PRK 3508 Påvirkning og overtalelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

PRK 3508 Påvirkning og overtalelse


Kursansvarlig
Christian Fieseler

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning

Med utgangspunkt i den kjennskapen studentene har til forbrukerteori skal de lære å sette sammen overbevisende budskap myntet på ulike/flere/brede interessegrupper. Kurset er først og fremst teoribasert, og studentene vil få dybdekunnskaper om teorier innen sosialpsykologi og kognisjon, og også innen publikumsinformasjon og beslutningsprosesser. Vi vil tilpasse denne teoretiske forankringen til kommunikasjonen som ulike interessentgrupper utøver, f.eks. politiske og sosiale organisasjoner og bevegelser, foruten aktivister og frivillige organisasjoner; både for å forstå deres virkelighetsoppfatning, argumentasjon bedre og for å lære/finne frem til adekvate måter å henvende seg til dem på. Kurset tar sikte på å utvide kunnskapene studentene allerede har om forbrukeratferd, både for å gi dem ytterligere teoretisk innsikt og for å vise og drøfte videre interessegruppeorientert anvendelse av disse teoriene.


Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Studentene skal oppnå forståelse av teoriens rolle i påvirkning av interessegrupper og vil få kjennskap til den nyeste forskning og metodologi for å planlegge og etablere politiske og sosiale kommunikasjonsstrategier.
 • Kursdeltagerne skal lære teorier både innen sosialpsykologi og om interessegruppers persepsjon og beslutningstagning. Dette omfatter både klassisk teoretisk innsikt og moderne måter man kan engasjere publikum på, slik som «storytelling» og nye medier.
 • For å oppnå dette vil det bli lagt stor vekt på metode og grunnleggende forståelse av menneskelig kognisjon og beslutningsprosesser i grupper – kombinert med drøfting av engasjementsstrategier og kampanjeelementer.
 • Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å forstå hovedkonseptene og de viktigste modellene innen fagfeltet overtalelse og påvirkning, og også de noen ganger ubevisste prosessene som ligger under påvirkning. I tillegg skal de kunne forstå påvirkningens etiske dilemmaer.

Ferdighetsmål
Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å anvende påvirkningsteknikker for små- og massemedia i sin kommunikasjonsstrategi og de skal kunne tilføre verdi til sine roller i kommunikasjon i offentligheten.

Refleksjon
Etter fullført kurs skal studentene forstå hensikten med påvirkning og være i stand til å stille kritiske spørsmål om sosial og politisk overtalelse og påvirkning.


  Forkunnskaper
  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Gass, Robert H., John S. Seiter. 2014. Persuasion : social influence and compliance gaining. 5th ed, International ed. Pearson
  Nodder, C. 2013. Evil by Design: Interaction Design to Lead Us into Temptation. Hoboken, NJ: Wiley


  Artikkelsamling:
  Fieseler, Christian. 2016. Persuasion and Influence in Society. Handelshøyskolen BI

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  1. Innledning
  Innføring i påvirkning, så vel som faktoranalyse i praktisering av forbrukeratferd. Det vil bli presentert en definisjon av påvirkningskommunikasjon og gitt flere eksempler på påvirkning, som alle vil bli utdypet i større detalj i forelesningene.

  2. Informasjonsbehandling
  Essensen i menneskelig persepsjon, avgrenset/begrenset rasjonalitet og mentale modeller. Drøfting av hvordan schemata og heuristikk blir brukt til å prosessere informasjon, og forbindelse til hva dette betyr for politisk og sosial påvirkning.

  3. Holdninger
  Hvorfor holdninger bidrar til å forklare sosial beslutningstagning og den forankring de har i assosiasjoner. Måter å måle holdninger og oppfatninger på, og tanker om holdningers konsistens og ønsket om å oppnå kognitiv balanse.

  4. Modeller for atferd
  Teorier om beslutningsprosesser, TRA, Planned Behavior, ELM, samt andre tilnærminger som kan forklare hvordan interessegrupper undersøker påvirkningsbudskap.

  5. Konformitet og innflytelse i grupper
  Forskjellen mellom tvang og påvirkning, gruppedynamikker som fører til ofte utilsiktete beslutningstagningsprosesser og hvordan gruppepress kan tvinge folk til å handle.

  6. Kildefaktorer
  Hvordan en påvirkers sosiale tiltrekningskraft virker inn på budskapers effektivitet, hvordan kommunikatorkarakteristikker anvendes og hvordan man bruker støtteerklæringer/«endorsements» til å påvirke.

  7. Tilskuerfaktorer
  Hvordan, avhengig av hvem som lytter til et budskap, påvirkningseffekten kan være ulik, avhengig av variabler som kognisjonsbehov, egenkontroll og annet. Hvordan man kan forestille seg interessentgruppepublikum og finne frem til måter å engasjere det på.

  8. Budskapsfaktorer
  Å velge innhold i et påvirkningsbudskap, spesielt med henblikk på bruk av språk i påvirkning, og betydningen av rekkefølge «order effects»), for å gjøre argumenter mest mulig overbevisende.

  9. Mellommenneskelig overtalelse
  Drøfting av et sett teknikker som blir brukt i tosidige møter/møter mellom to parter («dyadic encounters») for å påvirke bedre og oppnå innflytelse – også i kampanjestrategier.

  10. Ikke-verbal påvirkning
  Hvordan kroppsspråk, visuelle effekter, musikk, arkitektur og andre teknikker blir brukt til å øve innflytelse på publikum i politikk.

  11. Politisk historiefortelling/«storytelling»
  Essensen av forskning innen storytelling og om rollen til og oppbygningen av store fortellinger/«grand narratives», og storytelling for å motivere tilhengere.

  12. Politiske og sosiale kampanjer
  Anvendelse av teoretisk innsikt i kampanjestrategier, teknikker, som å definere dagsorden i politisk kommunikasjon.

  13. Påvirkning i sosiale bevegelser/organisasjoner
  Sosiale bevegelser/organisasjoner og deres instrumentelle rolle i å endre politiske og sosiale agendaer og om hvordan sosial aktivisme kan ledes og hvordan sosiale konflikter kan løses gjennom dialog og påvirkning.

  Dataverktøy
  Tilgang til internett.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, samt ukentlige elektroniske tester.

  Anbefalt tidsbruk:
  Aktivitet
  Hours
  Deltagelse i forelesning
  36
  Forberedelse til forelesningene
  65
  Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
  95
  Eksamen
  4
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200   Eksamen
   En fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   PRK 35081 – Skriftlig eksamen, teller 100 % av endelig karakteren i PRK 3508 Påvirkning og overtalelse, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Ingen.

   Kontinuasjon
   Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

   Tilleggsinformasjon