STR 3605 Strategi

STR 3605 Strategi

Kurskode: 
STR 3605
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Erik Wilberg
Anna Sundberg Swärd
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Basiskurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Gjennom kurset vil studentene opparbeide kunnskap om strategiske metoder og utvikle en forståelse for strategiske tenking. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg god innsikt i strategiske problemstillinger og kunne identifisere og analysere hvilke elementer som er viktige i en bedrifts evne til å skape verdi. Studentene vil lære ulike strategiske tilnærminger og diskutere implikasjoner for disse for valg, implementering og struktur. Studentene skal opparbeide forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring, og bidrar til utviklingen av virksomheten som en helhet.

Ferdighetsmål

Studentene skal være i stand til å identifisere og forstå en bedrifts viktigste utfordringer, og hvilke elementer som er viktige i en bedrifts verdiskaping. Studentene skal kunne gjennomføre en strategisk analyse av en virksomhet og blant annet kunne formulere visjon og forretningsidé. De skal også være i stand til å identifisere og drøfte problemstillinger knyttet til implementering av strategi og kunne se koblinger mellom strategi og organisasjonsutfordringer. Studentene skal også kunne presentere et strategisk prosjekt til en tenkt ledergruppe eller styre. 

Holdningsmål

Studentene skal bli bevisst virksomhetens samfunnsansvar og se sammenhengen mellom etikk, interessentenes verdier, miljø og verdiskaping.

Kursets innhold
 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Strategi og organisasjon
 • Konsernstrategi
 • Internasjonal strategi
Læreprosess og tidsbruk

Gjennomføringen skjer med forelesninger, diskusjon, seminarer, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Forelesningene skjer delvis i plenum, og/eller som videoforelesninger og klasseøvelser. Studentene skal kunne arbeide med faget individuelt og i grupper. En deleksamen er individuell.. Bruk av sosiale medier og interaksjoner mellom studenter inngår i studiet. Veiledning vil hovedsakelig forekomme som chat, webinar, i plenum eller i mindre grupper.

Innlevering av forslag til prosjektoppgave på læringsplattform i grupper på maksimum 3 studenter innen en gitt dato

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Begge eksamenselementer må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset. Det er mulig å kontinuere i begge eksamenselementene uavhengig av hverandre.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på basis-kurs fra de to første årene av bachelorstudiet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
STR36051
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgaven består av to elementer som innleveres samtidig:
1) En analyserapport på maks 4500 ord inkludert Executive Summary på maksimalt to A4 sider.
2) En video på maksimalt 5 minutter hvor man skal argumentere for den strategiske anbefalingen med basis i analyserapporten.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
STR36052
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja1 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Individuell flervalgseksamen som avholdes mot slutten av semesteret.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgaven består av to elementer som innleveres samtidig:
1) En analyserapport på maks 4500 ord inkludert Executive Summary på maksimalt to A4 sider.
2) En video på maksimalt 5 minutter hvor man skal argumentere for den strategiske anbefalingen med basis i analyserapporten.
Eksamenskode: STR36051
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:Individuell flervalgseksamen som avholdes mot slutten av semesteret.
Eksamenskode: STR36052
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning33Time(r) Forelesninger omfatter både klassiske forelesninger i klasserom og webinarer
Innlevering(er)6Time(r)Innlevering av forslag til prosjektoppgave på It'slearning
Selvstudium30Time(r)Innhenting av informasjon
Selvstudium37Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver40Time(r) Oppbygging av presentasjon og video
Selvstudium4Time(r)Analyse av problemstilling
Eksamen50Time(r)Skriving av prosjektoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:33 Time(r)
Kommentar: Forelesninger omfatter både klassiske forelesninger i klasserom og webinarer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:Innlevering av forslag til prosjektoppgave på It'slearning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Innhenting av informasjon
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:37 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:40 Time(r)
Kommentar: Oppbygging av presentasjon og video
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Analyse av problemstilling
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Skriving av prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Johnson, Gerry; Whittington, Richard; Scholes, Kevan; Regnér, Patrick; Angwin, Duncan 2017 Fundamentals of strategy Fourth edition Pearson
Lunnan, Randi; Fjeldstad, Øystein D. 2018 Strategi Fagbokforl
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Krokan, Arne 2015 Det friksjonsfrie samfunn: om utviklingen av nye digitale tjenester Cappelen Damm akademisk
Wilberg, Erik 2017 Strategi i praksis Fagbokforlaget