PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis

Kursansvarlig
Magne Martin Haug

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en grunnleggende innføring i forskning om påvirkning og overtalelse, og kunnskaper om hvordan teoriene har vært anvendt. Kurset har en etisk komponent.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene forstå og forklare sentrale begreper og modeller om påvirkning og overtalelse, samt bevisste og ubevisste prosesser som ligger til grunn for overtalelsesprosesser.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne anvende teorier og modeller om påvirkning og overtalelse til å analysere kommunikasjonsbudskap.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for kompleksiteten i å nå påvirkningsmål, samt kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over påvirkning og overtalelse. Studentene skal også ha forståelse for etiske utfordringer forbundet med påvirkning og overtalelse.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gass, Robert H., John S. Seiter. 2011. Persuasion, social influence and compliance gaining. 4th ed. Pearson/Allyn & Bacon

Artikkelsamling:
Magne Martin Haug (red.). 2011. PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis.. Handelshøyskolen BI. Institutt for kommunikasjon, kultur og språk

Anbefalt litteratur
Bøker:
Cialdini, Robert B. 2009. Influence : science and practice. 5th ed. Pearson/Allyn and Bacon

Emneoversikt
 • Bevisste og ubevisste prosessers rolle i beslutninger
 • Teorier og forskning om påvirkning og overtalelse
 • Forskning om ulike faser i komunikasjonsprosesser
 • Anvendelse av overtalelsesteori
 • Påvirknings- og overtalelsesetikk i PR

Dataverktøy
Tilgang til internett

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og med oppgaveløsning i grupper. Kurset er teoretisk, med en praktisk komponent, hvor studentene trener på å bruke teoriene til å analysere kommunikasjonsbudskap. Studentene må være forberedt på å presentere casebesvarelser (arbeidskrav) i klassen, hvor alle gruppens medlemmer forventes å være tilstede ved presentasjonene.

Arbeidskrav
I løpet av semesteret vil det bli gitt to case. Alle studenter skal skrive to caseanalyser skriftlig. Casene kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Casebesvarelsene skal innleveres til angitte tidspunkter. Casebesvarelsene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Begge casebesvarelsene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
39
Forberedelse til forelesningene
45
Oppgaveløsning og gruppearbeid
45
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
71
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne avlegge avsluttende eksamen må studentene i løpet av semesteret skrive og få godkjent to caseanalyser, som løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Casebesvarelsene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se Læreprosess og tidsbruk.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  PRK 35231 - Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis, 7,5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

  Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon