REV 3576 Regnskapsorganisasjon og systemer - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3576 Regnskapsorganisasjon og systemer - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3576
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
5
Kursansvarlig: 
Svein A Løken
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2013.
Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5. Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, rett til å avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017.
Kontinuasjonseksamen vil bli tilbud ved BI høsten 2014, våren 2015, høst 2015, høst 2016 og høst 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Et moderne regnskapssystem skal produsere relevant og pålitelig økonomisk informasjon i tide og på en kostnadseffektiv måte. IKT påvirker sterkt utformingen av det tekniske regnskapssystemet og rutinene for bokføring. Bokføringen er omfattende regulert av bokføringsloven og forskrifter og bokføringen må skje innen legale rammer,

Kunnskapsmål
 • Studenten skal gis dyp kunnskap om bokføringslovgivningen og kjenne de utfordringene som er behandlet i dokumentert god bokføringsskikk.
 • IKT påvirker sterkt utformingen av det tekniske bokføringssystemet og rutinene for bokføring. Studentene bør kjenne hvordan ulik utforming av tabellers, behandlingsregler og teknologi gir ulike muligheter og kostnader.
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for hvordan regnskapsproduksjon foretas og være i stand til å behandle et praktisk regnskapsorganisasjonsproblem med utgangspunkt i teori for internkontroll og regnskapskvalitet.

Holdningsmål

Bli bevisst på forutsetningene for at brukerne kan stole på økonomisk informasjon og ha reflektert over om dette er viktig.

Kursets innhold
 1. Et godt regnskapssystem – hva er det?
 2. Formelle krav, regnskapslov og bokføringsloven, god bokføringsskikk
 3. Intern kontroll, Coso og kontrollmiljø
 4. Regnskapssystem, oppbygning og sammenheng med forsystemer
 5. Risikovurdering og kontrolltiltak
 6. Regnskapsrutiner, roller og praktisk regnskapsarbeid
 7. IT-systemer og SQL: datafangst, registrering, tabeller og rapporter
 8. Sikre og pålitelige regnskapsdata. Oppbevaringsplikt for regnskapsmaterialet. Autentitetsbevis for elektronisk lagrede data.
 9. Automatisk utveksling av regnskapsdata. XML, banktransaksjoner og Altinn.
 10. Avslutninger: kortperiodiske og årlige avslutninger. Årsavslutningssystemer.
 11. Revisjon og attestasjon av regnskapsforhold der teknologirisiko er viktig.
Læreprosess og tidsbruk

Undervisning i 20 timer. 

Mye av læringen knyttes til fagoppgaveskriving i 4 uker. Skrivingen skjer under veiledning de to første ukene. Temaene vil være innenfor sentrale områder av bokføring og internkontroll, fortrinnsvis slike som er nye som følge av teknologisk utvikling eller endrede lover og regler. Teorigrunnlaget for skrivingen vil være kursets litteraturpensum, samt litteratur for tilgrendsende fag som vil være nødvendig for en forsvarlig praktisk behandling av praktiske bokføringsutfordringer. 

BI Nettstudier 

Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Grunnkunnskaper i regnskap og bokføring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35761
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei4 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med fagoppgave over fire uker og det tilbys veiledning i løpet av de to første ukene.
Enkeltkandidater kan bli innkalt til muntlig prøve som omhandler den innleverte skriftlige besvarelsen, og karakteren kan bli justert individuelt etter muntlig prøve.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:4 Uke(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fagoppgave over fire uker og det tilbys veiledning i løpet av de to første ukene.
Enkeltkandidater kan bli innkalt til muntlig prøve som omhandler den innleverte skriftlige besvarelsen, og karakteren kan bli justert individuelt etter muntlig prøve.
Eksamenskode:REV35761
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning20Time(r)
Forberedelse til undervisning10Time(r)
Selvstudium60Time(r)
Innlevering(er)110Time(r)Arbeid med fagoppgaven
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:110 Time(r)
Kommentar:Arbeid med fagoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 135 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Moen, Tove-Gunn; Havstein, Bjørgunn 2009 Regnskapsorganisasjon: bokføring og intern kontroll 5. utg Cappelen akademisk forl
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Moen, Tove-Gunn; Moen, Ingjerd; Tvedt, Terje; Moen, Tove-Gunn; Reidulff, Siri Helen; Norge 2015 Bokføringsloven 9. utg Fagbokforl