VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen


Kursansvarlig
Robert Ingvaldsen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Varehandelen er en næring i rivende utvikling, kjennepreget av sterk konkurranse. Dens eiere, ledere, medarbeidere og øvrige interessenter er avhengige av at man har kontroll på butikkens økonomi. Dette fordrer nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og kalkulasjon med tanke på sikker drift og fremtidig avkastning.

Læringsmål
Etter å ha gjennomført kurset økonomi og kalkulasjon i varehandelen, skal studentene kunne foreta beregninger og analyser som viser den økonomiske utviklingen i en virksomhet. Målsetningen er å skape forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging og oppfølging av virksomheten og ved korrigerende tiltak i den operative drift. Videre skal de forstå viktigheten av å ha en kritisk holdning til slike analyser og til den informasjonen som kommer frem i regnskapet. Studentene skal også kunne kommentere analysene og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp virksomhetens økonomiske målsettinger.

Kunnskapsmål

 • Ha en generell forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging og oppfølging av en virksomhet - og ved korrigerende tiltak i den operative drift.
 • Ha en særlig forståelse for kravene til økonomistyring i moderne varehandelsbedrifter.

Ferdighetsmål
 • Kunne foreta beregninger og analyser som viser den økonomiske utviklingen i en handelsvirksomhet.
 • Kunne kommentere økonomiske analyser og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp virksomhetens økonomiske målsettinger.
 • Kunne kalkulere pris og følge opp med etterkalkyle ved bruk av ”kalkulasjonssøylen”.
 • Bli fortrolig med bruttofortjeneste som begrep og for anvendelse med tanke på de mulighetene som ligger i høyere bruttofortjeneste gjennom bedre innkjøp, bedre kalkyler, bedre styring av prisreduksjoner og redusert svinn.

Holdningsmål
 • Forstå viktigheten av å ha en kritisk holdning til kortperiodiske økonomiske analyser og til den informasjonen som kommer frem i regnskapet.
 • Opparbeide et generelt fokus på å redusere kostnader og øke bruttofortjenesten

Forkunnskaper
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Hoff, Kjell Gunnar. 2010. Bedriftens økonomi. 7. utg. Universitetsforlaget

Annet:
Ingvaldsen, Robert. 2014. Arbeidsnotat og Kompendium for Økonomi og Kalkulasjon i Varehandelen. Handelshøyskolen BI. Notatet forklarer begreper, prinsipper, viser anvendelse og gir eksempler på aktuelle regneoperasjoner og analyser. Notatet publiseres på Itslearning


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Kostnader og inntekter, herunder brutto- og nettoomsetning.
 • Kalkulasjon og prissetting, herunder bidragsmetoden og selvkostmetoden, kalkulasjonssøylen, selektiv kalkulasjon.
 • Prissetting, herunder priselastisitet, prissensitivitet, referansepris.
 • Balanse og resultatregnskap, prinsipper.
 • Bruttofortjeneste og dekningsbidrag i kr og %
 • Analyser: lønnsprosent, kapitalrentabilitet (Egenkapital og totalkapital)
 • Innkjøpsbudsjettet og salgsbudsjettet
 • Likviditetsplanlegging
 • Prisstrategier

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over 36 kurstimer med forelesninger og gruppearbeid.
Arbeidskrav:
Det vil bli gitt to obligatoriske øvelsesoppgaver, hvor en må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på øvelsesoppgavene (arbeidskravene) gis individuelt på itslearning eller i plenum i klassen.
Det må regnes med ca 200 timer egen arbeidsinnsats fra deltakerne.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Forberedelse til forelesning / lese litteratur
40
Oppgaveløsning
70
Arbeide med obligatoriske øvelsesoppgaver
20
Selvstudium / lese litteratur /eksamensforberedelse
30
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  Det blir gitt to øvelsesoppgaver, hvor en må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  VHL 35581 - Skriftlig eksamen; teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset VHL 3558, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert kalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II PlusTM, formelark

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon