PRK 3661 Tekstforfatterkurs

PRK 3661 Tekstforfatterkurs

Kurskode: 
PRK 3661
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ratna Elisabet Kamsvåg
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

For å lykkes som aktør i PR og markedskommunikasjon, må man forstå prinsipper for god skriftlig kommunikasjon. Et dårlig skriftspråk svekker organisasjonens troverdighet utad, men også internt, spesielt for den som har skrevet teksten. Gode tekster starter med et godt forarbeid gjennom målrettet research, kartlegging og planlegging. Utformingen baseres på kunnskap, og tilpasses sjanger, modelleser og formål. I tillegg til å være godt skrevet, skal teksten også være korrekt med utgangspunkt i norsk standard.

Kunnskap tilegnet i dette kurset er verdifull og overførbar kompetanse til alt arbeid som forutsetter kommunikasjonsferdigheter.

Kunnskapsmål
 • Mestre alle faser av skriveprosessen, helt fra idé og research til språkvask og korrektur
 • Kunne orientere seg i et sjangerlandskap i endring
 • Forstå hvordan egen tekst oppfattes av andre
Ferdighetsmål
 • Identifisere sjangerkonvensjoner
 • Utforme sjangersterke tekster
 • Beherske godt språk (i henhold til norsk standard)
 • Identifisere leser
 • Finne, forme og vinkle stoff
 • Gi en organisasjon troverdighet gjennom godt tekstarbeid
Holdningsmål
 • Forstå skribentens etiske forpliktelser
 • Utøve etisk dømmekraft
 • Rolleforståelse knyttet til organisasjonens interne og eksterne hensyn
Kursets innhold

Kurset er lagt opp etter pedagogiske prinsipper for å kunne utvikle et godt skriftspråk. Dette innebærer blant annet en hyppig veksling mellom korte forelesninger, lærerstyrt aktivitet i timene og arbeid på egenhånd. Tekstskaping som prosess gjennom deling og samarbeid er sentralt i kurset.

 • Hva er en tekst (sakprosa)?
 • Skape virkelighet gjennom tekst.
 • Målbærende tekster med ulike fortellerstemmer.
 • Sjanger som begrepet og strategisk grep.
 • Idériket: kreativitet, frihet og begrensning.
 • Troverdighet i tekst.
 • Språkets estetiske dimensjon.
 • Norsk standard.
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil hovedsakelig bestå av forelesninger med vekt på skriveøvelser for studentene. Studentene forventes å ta med sine egne PC-er (eller Mac-er) til undervisningen. Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, selv om det først og fremst leggs vekst på praktisk skrivetrening i gjennomføringen. Undervisningen organiseres i hele seminardager a seks timer, og gjennomføres som et intensivkurs på en uke.

Kurset har for øvrig obligatorisk oppmøte, og det kreves 70 % oppmøte og aktiv deltakelse i de 36 timene avsatt til forelesninger og øvelser. Faglærer vil føre lister over tilstedeværelse og melde status til fagansvarlig før eksamen. Faglærer forbeholder seg retten til å sette sammen grupper til utveksling av studentarbeider.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Gjennomført kursene PR, og Anvendt retorikk.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK36611
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell Karakter i kurset baseres på følgende aktiviteter og vekting:
Gjennom kurset utarbeider kandidatene flere tekster og velger ut tre av dem til en mappe som danner vurderingsgrunnlaget for karakteren. Mappen er eneste vurdering og teller 100 % av karakteren i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Karakter i kurset baseres på følgende aktiviteter og vekting:
Gjennom kurset utarbeider kandidatene flere tekster og velger ut tre av dem til en mappe som danner vurderingsgrunnlaget for karakteren. Mappen er eneste vurdering og teller 100 % av karakteren i kurset.
Eksamenskode:PRK36611
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver56Time(r)Fagfellevurdering.
Selvstudium82Time(r)Selvstudium / hjemmearbeid - skriveoppgaver
Eksamen26Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:Fagfellevurdering.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:82 Time(r)
Kommentar:Selvstudium / hjemmearbeid - skriveoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:26 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Nergård, Mette Elisabeth Poetikk og retorikk : en innføring i diktanalyse - Nasjonalbiblioteket s. 16-17
Andersen, Merete Morken 2008 [i.e. 2010 Skriveboka Aschehoug
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Morken, Mette Andersen 2008 Å skrive dokumentarisk Å skrive dokumentarisk s. 431-434
Bonvik, Øystein; Brønn, Peggy 2010 Å forfatte meninger Å forfatte meninger s. 143-159
Morken, Mette Andersen 2008 Råd og knep for skriveren Råd og knep for skriveren s. 501-506
Bonvik, Øystein 2010 Mal for utforming av pressemelding Mal for utforming av pressemelding s. 101
Rommetveit, Ragnar 1981 Om ulike slag språkelement og deira funksjonar i bodskapsformidling Om ulike slag språkelement og deira funksjonar i bodskapsformidling s. 41-54
Pålshaugen, Øyvind 2001 Språkets to stemmeleier Språkets to stemmeleier s. 188-191
Pålshaugen, Øyvind 2001 Er det noen forskjell på en vellykket formulering og et godt argument? Er det noen forskjell på en vellykket formulering og et godt argument? s. 141-155
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Cappelen, Anders W. cop. 2012 Bruk pressen 3.0: komplett guide i presserelatert PR [3. utg.] PRforl
Johansen, Anders cop. 2009 Skriv!: håndverk i sakprosa Spartacus
Vinje, Finn-Erik 2009 Skriveregler Bokmål[utg.], 9. utg Aschehoug