SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig


Kursansvarlig
Bente Messel

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er en innføring i skriftlig kommunikasjon på tysk for næringslivet. Det legger vekt på på særtrekk ved tysk næringsliv som norske aktører i nærings- og samfunnsliv må ha kunnskaper om.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Kunnskaper tyskspråklig nærings- og samfunnsliv.
 • Kunnskaper i tysk språk for å forstå og fungere i tyskspråklig nærings- og samfunnsliv.
 • Kunnskaper i norsk - tysk fagspråk.

Ferdighetsmål
 • Skrive notater og sammendrag
 • Skrive korte oversettelser
 • Skrive forretningsbrev
 • Skrive korte essays

Holdningsmål
 • Utvikle forståelse for språklige og kulturelle ulikheter og deres betydning i næringslivssammenheng
 • Erkjenne den betydning fagspråk og korrekt stilnivå har i skriftlig forretningskommunikasjon

Forkunnskaper
Tysk C-språk fra videregående skole eller tilsvarende; BIs grunnkurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eismann, Volker. 2008. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Langenscheidt
Frønsdal, Harald. 2000. Tysk grammatikk med øvinger. 5. utg. Cappelen akademiske forlag


Anbefalt litteratur
Bøker:
2007. Duden : Deutsches Universalwörterbuch. 7., überarbeitete und erweiterte Aufl. Dudenverlag
Schanke, Egil. 2005. Norsk-tysk/tysk-norsk økonomisk ordbok. 4. utg. Cappelen akademisk forlag. Tillatt brukt til eksamen


Emneoversikt
 • Språklige og sosiale omgangsformer i tysk næringsliv
 • Presentasjoner
 • Yrker og arbeidsoppgaver i arbeidslivet
 • Søknader
 • Bedrifter
 • Selskapsformer

Dataverktøy
Internett, It's learning, Powerpoint

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 36 timer klasseromsundervisning: Noe kunnskapsoverføring og praktiskspråklige øvelser. Tiden brukes til skriving av e-post, notater, meldinger og brev. For å delta aktivt i undervisningen må hver student skrive (minst) 3 brev. Undervisningen foregår for det meste i og mellom grupper. Det er en forutsetning for godt læringsutbytte med god forberedelse og bruk av detaljert fremdriftsplan.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
36
Forberedelse til forelesningen
50
Oppgaveløsning
53
Selvstudium og kollokvier
50
Forberedelse til eksamen
6
Avsluttende eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen. Alle oppgavene må bestås.

  Eksamenskode(r)
  SPÅ 29111 - Skriftlig eksamen teller 100 % for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2911 Wirtschaftskommunikation Deutsch 1, 7,5 ECTS.

  Hjelpemidler til eksamen
  2 ordbøker:
  - Egil Schanke: Norsk-tysk, tysk-norsk økonomisk ordbok, Cappelen Akademiske Forlag
  - En tysk-tysk ordbok, f. eks. DUDEN Universalwörterbuch A-Z


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon