PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon

PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon

Kurskode: 
PRK 3514
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gerhard Emil Schjelderup
Emnenavn på engelsk: 
Integrated Market Communication
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i PR og markedskommunikasjon  - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Markedskommunikasjon som fag eksisterer for å implementere markedsføringsstrategier, som igjen skal realisere virksomhetsstrategier. I kurset integrert markedskommunikasjon skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om teori og modeller for å utvikle ferdigheter knyttet til suksessfull planlegging av helhetlige tiltak i markedskommunikasjon. Videre skal studenten ha kunnskap om hvordan effekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak skal planlegges.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap som setter dem i stand til å gjøre rede for begreper, modeller og viktige verktøy som brukes av en bedrift eller et byrå i deres arbeide med integrert markedskommunikasjon. Dette innebærer kunnskap innen følgende hovedområder:

 • Ha detaljert kunnskap om planleggingsprosessen: målgruppeforståelse, hva som kjennetegner denne spesifikke produktkategorien, posisjonering av merket i forbrukernes bevissthet, budskapsvalg og utforming, og velge egnede kommunikasjonskanaler for vellykket integrert markedskommunikasjon.
 • Ha spisskunnskap om kommunikasjon og hvordan den kan benyttes i markedskommunikasjon.
 • Forstå hvilke psykologiske faktorer som styrer mottagelsen hos forbruker. Herunder kunnskap om hvordan hjernen er laget og hvordan ulike stimuli skapt av budskap blir prosessert.
 • Vite hvilke tiltak som bør iverksettes basert på type mål bedriften har overfor målgruppen. Herunder skal studenten kunne skille mellom oppmerksomhetsmål, kunnskapsmål, kjøpsintensjonsmål, atferdsmål og holdningsmål.
 • Kjenne til og kunne sammenligne ulike metoder for å måle effekt av kommunikasjonstiltak i forhold til kommunikasjonens målsetninger.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å lage kampanjer basert på en overordnet markedskommunikasjonsplan. Dette innebærer ferdigheter knyttet til:

 • Innsamling og analyse av relevant informasjon som setter studenten i stand til å lage en troverdig og gjennomførbar markedskommunikasjonsplan. Herunder vise praktisk kunnskap om:
 • Målgruppeanalyse og valg
 • Velge målgrupper basert på ulike segmenteringsprinsipper
 • Lage profiler på ulike kundetyper innenfor disse målgrupper
 • Kategoriforståelse
 • Forstå hva som driver atferd de ulike kategoriene hvor blant annet forskjeller i dynamikken på lavinteresse og høyinteresseprodukter er sentrale kunnskaper
 • Kunne utvikle forslag til budskapsvalg og utforming i tråd med kommunikasjonsmålsetningene
 • Etablere kommunikasjonsprinsipper for budskapsvalgene dine og hvordan de bør presenteres for målgruppen
 • Kommunikasjonskanaler
 • Velge egnede integrerte løsninger for kanalvalg ut i fra en kost/nytte vurdering
 • Effektmåling
 • Kunne utforme måleinstrument for å kartlegge effekter av kommunikasjonstiltak, herunder en matematisk utregning av return on investment (ROI)
Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene ha etablert et høyt refleksjonsnivå i forhold til sammenhengen mellom mål og virkemidler i markedskommunikasjonsarbeide. Studenten bør også ha utviklet en forståelse for at etisk og moralsk bevissthet i arbeidet med markedskommunikasjon gir en langsiktig gevinst for en bedrift.

Kursets innhold

Oversikt over ulike markedskommunikasjonsverktøy, derunder ulike typer reklame og hvordan man på en suksessfull måte kan kombinere disse for å skape effektiv markedskommunikasjon

 • Hvordan Integrert Markedskommunikasjon fungerer
 • Målgruppevalg
  • Målgruppens beslutningsprosesser
  • Posisjonering
  • Utvikling av kommunikasjonsstrategi
  • Utvikling av mediestrategi og kanalvalg
 • Utfordringer for utforming av budskap
  • Budskapsprosessering
  • Kreative taktikker
  • Kreative løsninger
 • Integrering av budskap i ulike kanaler
  • Effektmålingsmetoder og analyse
Læreprosess og tidsbruk

Læringsmålene skal nås gjennom en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper med oppgaver som inngår som arbeidskrav, og selvstudium. De innleverte gruppeoppgavene skal danne utgangspunkt for diskusjoner i klassen. Tilbakemeldinger på arbeidskravsinnleveringer gis som del av forelesninger.

Studentene må mestre Gallup PC og kunne nyttiggjøre seg av andre databaser (SSB, MMI, SIFO ect. ).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det vil for studenten være en fordel å ha kunnskap fra markedsføringsledelse og forbrukeratferd

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32Kurset har tre arbeidskrav, hvor studenten må få godkjent 2 av 3 for å få lov til å gjennomføre eksamen. Arbeidskrav 1 og 2 Skriftlig arbeid som kan løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer. Utdeles ved start av semesteret.  Arbeidskrav 3 Individuell muntlig presentasjon som skal videofilmes av studenten selv og lastes opp til Itslearning.  Alle de tre arbeidskravene skal lastes opp til læringsplattformen Itslearning. Ytterligere informasjon gis ved studiestart.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Kurset har tre arbeidskrav, hvor studenten må få godkjent 2 av 3 for å få lov til å gjennomføre eksamen. Arbeidskrav 1 og 2 Skriftlig arbeid som kan løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer. Utdeles ved start av semesteret.  Arbeidskrav 3 Individuell muntlig presentasjon som skal videofilmes av studenten selv og lastes opp til Itslearning.  Alle de tre arbeidskravene skal lastes opp til læringsplattformen Itslearning. Ytterligere informasjon gis ved studiestart.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35141
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3) Oppgaveteksten blir utlevert på starten av semesteret
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar: Oppgaveteksten blir utlevert på starten av semesteret
Eksamenskode:PRK35141
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Innlevering(er)
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.