SFU 2999 Kredittvurdering bedrift

SFU 2999 Kredittvurdering bedrift

Kurskode: 
SFU 2999
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Bank og Finans
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et kurs som fra høsten 2017 er heldigitalisert.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår i form av temavideoer, oppgaver, case og webinarer.  Gjennomføringen baserer seg på blended learning-modellen.  Dette krever ekstra egeninnsats fra deltakerne og en velbalansert progresjon gjennom semesteret.

Formålet med kurset er å gi deltakerne en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko, både med utgangspunkt i en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, ved å fokusere på ulike typer forretningsrisiko og å vurdere virksomhetens planer og ledelsens evner til å implementere disse.

Kunnskapsmål
 • En forståelse av hva slags informasjon man kan hente fra finansregnskapene og hvordan historiske regnskapsdata må tolkes og korrigeres individuelt for å øke sin utsagnskraft
 • En forståelse av den iboende risikoen i næringsvirksomheter, med spesiell fokus på bransjemessig forretningsrisiko
 • En forståelse av at langsiktig kredittengasjement krever en vurdering av virksomhetenes evne til å styre målrettet og effektivt og at man klarer å implementere verdiskapende strategier
 • En forståelse av forskjellene mellom virksomhetenes bokførte egenkapital og antatte markedsverdi og grunnleggende metodikk for å verdsette virksomheter.
Ferdighetsmål
 • Å kunne anvende tradisjonelle metoder for analyser av regnskapet
 • Å kunne gjøre relevante korreksjoner av regnskapsmessig informasjon
 • Å kunne identifisere relevant virksomhetsrisiko og vurdere hvilke konsekvenser dette har for fremtidig kredittrisiko
 • Å kunne identifisere viktige fremtidige suksessfaktorer i en virksomhet og hvordan disse påvirker utfordringer innenfor ledelse, styring og måling.
Holdningsmål
 • Å være bevisst på at god kredittvurdering krever en helhtelig forståelse av virksomhetens og bransjens fremtidige utfordringer og risiko
 • Å være bevisst på at god kredittvurdering krever tolkning og analyse av både kvantitativ og kvalitativ informasjon
Kursets innhold

Et kritisk blikk på tradisjonell regnskapsanalyse

 • Tema 1: Regnskapene som informasjonskilde
 • Tema 2: Måling av vekst og lønnsomhet
 • Tema 3: Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Tema 4: Sensitivitetsanalyser
 • Tema 5: Hva regnskapene ikke viser

Økt bransjeforståelse

 • Tema 6: Risikoforståelse
 • Tema 7: Gründerkultur vs. etablert næringsvirksomhet
 • Tema 8: Analyser av varehandelsbedrifter
 • Tema 9: Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Tema 10: Analyse av eiendomsvirksomhet
 • Tema 11: Analyser av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

 En helhetlig virksomhetsvurdering

 • Tema 12: Analyser av strategier, planer og budsjetter
 • Tema 13: Evnen til å styre målrettet og effektivt
 • Tema 14: Litt om verdsettelsesmetodikk
Læreprosess og tidsbruk

Det legges opp til at deltakerne underveis skal forberede seg til 15 delemner som danner rammene rundt like mange temavideoer og oppgavesett.  I forkant av at hver video publiseres, legges det ut tips til disse forberedelsene, slik som relevante kapitler i læreboken, problemstillinger til egen refleksjon mv.  Underveis avholder vi webinarer, der deltakerne får anledning til å stille spørsmål og vi diskuterer de ulike temaene og problemstillingene i oppgavene.  Det utarbeides i tillegg et case til hvert av de tre hovedemnene i kurset, som det forutsettes at deltakerne løser. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det forutsettes kunnskaper i eksternregnskap og grunnleggende regnskapsanalyse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SFU 29991
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode:SFU 29991
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Selvstudium40Time(r)Se på 9 temavideoer, inklusive forberedelser
Selvstudium50Time(r)Lærebok og annet publisert materiell
Gruppearbeid / oppgaver60Time(r)Oppgaver og case
Selvstudium20Time(r)Webinarer, inkl. forberedelse
Eksamen30Time(r)Tre fulle arbeidsdager
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:Se på 9 temavideoer, inklusive forberedelser
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Lærebok og annet publisert materiell
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:Oppgaver og case
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:Webinarer, inkl. forberedelse
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Tre fulle arbeidsdager
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Petersen, Christian; Plenborg, Thomas; Kinserdal, Finn cop. 2017 Financial statement analysis: valuation - credit analysis - performance evaluation   Fagbokforl