Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

STR 3605 Strategi

STR 3605 Strategi

Kurskode: 
STR 3605
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anna Sundberg Swärd
Kursnavn på engelsk: 
Strategy
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Gjennom kurset vil studentene opparbeide kunnskap om strategiske metoder og utvikle en forståelse for strategisk tenking. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til et forretningsmessig helhetssyn og er en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg god innsikt i strategiske problemstillinger og kunne identifisere og analysere hvilke elementer som er viktige i en bedrifts evne til å skape verdi over tid. Studentene vil tilegne seg innsikt i hva som skal til for å fatte strategiske beslutninger som påvirkes av interne og eksterne forhold samt bærekraft, samfunnsansvar og etikk.

Studentene vil lære ulike strategiske tilnærminger basert på eksterne og interne analyser, og diskutere implikasjoner for disse for valg, implementering og struktur. Studentene skal opparbeide forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring, herunder kommer også betraktninger om digitaliseringens rolle for strategi.  

Ferdighetsmål

Studentene skal være i stand til å identifisere og forstå en bedrifts viktigste interne og eksterne utfordringer, og hvilke elementer som er viktige i en bedrifts verdiskaping. Studentene skal kunne gjennomføre en strategisk analyse av en virksomhet og blant annet kunne formulere visjon og forretningsidé. De skal også være i stand til å identifisere og drøfte problemstillinger knyttet til strategiske valg og implementering av strategi, og derigjennom kunne se koblinger mellom strategi og organisasjonsutfordringer herunder også utfordringer knyttet til bærekraft, samfunnsansvar, og etiske problemstillinger. Studentene skal kunne presentere et strategisk prosjekt til en tenkt ledergruppe eller styre.

Generell kompetanse

Studentene skal bli bevisst virksomhetens samfunnsansvar og se sammenhengen mellom etikk, interessentenes verdier, miljø, bærekraft og verdiskaping, herunder digitale utfordringer.

Kursets innhold
 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Organisering
 • Innovasjon og digitalisering
 • Konsernstrategi
 • Samarbeidsstrategier
 • Internasjonal strategi
 • Digitale utfordringer
 • Strategi og bærekraft
 • Strategi og samfunnsansvar
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Gjennomføringen skjer med forelesninger, diskusjon, seminarer, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektoppgaven. Forelesningene skjer delvis i plenum, og/eller som videoforelesninger, webinarer, podcast og klasseøvelser. Studentene skal kunne arbeide med faget individuelt og i grupper. Veiledning vil hovedsakelig forekomme som chat, webinar, i plenum eller i mindre grupper.

Innlevering av forslag til prosjektoppgave på læringsplattform i grupper på maksimum 3 studenter innen en gitt dato. Dette for å sikre at man er tidlig i gang med oppgaven, noe som er helt nødvendig.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på basiskurs fra de to første årene av bachelorstudiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig1 Studentene må levere inn et forslag til hvilken bedrift de vil skrive strategioppgave om innen den 10. september. Dette gjøres på Itslearning og er en kvittering på at man er i gang med strategioppgaven. Denne innrapportering er ikke endelig bindende for strategioppgaven, fordi endringer kan inntre underveis.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Studentene må levere inn et forslag til hvilken bedrift de vil skrive strategioppgave om innen den 10. september. Dette gjøres på Itslearning og er en kvittering på at man er i gang med strategioppgaven. Denne innrapportering er ikke endelig bindende for strategioppgaven, fordi endringer kan inntre underveis.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgaven skal være en analyserapport på maks 6000 ord pluss Executive Summary på maksimalt én A4 side (maks 300 ord). Innholdsfortegnelse og referanseliste komme i tillegg.
Eksamenskode: 
STR36053
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
33 Time(r)
Forelesninger omfatter både klassiske forelesninger i klasserom og webinarer
Webinar
2 Time(r)
Studenten forventes å delta i innledende webinar som gir viktig informasjon om kursets gjennomføring og eksamen.
Innlevering(er)
6 Time(r)
Innlevering av forslag til prosjektoppgave på Itslearning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Innhenting av informasjon
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
37 Time(r)
Bygging av teoretisk fundament for oppgaven.
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Bearbeiding av innhentet informasjon og skriving av oppgaveutkast
Eksamen
52 Time(r)
Skriving av prosjektoppgave inkludert Executive Summary
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.