Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3514
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gerhard Emil Schjelderup
Kursnavn på engelsk: 
Integrated Market Communication - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang høsten 2019. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2020 og siste gang våren 2021. Det er ikke krav til arbeidskrav høsten 2020 eller våren 2021 når det kun tilbys kontinuasjonseksamen.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Markedskommunikasjon som fag eksisterer for å implementere markedsføringsstrategier, som igjen skal realisere virksomhetsstrategier. I kurset integrert markedskommunikasjon skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om teori og modeller for å utvikle ferdigheter knyttet til suksessfull planlegging av helhetlige tiltak i markedskommunikasjon. Videre skal studenten ha kunnskap om hvordan effekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak skal planlegges.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap som setter dem i stand til å gjøre rede for begreper, modeller og viktige verktøy som brukes av en bedrift eller et byrå i deres arbeide med integrert markedskommunikasjon. Dette innebærer kunnskap innen følgende hovedområder:

 • Ha detaljert kunnskap om planleggingsprosessen: målgruppeforståelse, hva som kjennetegner denne spesifikke produktkategorien, posisjonering av merket i forbrukernes bevissthet, budskapsvalg og utforming, og velge egnede kommunikasjonskanaler for vellykket integrert markedskommunikasjon.
 • Ha spisskunnskap om kommunikasjon og hvordan den kan benyttes i markedskommunikasjon.
 • Forstå hvilke psykologiske faktorer som styrer mottagelsen hos forbruker. Herunder kunnskap om hvordan hjernen er laget og hvordan ulike stimuli skapt av budskap blir prosessert.
 • Vite hvilke tiltak som bør iverksettes basert på type mål bedriften har overfor målgruppen. Herunder skal studenten kunne skille mellom oppmerksomhetsmål, kunnskapsmål, kjøpsintensjonsmål, atferdsmål og holdningsmål.
 • Kjenne til og kunne sammenligne ulike metoder for å måle effekt av kommunikasjonstiltak i forhold til kommunikasjonens målsetninger.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å lage kampanjer basert på en overordnet markedskommunikasjonsplan. Dette innebærer ferdigheter knyttet til:

 • Innsamling og analyse av relevant informasjon som setter studenten i stand til å lage en troverdig og gjennomførbar markedskommunikasjonsplan. Herunder vise praktisk kunnskap om:
 • Målgruppeanalyse og valg
 • Velge målgrupper basert på ulike segmenteringsprinsipper
 • Lage profiler på ulike kundetyper innenfor disse målgrupper
 • Kategoriforståelse
 • Forstå hva som driver atferd de ulike kategoriene hvor blant annet forskjeller i dynamikken på lavinteresse og høyinteresseprodukter er sentrale kunnskaper
 • Kunne utvikle forslag til budskapsvalg og utforming i tråd med kommunikasjonsmålsetningene
 • Etablere kommunikasjonsprinsipper for budskapsvalgene dine og hvordan de bør presenteres for målgruppen
 • Kommunikasjonskanaler
 • Velge egnede integrerte løsninger for kanalvalg ut i fra en kost/nytte vurdering
 • Effektmåling
 • Kunne utforme måleinstrument for å kartlegge effekter av kommunikasjonstiltak, herunder en matematisk utregning av return on investment (ROI)
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene ha etablert et høyt refleksjonsnivå i forhold til sammenhengen mellom mål og virkemidler i markedskommunikasjonsarbeide. Studenten bør også ha utviklet en forståelse for at etisk og moralsk bevissthet i arbeidet med markedskommunikasjon gir en langsiktig bærekraftig gevinst for en bedrift. Kurset vil utfordre studentene til å arbeide sømløst mellom analoge og digitale flater. Digitaliseringen av samfunnet har gjort at tidligere begrensede og lokale kampanjer kan få virale effekter og spres internasjonalt, samtidig som utenlandske kampanjer blir premissgivende for norske kampanjer. Det er viktig at studenter forstår hvordan kampanjer er sammenvevet og en del av et felles internasjonalt kampanjespråk og metoder.

Kursets innhold

Oversikt over ulike markedskommunikasjonsverktøy, derunder ulike typer reklame og hvordan man på en suksessfull måte kan kombinere disse for å skape effektiv markedskommunikasjon

 • Hvordan Integrert Markedskommunikasjon fungerer
 • Målgruppevalg
  • Målgruppens beslutningsprosesser
  • Definering av kommunikasjonsmålgrupper
  • Posisjonering
  • Utvikling av kommunikasjonsstrategi
  • Utvikling av mediestrategi og kanalvalg
 • Utfordringer for utforming av budskap
  • Budskapsprosessering
  • Kreative taktikker
  • Kreative løsninger
 • Integrering av budskap i ulike kanaler
  • Effektmålingsmetoder og analyse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsmålene skal nås gjennom en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper med oppgaver som inngår som arbeidskrav, og selvstudium. De innleverte gruppeoppgavene skal danne utgangspunkt for diskusjoner i klassen. Tilbakemeldinger på arbeidskravsinnleveringer gis som del av forelesninger.

Studentene må bruke Gallup PC i forbindelse med eksamensoppgaven og kunne nyttiggjøre seg av andre databaser (SSB, MMI, SIFO ect. ).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det vil for studenten være en fordel å ha kunnskap fra markedsføringsledelse og forbrukeratferd

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Oppgaveteksten blir utlevert på starten av semesteret
Eksamenskode: 
PRK35141
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Innlevering(er)
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.