VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3663
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peder Inge Furseth
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2017. Kontinuasjon tilbys høsten 2017 og siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hensikten med kurset er å lære studentene å gjøre innsiktsfulle strategiske analyser og utvikle konkrete forslag til implementering av strategier for handelsbedrifter. Mange handelsbedrifter har ikke alltid klare strategiplaner eller konkrete forslag til implementering. I dette kurset vil vi oppøve evnen til å utarbeide konkrete strategier gjennom å studere teorier så vel som dagsaktuelle tema i handelsbedrifter. Studentene skal bli kjent med strategiproblemer som er relevante for varehandels- og servicenæringer. Dette gjelder særlig integrasjon av fysiske og digitale salgs- og informasjonskanaler. Når det gjelder digitale kanaler ser vi på bruken av html-baserte løsninger vs apps.

Kunnskapsmål

Studentene vil lære å gjøre strategiske analyser som går ut over basiskunnskapen i strategi. De skal kunne anvende bred strategikunnskap på en rekke problemer og utvikle realistiske strategier for store og små bedrifter i varehandels- og servicenæringene. Dette gjelder både for interne forhold i bedriften og for markedsstrategier. Dette innebærer kunnskap innen felter som strategisk ledelse, strategiske vurderinger og valg, strategisk planlegging, samskaping av verdi mellom kunde og bedrift, ledelse og bedriftskultur, og den internasjonale arena.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene ha tre ferdigheter:

 • Vurdere ulike strategimodellers styrker og svakheter
 • Ha god evne til å velge mellom alternative modeller for ulike strategiproblemer
 • Kunne anvende modellene på dagsaktuelle problemer og foreslå klare strategier.
Holdningsmål

Ved avslutningen av kurset skal studentene kunne stille kritiske og konstruktive spørsmål ved de strategiske og taktiske sider av det arbeidet som handelsbedrifter utfører. Studentene skal kunne vurdere om strategiene bidrar til bærekraftige bedrifter samtidig som de fremmer et godt arbeidsmiljø internt og forvalter ressurser på en fornuftig måte.

Kursets innhold
 • Strategisk ledelse
 • Strategiske vurderinger og valg
 • Strategisk planlegging
 • Samskaping av verdi mellom kunde og bedrift
 • Ledelse og bedriftskultur
 • Integrasjon av fysiske og digitale salgskanaler
Læreprosess og tidsbruk

Gjennomføringen skjer med forelesninger, bedriftsbesøk, gjesteforelesere fra næringen, diskusjon, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning på presentasjonene. Studentene skal løse aktuelle og realistiske problemstilling fra handelsnæringen i grupper på maksimum tre. Studentpresentasjoner og diskusjon skjer i plenum. Det tas sikte på intensiv undervisning i starten av vårsemesteret.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Studentene forventes å være kjent med emneoversikten i det obligatoriske strategikurset som går i 5. semester. Det vil si at de er kjent med emner som blant annet strategibegrepet, visjon og forretningside, strategiske valg, intern analyse, og emner som ekstern analyse, konkurransearena, konkurranseanalyse, Porters fem konkurransekrefter, verdikonfigurasjon, PESTEL, og også har noe kjennskap om evaluering av alternativer og implementering av strategi.

TypeVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL36631
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Invigilation5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:VHL36631
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Forberedelse til undervisning70Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver3Time(r)Arbeid med studentpresentasjoner
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)
Selvstudium47Time(r)
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Arbeid med studentpresentasjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:47 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.