REV 3677 Rettslære for revisorer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

REV 3677 Rettslære for revisorer


Kursansvarlig
Thorunn Falkanger

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
10

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Studentene skal opparbeide nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstilinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.

  Ferdighetsmål
  Studentene skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne redegjøre for retts- og ansvarsforhold knyttet til revisjonsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

  Holdningsmål
  Studentene skal oppøves i etisk tenkning, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske problemstillinger på en bevisst måte.

  Forkunnskaper
  Ingen særskilte forkunnskaper

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 4, 5, 7
  Børressen, Pål B. 2013. Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. 7. utg. Cappelen akademisk forlag
  Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Kap. 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14 og 18
  Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet.. Siste utg. Universitetsforlager : Focus forlag
  Mo, Einar. 2014. Oppgaver med løsninger i rettslære : for økonomiske og administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. 2. utg. Cappelen Damm akademisk


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Langfeldt, Sverre F. 2012. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2003-2012. 11. utg. Focus
  Martinussen, Roald. 2010. Forbrukerkjøp. 2. utg. Cappelen akademisk
  Martinussen, Roald. 2012. Kjøpsrett. 6. utg. Cappelen Damm akademisk


  Emneoversikt
  • Rettssystemet
   Rettskilder og juridisk metode.
  • Avtalerett
   Avtaleslutningen (avtl. kap. 1). Fullmaktslæren (avtl. kap. 2). Avtalerettslige ugyldighetsregler (avtl. kap. 3 m.fl.). Reglene vedrørende mindreåriges, umyndiggjortes og sinnsykes rettslige handleevne.
  • Kjøpsrett
   Begrepene i kjøpsretten. Forbrukervernet. Rettsreglene i forbindelse med forsinkelse og mangler. Kontraktsrettslig erstatningsrett.
  • Pengekravsrett m.v
   De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon). Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås relativt grundig.
  • Panterett
   Gjennomgåelse av panteloven med oversikt over de ulike grupper av pantegjenstander og de ulike pantsettingsmåter med særlig vekt på rettsvernreglene.
  • Selskapsrett
   Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på heftelsesregler, beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, prokuraloven, m.v.
  • Gjeldsforhandling og konkurs
   Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser.
  • Økonomisk kriminalitet
   Hovedvekt på utvalgte deler av straffeloven (2005) kap 30 – Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet og 31 – Kreditorvern

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres over to semestre med i alt 60 timer fordelt på følgende måte:

  Første del av kurset REV 3678 gjennomføres i høstsemesteret med 18 timer forelesninger samt 6 seminartimer knyttet til skriftlig oppgaveprogram. Det gis en frivillig innleveringsoppgave i høstsemesteret. Høstsemesteret avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen som bedømmes bestått/ikke bestått.

  Anbefalt tidsforbruk høstsemesteret:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse på forelesninger
  18
  Deltagelse på seminarer
  6
  Forberedelse til undervisning
  20
  Selvstudium/lese litteratur
  67
  Arbeid med case/oppgaver
  16
  Eksamen
  3
  Anbefalt tidsbruk totalt
  130

  Andre del av kurset, REV 3679 gjennomføres i vårsemesteret med 25 timer forelesninger samt 6 seminartimer knyttet til oppgaveprogram. Det gis en frivillig innleveringsoppgave på vårsemesteret. Vårsemesteret avsluttes med 6 timers individuell skriftlig eksamen.

  Anbefalt tidsforbruk vårsemesteret:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse på forelesninger
  25
  Deltagelse på seminarer
  6
  Forberedelse til undervisning
  30
  Selvstudium/lese litteratur
  39
  Arbeid med case/oppgaver
  24
  Eksamen
  6
  Anbefalt tidsbruk totalt
  130

  Det forutsettes at studentene forut for hver forelesning setter seg grundig inn i det pensum som det skal foreleses over. Oppgaveprogrammet er omfattende og formålet er å prøve faktiske kunnskaper og trene oppgaveteknikk. Deler av pensum forutsettes tilegnet ved selvstudium.
  Eksamen
  Karakter i kurset baserer seg på følgende deleksamener:

  Del 1 - Tre timers individuell skriftlig eksamen etter endt høstsemester. Denne bedømmes bestått/ikke bestått. (Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret)
  Del 2 - Fem timers individuell skriftlig eksamen etter endt vårsemester.
  (Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset)

  OBS! Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.

  Kredittilsynet krever at kandidater som søker godkjennelse som registrert revisor må ha oppnådd karakteren C eller bedre i dette kurset.


  Eksamenskode(r)
  REV 36771 - Skriftlig eksamen bedømmes bestått/ikke bestått
  REV 36772 - Skriftlig eksamen som teller 100 % i kurset REV 3677 Rettslære for revisorer, 10 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  For begge eksamener er det tillatt med Norges lover, andre ukommenterte lovsamlinger, særtrykk av lover og forskrifter.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon