SLM 7003 Finansiering av bærekraft

SLM 7003 Finansiering av bærekraft

Kurskode: 
SLM 7003
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Kursnavn på engelsk: 
Financing sustainabilty
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

I dette kurset, Finansiering av bærekraft, skal vi se hvordan bærekraft kan integreres i finansfaget. Mer spesifikt skal vi se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping. Deretter fokuserer vi på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå forskjellen mellom aktive og passive investeringsstrategier
 • Forstå betingelsene for langsiktig verdiskaping, og forskjellen mellom tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Forstå hvordan ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) kan integreres på en fullverdig måte.
 • Forstå rasjonale bak «impact investing»
 • Forstå hvordan ESG kan integreres i obligasjonsmarkedet
 • Forstå markedet for grønne obligasjoner
 • Forstå hvordan ESG-risiko kan inkorporeres i kredittrisikovurderinger
 • Forstå barrierene og insentivene ved bærekraftige utlån.
 • Forstå hvordan bærekraft påvirker forsikringsmarkedet
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Vurdere betingelsene for langsiktig verdiskaping, og kunne anvende tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Anvende oppdaterte finansielle modeller for å vurdere grønne obligasjoner
 • Integrere ESG-risiko i kredittvurderinger
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn.

Kursets innhold
 1. Investering og langsiktig verdiskaping
 2. Egenkapitalinvesteringer og bærekraft
 3. Obligasjonsmarkedet og bærekraft
 4. Bank og nye vurderinger for utlån
 5. Forsikringsmarkedet og langsiktig risiko
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved en felles samling samt aktiviteter online. Undervisningen som foregår online kan bestå av podcaster, videoer, oppgaver og andre digitale læringselementer og webinarer.

Litteraturlisten for kurset BIK 3120 Bærekraftig finans, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien Bærekraftig finans, som består av SLMene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Kursene er basert på BIK 3120 Bærekraftig finans.Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

 

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits