Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

PRK 3508 Påvirkning og overtalelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3508 Påvirkning og overtalelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3508
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Kursnavn på engelsk: 
Persuasion and Influence in Society - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2021 Høst
2022 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset er faset ut men det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2021 og siste gang våren 2022.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Med utgangspunkt i den kjennskapen studentene har til forbrukerteori skal de lære å sette sammen overbevisende budskap myntet på ulike/flere/brede interessegrupper. Kurset er først og fremst teoribasert, og studentene vil få dybdekunnskaper om teorier innen sosialpsykologi og kognisjon, og også innen publikumsinformasjon og beslutningsprosesser. Vi vil tilpasse denne teoretiske forankringen til kommunikasjonen som ulike interessentgrupper utøver, f.eks. politiske og sosiale organisasjoner og bevegelser, foruten aktivister og frivillige organisasjoner; både for å forstå deres virkelighetsoppfatning, argumentasjon bedre og for å lære/finne frem til adekvate måter å henvende seg til dem på. Kurset tar sikte på å utvide kunnskapene studentene allerede har om forbrukeratferd, både for å gi dem ytterligere teoretisk innsikt og for å vise og drøfte videre interessegruppeorientert anvendelse av disse teoriene.

Kunnskapsmål
  • Studentene skal oppnå forståelse av teoriens rolle i påvirkning av interessegrupper og vil få kjennskap til den nyeste forskning og metodologi for å planlegge og etablere politiske og sosiale kommunikasjonsstrategier.
  • Kursdeltagerne skal lære teorier både innen sosialpsykologi og om interessegruppers persepsjon og beslutningstagning. Dette omfatter både klassisk teoretisk innsikt og moderne måter man kan engasjere publikum på, slik som «storytelling» og nye medier.
  • For å oppnå dette vil det bli lagt stor vekt på metode og grunnleggende forståelse av menneskelig kognisjon og beslutningsprosesser i grupper – kombinert med drøfting av engasjementsstrategier og kampanjeelementer.
  • Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å forstå hovedkonseptene og de viktigste modellene innen fagfeltet overtalelse og påvirkning, og også de noen ganger ubevisste prosessene som ligger under påvirkning. I tillegg skal de kunne forstå påvirkningens etiske dilemmaer.
Ferdighetsmål
  • Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å anvende påvirkningsteknikker for små- og massemedia i sin kommunikasjonsstrategi og de skal kunne tilføre verdi til sine roller i kommunikasjon i offentligheten.
Generell kompetanse
  • Etter fullført kurs skal studentene forstå hensikten med påvirkning og være i stand til å stille kritiske spørsmål om sosial og politisk overtalelse og påvirkning.
Kursets innhold

1. Innledning
Innføring i påvirkning, så vel som faktoranalyse i praktisering av forbrukeratferd. Det vil bli presentert en definisjon av påvirkningskommunikasjon og gitt flere eksempler på påvirkning, som alle vil bli utdypet i større detalj i forelesningene.

2. Informasjonsbehandling
Essensen i menneskelig persepsjon, avgrenset/begrenset rasjonalitet og mentale modeller. Drøfting av hvordan schemata og heuristikk blir brukt til å prosessere informasjon, og forbindelse til hva dette betyr for politisk og sosial påvirkning.

3. Holdninger
Hvorfor holdninger bidrar til å forklare sosial beslutningstagning og den forankring de har i assosiasjoner. Måter å måle holdninger og oppfatninger på, og tanker om holdningers konsistens og ønsket om å oppnå kognitiv balanse.

4. Modeller for atferd
Teorier om beslutningsprosesser, TRA, Planned Behavior, ELM, samt andre tilnærminger som kan forklare hvordan interessegrupper undersøker påvirkningsbudskap.

5. Konformitet og innflytelse i grupper
Forskjellen mellom tvang og påvirkning, gruppedynamikker som fører til ofte utilsiktete beslutningstagningsprosesser og hvordan gruppepress kan tvinge folk til å handle.

6. Kildefaktorer
Hvordan en påvirkers sosiale tiltrekningskraft virker inn på budskapers effektivitet, hvordan kommunikatorkarakteristikker anvendes og hvordan man bruker støtteerklæringer/«endorsements» til å påvirke.

7. Tilskuerfaktorer
Hvordan, avhengig av hvem som lytter til et budskap, påvirkningseffekten kan være ulik, avhengig av variabler som kognisjonsbehov, egenkontroll og annet. Hvordan man kan forestille seg interessentgruppepublikum og finne frem til måter å engasjere det på.

8. Budskapsfaktorer
Å velge innhold i et påvirkningsbudskap, spesielt med henblikk på bruk av språk i påvirkning, og betydningen av rekkefølge «order effects»), for å gjøre argumenter mest mulig overbevisende.

9. Mellommenneskelig overtalelse
Drøfting av et sett teknikker som blir brukt i tosidige møter/møter mellom to parter («dyadic encounters») for å påvirke bedre og oppnå innflytelse – også i kampanjestrategier.

10. Ikke-verbal påvirkning
Hvordan kroppsspråk, visuelle effekter, musikk, arkitektur og andre teknikker blir brukt til å øve innflytelse på publikum i politikk.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, samt ukentlige elektroniske tester.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det forutsettes gjennomført tidligere programkurs på Bachelor i kommunikasjonsledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
4 Time(r)
Eksamenskode: 
PRK35081
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
65 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
95 Time(r)
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.