Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SPÅ 2932
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Kursnavn på engelsk: 
Business communication in Spanish - Oral - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i International Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester. Siste kontinuasjon tilbys våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

SPÅ 2932 er et innføringskurs i muntlig kommunikasjon på spansk for profesjonell bruk. Det fokuserer på tematikk fra næringslivet, i form av diskusjoner og presentasjoner.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Studentene skal lære om:

  • kulturelt betingede forskjeller mellom nordmenn og spansktalende, med spesielt fokus på nærings- og arbeidsliv
  • handlings- og reaksjonsmønstre i bedrifter i spanskspråklige land
  • noen etiske problemstillinger i tilknytning til ovenstående
Ferdighetsmål

Studentene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter i spansk, slik at de kan

  • delta aktivt i samtaler og diskusjoner i arbeidslivet
  • bruke spansk for å forberede, gjennomføre og vurdere presentasjoner
Holdningsmål

Studentene skal utvikle

  • bevissthet om egne verdier i profesjonelle møter med spansktalende
  • evnen til refleksjon rundt egne holdninger og deres betydning for kommunikasjon med spansktalende i næringslivssammenheng
Kursets innhold

Interkulturell kommunikasjon på spansk:

  • samtaler og diskusjoner om arbeidsrelaterte situasjoner

Presentasjoner:

  • fremstillinger på spansk av ulike temaer fra næringslivet
Læreprosess og tidsbruk

Kurset har 45 timer i klasserom. Denne tiden brukes i en viss grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til samtaler og diskusjoner i grupper og forberedelse og gjennomføring av presentasjoner. Hver student bør gjennomføre 3 presentasjoner i løpet av kurset. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Spansk nivå 1 fra videregående skole, Handelshøyskolen BI`s studieforberedende Grunnkurs i spansk, eller tilsvarende. I tillegg vil det være en stor fordel å ha SPÅ 2931, Skriftlig kommunikasjon for næringslivet, 7.5 studiepoeng.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
30 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en 20 minutters individuell muntlig eksamen. Den består av to likeverdige deler. For å bestå muntlig eksamen må begge disse delene være bestått.
Del 1: En presentasjon på spansk, på 5 til 7 minutter, av et emne kandidaten har valgt med utgangspunkt i pensum.
Del 2: En samtale på spansk om temaer og situasjoner hentet fra pensum.

Hjelpemidler til eksamen
It´s learning, Internett, Power Point og/eller andre visuelle hjelpemidler.
Eksamenskode: 
SPÅ29321
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
76 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
78 Time(r)
Eksamen
1 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.