W.; Burkhard, K. A.; Goul, M.; Smith-Daniels, V.; Demirkan, H.; Rabinovich, E. 2010-02-01 Moving Forward and Making a Difference: Research Priorities for the Science of Service      
Porter, Michael E. 2001 Strategy and the Internet      
Porter, Michael E. 2008 The five competitive forces that shape strategy      
Steinfield, Charles; Adelaar, Thomas; Liu, Fang 2005 Click and Mortar Strategies Viewed from the Web      
Zhang, Xiaoni; Prybutok, Victor; Ahuang, Alber 2006 An empirical study of factors affecting e-service satisfaction      

Anbefalt/Recommended

Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Anderson, Chris; Wolf, Michael 2010-08-17 The Web is Dead : Long Live the Internet      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Achabal, Dale D. 2005 Cross-Channel Optimization: A Strategic Roadmap for Multichannel Retailers   IBM Business Consulting Services