Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3558
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Robert Ingvaldsen
Kursnavn på engelsk: 
Business Analysis and Calculation in Retailing - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2016. Det tilbys kontinuasjon høsten 2017 og siste gang våren 2018. Kurset hadde arbeidskrav, dette kravet utgår når kurset er faset ut. Det kreves ikke arbeidskrav for å avlegge eksamen. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Varehandelen er en næring i rivende utvikling, kjennepreget av sterk konkurranse. Dens eiere, ledere, medarbeidere og øvrige interessenter er avhengige av at man har kontroll på butikkens økonomi og gjør riktige økonomiske beslutninger. Dette fordrer nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, kalkulasjon og prisstrategi med tanke på sikker drift og fremtidig avkastning. Kurset vil kort knytte trådene til grunnleggende regnskapskunnskap.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført kurset økonomi og kalkulasjon i varehandelen, skal studentene kunne foreta beregninger og analyser som viser den økonomiske utviklingen i en varehandelsbedrift. Målsettingen er å skape forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging og oppfølging av varehandelsvirksomheten og ved korrigerende tiltak i den operative drift. Videre skal de forstå viktigheten av å ha en kritisk holdning til slike analyser og til den informasjonen som kommer frem i regnskapet. Studentene skal også kunne kommentere analysene og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp varehandelsbedriftens økonomiske målsettinger.

 • Ha en generell forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging og oppfølging av en virksomhet - og ved korrigerende tiltak i den operative drift.
 • Ha en særlig forståelse for kravene til økonomistyring i moderne varehandelsbedrifter.
 • Ha forståelse for at prissetting på varene eller tjenestene er viktig da den er som regel den eneste inntekskilden til bedriften.
 • Ha forståelse for at et godt varehandelskonsept er avhengig av en helhetlig prisstrategi.
Ferdighetsmål
 • Kunne foreta beregninger og analyser som viser den økonomiske utviklingen i en varehandelsvirksomhet.
 • Kunne kommentere økonomiske analyser og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp virksomhetens økonomiske målsettinger.
 • Kunne kalkulere pris og følge opp med etterkalkyle ved bruk av ”kalkulasjonssøylen”.
 • Bli fortrolig med bruttofortjeneste som begrep og for anvendelse i en varehandelsbedrift med tanke på de mulighetene som ligger i høyere bruttofortjeneste gjennom bedre innkjøp, bedre kalkyler, bedre styring av prisreduksjoner og redusert svinn, og riktig sammensetning av sortiment.
 • Kunne vurdere og foreslå tiltak i forhold til. ressursbruk/bemanning
 • Kunne vurdere lokaliseringsvalg bl.a i forhold til kostnader, bruttofortjeneste og inntektsmuligheter.
 • Kunne vurdere valg av prisstrategi og eventuelle mottiltak til konkurrenters prisstrategi.
Holdningsmål
 • Forstå viktigheten av å ha en kritisk holdning til kortperiodiske økonomiske analyser og til den informasjonen som kommer frem i regnskapet.
 • Opparbeide et generelt fokus på å redusere kostnader og øke bruttofortjenesten
 • Forstå at det er juridiske og etiske sider knyttet til prisstrategi, og prissetting.
Kursets innhold
 • Balanse og resultatregnskap, prinsipper.(Kort gjennomgang).
 • Kostnader og inntekter, herunder brutto- og nettoomsetning.
 • Kalkulasjon og prissetting for detaljister, herunder avansepåslag, bidragsmetoden og selvkostmetoden, kalkulasjonssøylen, selektiv kalkulasjon.
 • Bruttofortjeneste (og dekningsbidrag) som inntektskilde
 • Prissetting, herunder priselastisitet, prissensitivitet, referansepris.
 • Prisendringer herunder prisreduksjon.
 • Analyser: bl.a. ulike mål på effektivitet: resursbruk, arealeffektivitet.
 • Budsjettering: Innkjøpsbudsjettet og salgsbudsjettet (kort gjennomgang)
 • Likviditetsplanlegging (kort gjennomgang)
 • Prisstrategier, herunder hvordan møte en priskrig
 • Prissegmentering i retail.
 • Bruk av prispromosjoner
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over 36 kurstimer med forelesninger og gruppearbeid. 

Arbeidskrav: 

Det vil bli gitt to obligatoriske øvelsesoppgaver, hvor en må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på øvelsesoppgavene (arbeidskravene) gis individuelt på itslearning eller i plenum i klassen. 

Det må regnes med ca 200 timer egen arbeidsinnsats fra deltakerne.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans eller tilsvarenede kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
4 Time(r)
Eksamenskode: 
VHL 35581
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
70 Time(r)
Innlevering(er)
20 Time(r)
Obligatoriske øveleseoppgaver (arbeidskrav)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.