STR 3605 Strategi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

STR 3605 Strategi


Kursansvarlig
Erik Wilberg, Sverre Tomassen

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Gjennom kurset vil studentene opparbeide kunnskap om strategiske metoder og utvikle en forståelse for strategiske tenking. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til en naturlig avslutning av et bachelorstudium.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg god innsikt i strategiske problemstillinger og kunne identifisere og analysere hvilke elementer som er viktige i en bedrifts evne til å skape verdi. Studentene vil lære ulike strategiske tilnærminger og diskutere implikasjoner for disse for valg, implementering og struktur. Studentene skal opparbeide forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring, og bidrar til utviklingen av virksomheten som en helhet.

Ferdighetsmål
Studentene skal være i stand til å identifisere og forstå en bedrifts viktigste utfordringer, og hvilke elementer som er viktige i en bedrifts verdiskaping. Studentene skal kunne gjennomføre en strategisk analyse av en virksomhet og blant annet kunne formulere visjon og forretningsidé. De skal også være i stand til å identifisere og drøfte problemstillinger knyttet til implementering av strategi
og kunne se koblinger mellom strategi og organisasjonsutfordringer.

Holdningsmål
Studentene skal bli bevisst virksomhetens samfunnsansvar og se sammenhengen mellom etikk, interessentenes verdier, miljø og verdiskaping.


Forkunnskaper
Kurset bygger på basis-kurs fra de to første årene av bachelorstudiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Øystein D. Fjeldstad og Randi Lunnan (red). 2014. Strategi. 1. Fagbokforlaget. 255/15

Artikkelsamling:
Erik Wilberg. Utvalgte artikler til STR 3605 Strategi. Publiseres på Itslearning

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Strategi og organisasjon
 • Konsernstrategi
 • Internasjonal strategi

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Gjennomføringen skjer med forelesninger, diskusjon, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Forelesningene skjer i plenum, eller som videoforelesninger og klasseøvelser. Studentene skal arbeide med faget individuelt og i grupper. En deleksamen er individuell. . Veiledning kan også forekomme som chat, webinar, i plenum eller i mindre grupper.

Innlevering av forslag til prosjektoppgave på It’s learning av grupper på maksimum 3 studenter.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
33
Innlevering av forslag til prosjektoppgave på It'slearning
6
Innhenting av informasjon
30
Lese litteratur
37
Gruppearbeid
40
Analyse av problemstilling
4
Skriving av prosjektoppgave
50
Anbefalt tidsbruk totalt
200


BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen.


Anbefalt tidsforbruk Nettstudier:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
8
Innlevering av forslag til prosjektoppgave på It'slearning
6
Arbeid med innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
25
Innhenting av informasjon
30
Lese litteratur
37
Gruppearbeid
40
Analyse av problemstilling
4
Skriving av prosjektoppgave
50
Anbefalt tidsbruk totalt
200
  Eksamen
  Endelig karakter i kurset vil bli gitt på bakgrunn av følgende elementer og vekting:

  Del 1 - Prosjektoppgave, teller 60% av endelig karakter
  Prosjektoppgaven utleveres i begynnelsen av semesteret og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Innlevering ved semesterslutt.

  Del 2 - Én times individuell multiple choice eksamen, teller 40 % av endelig karakter
  Den individuelle multiple choice eksamenen avholdes mot slutten av semesteret.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  STR 36051 - Prosjektoppgave, som teller 60 % av karakteren i kurset STR 3605 Strategi, 7,5 studiepoeng.
  STR 36052 - Individuell flervalgseksamen (multiple choice) som teller 40 % av karakteren i kurset STR 3605 Strategi, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt til prosjektoppgaven. Til den individuelle flervalgseksamen er det kun tillatt med Bilingual dictionary.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester. Det er mulig å kontinuerere i begge eksamenselemtene uavhengig av hverandre.

  Tilleggsinformasjon