SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig

Kursansvarlig
Bente Messel

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
SPÅ 2932 er et innføringskurs i muntlig kommunikasjon på spansk i profesjonell sammenheng. Det fokuserer på tematikk fra næringslivet, i form av diskusjoner og presentasjoner.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal lære om
 • kulturelt betingede forskjeller mellom nordmenn og spansktalende, med spesielt fokus på nærings- og arbeidsliv
 • handlings- og reaksjonsmønstre i bedrifter i spanskspråklige land
 • noen etiske problemstillinger i tilknytning til ovenstående

Ferdighetsmål
Studentene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter i spansk, slik at de kan
 • delta aktivt i samtaler og diskusjoner i arbeidslivet
 • bruke spansk for å forberede, gjennomføre og vurdere presentasjoner

Holdningsmål
Studentene skal utvikle
 • bevissthet om egne verdier i arbeidsrelaterte møter med spansktalende
 • evnen til refleksjon rundt egne holdninger og deres betydning for kommunikasjon med spansktalende i næringslivssammenheng

Forkunnskaper
C-språk fra videregående skole, Handelshøyskolen BI`s studieforberedende Grunnkurs i spansk, eller tilsvarende (se kursbeskrivelsen for SPÅ 2931). I tillegg vil det være en stor fordel å ha SPÅ 2931, Skriftlig kommunikasjon for næringslivet, 7.5 studiepoeng.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Prost, Gisele, Alfredo Noriega Fernández. 2009. Al día : curso de español para los negocios : nivel intermedio, libro del alumno. Cuaderno de ejercicios. Sociedad General Española de Librería. 87 sider - 8 kapitler
Prost, Gisele, Alfredo Noriega Fernández. 2009. Al día : curso intermedio de español para los negocios : nivel intermedio. Sociedad General Española de Librería. 141 sider - 8 kapitler


Artikkelsamling:
Messel, Bente. 2010. Temas de actualidad y perspectivas culturales en la vida laboral. Noruega y países hispanos. Siste utgave. Handelshøyskolen BI. 50 sider

Anbefalt litteratur
Bøker:
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2004. Aprende gramática y vocabulario (1). Sociedad General Española de Librería. 135 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2005. Aprende gramática y vocabulario (2). Sociedad General Española de Librería. 198 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2006. Aprende gramática y vocabulario (3). Sociedad General Española de Librería. 230 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2007. Aprende gramática y vocabulario (4). Sociedad General Española de Librería. 223 sider
En oversikt over bøyningen av spanske verb
En spansk-norsk/norsk-spansk ordbok
En spansk-spansk ordbok, helst en "Diccionario de uso" som har eksempler på hvordan ordene brukes
Salkjelsvik, Kari Soriano og Petr Pitloun. 2007. Gyldendals spanske lommegrammatikk. 2. utg. Gyldendal undervisning. 219 sider
Salkjelsvik, Kari Soriano og Petr Pitloun. 2007. Gyldendals øvelser i spansk grammatikk. Gyldendal undervisning. 64 sider


Annet:
The Cuthbertson Verb Wheels. Spanish Verbs. Siste utgave


Emneoversikt
Interkulturell kommunikasjon på spansk:
 • samtaler og diskusjoner i arbeidsrelaterte sammenhenger
Presentasjoner:
 • fremstillinger på spansk av ulike temaer fra næringslivet

Dataverktøy
It`s learning, Internett og Power Point

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 36 timer i klasserom. Denne tiden brukes i en viss grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til samtaler og diskusjoner i grupper og forberedelse og gjennomføring av presentasjoner. Hver student bør gjennomføre 3 presentasjoner i løpet av kurset. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Lesing av pensumlitteratur
80
Oppgaveløsning og forberedelse til presentasjoner
63
Deltagelse i kollokvier
20
Muntlig eksamen: Ca 1 time totalt med ventetid
1
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 20 minutters individuell muntlig eksamen. Den består av to likeverdige deler. For å bestå muntlig eksamen må begge disse delene være bestått.
  Del 1: En presentasjon på spansk, på ca 5 minutter, av et emne kandidaten har valgt med utgangspunkt i pensum.
  Del 2: En samtale på spansk om temaer og situasjoner hentet fra pensum.


  Eksamenskode(r)
  SPÅ 29321 - Muntlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2932I Muntlig kommunikasjon for næringslivet - spansk II, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  It´s learning, Internett, Power Point og/eller andre visuelle hjelpemidler.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon