VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen


Kursansvarlig
Robert Ingvaldsen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Varehandelen er en næring i rivende utvikling, kjennepreget av sterk konkurranse. Dens eiere, ledere, medarbeidere og øvrige interessenter er avhengige av at man har kontroll på butikkens økonomi og gjør riktige økonomiske beslutninger. Dette fordrer nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, kalkulasjon og prisstrategi med tanke på sikker drift og fremtidig avkastning. Kurset vil kort knytte trådene til grunnleggende regnskapskunnskap.


Læringsmål
Etter å ha gjennomført kurset økonomi og kalkulasjon i varehandelen, skal studentene kunne foreta beregninger og analyser som viser den økonomiske utviklingen i en varehandelsbedrift. Målsettingen er å skape forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging og oppfølging av varehandelsvirksomheten og ved korrigerende tiltak i den operative drift. Videre skal de forstå viktigheten av å ha en kritisk holdning til slike analyser og til den informasjonen som kommer frem i regnskapet. Studentene skal også kunne kommentere analysene og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp varehandelsbedriftens økonomiske målsettinger.

Kunnskapsmål

 • Ha en generell forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging og oppfølging av en virksomhet - og ved korrigerende tiltak i den operative drift.
 • Ha en særlig forståelse for kravene til økonomistyring i moderne varehandelsbedrifter.
 • Ha forståelse for at prissetting på varene eller tjenestene er viktig da den er som regel den eneste inntekskilden til bedriften.
 • Ha forståelse for at et godt varehandelskonsept er avhengig av en helhetlig prisstrategi.

Ferdighetsmål
 • Kunne foreta beregninger og analyser som viser den økonomiske utviklingen i en varehandelsvirksomhet.
 • Kunne kommentere økonomiske analyser og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp virksomhetens økonomiske målsettinger.
 • Kunne kalkulere pris og følge opp med etterkalkyle ved bruk av ”kalkulasjonssøylen”.
 • Bli fortrolig med bruttofortjeneste som begrep og for anvendelse i en varehandelsbedrift med tanke på de mulighetene som ligger i høyere bruttofortjeneste gjennom bedre innkjøp, bedre kalkyler, bedre styring av prisreduksjoner og redusert svinn, og riktig sammensetning av sortiment.
 • Kunne vurdere og foreslå tiltak i forhold til. ressursbruk/bemanning
 • Kunne vurdere lokaliseringsvalg bl.a i forhold til kostnader, bruttofortjeneste og inntektsmuligheter.
 • Kunne vurdere valg av prisstrategi og eventuelle mottiltak til konkurrenters prisstrategi.

Holdningsmål
 • Forstå viktigheten av å ha en kritisk holdning til kortperiodiske økonomiske analyser og til den informasjonen som kommer frem i regnskapet.
 • Opparbeide et generelt fokus på å redusere kostnader og øke bruttofortjenesten
 • Forstå at det er juridiske og etiske sider knyttet til prisstrategi, og prissetting.

Forkunnskaper
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans eller tilsvarenede kunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Levy, Weitz og Grewal. 2014. Retailing Management. 9. McGraw Hill. 56s/ Kap 6 og 14. Boken brukes også i VHL35x1 Butikkledelse

Artikkelsamling:
Ingvaldsen, Robert. 2016. Samling av artikler og kapitler innen retailprising/prisstrategi. Handelshøyskolen BI. Oversikt over innhold/artikler vil bli publisert på itslearning

Annet:
Ingvaldsen, Robert. 2014. Kompendium for Økonomi og Kalkulasjon i Varehandelen. Handelshøyskolen BI. Notatet forklarer begreper, prinsipper, viser anvendelse og gir eksempler på aktuelle regneoperasjoner og analyser relevant for en varehandelsebedrift. Notatet publiseres på Itslearning


Anbefalt litteratur
Bøker:
Schindler, Robert. 2012. Pricing Strategies: amarketing approach. Sage
Sending, Aage. 2013. Økonomistyring 1. 2. utg. Fagbokforlaget


Emneoversikt
 • Balanse og resultatregnskap, prinsipper.(Kort gjennomgang).
 • Kostnader og inntekter, herunder brutto- og nettoomsetning.
 • Kalkulasjon og prissetting for detaljister, herunder avansepåslag, bidragsmetoden og selvkostmetoden, kalkulasjonssøylen, selektiv kalkulasjon.
 • Bruttofortjeneste (og dekningsbidrag) som inntektskilde
 • Prissetting, herunder priselastisitet, prissensitivitet, referansepris.
 • Prisendringer herunder prisreduksjon.
 • Analyser: bl.a. ulike mål på effektivitet: resursbruk, arealeffektivitet.
 • Budsjettering: Innkjøpsbudsjettet og salgsbudsjettet (kort gjennomgang)
 • Likviditetsplanlegging (kort gjennomgang)
 • Prisstrategier, herunder hvordan møte en priskrig
 • Prissegmentering i retail.
 • Bruk av prispromosjoner

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over 36 kurstimer med forelesninger og gruppearbeid.
Arbeidskrav:
Det vil bli gitt to obligatoriske øvelsesoppgaver, hvor en må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på øvelsesoppgavene (arbeidskravene) gis individuelt på itslearning eller i plenum i klassen.
Det må regnes med ca 200 timer egen arbeidsinnsats fra deltakerne.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Forberedelse til forelesning / lese litteratur
40
Oppgaveløsning
70
Arbeide med obligatoriske øvelsesoppgaver
20
Selvstudium / lese litteratur /eksamensforberedelse
30
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  Det blir gitt to øvelsesoppgaver, hvor en må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  VHL 35581 - Skriftlig eksamen; teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset VHL 3558, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator og formelark.

  Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).


  Kontinuasjon
  Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon