PRK 3508 Påvirkning og overtalelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

PRK 3508 Påvirkning og overtalelse


Kursansvarlig
Christian Fieseler

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
Kurset gir en grunnleggende innføring i forskning om påvirkning og overtalelse, og kunnskaper om hvordan teoriene har vært anvendt. Kurset har en etisk komponent.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene forstå og forklare sentrale begreper og modeller om påvirkning og overtalelse, samt bevisste og ubevisste prosesser som ligger til grunn for overtalelsesprosesser.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne anvende teorier og modeller om påvirkning og overtalelse til å analysere kommunikasjonsbudskap.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for kompleksiteten i å nå påvirkningsmål, samt kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over påvirkning og overtalelse. Studentene skal også ha forståelse for etiske utfordringer forbundet med påvirkning og overtalelse.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gass, Robert H., John S. Seiter. 2014. Persuasion : social influence and compliance gaining. 5th ed, International ed. Pearson

Artikkelsamling:
Gerhard E. Schjelderup. 2014. Overtalelsesforskning. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Bevisste og ubevisste prosessers rolle i beslutninger
 • Teorier og forskning om påvirkning og overtalelse
 • Forskning om ulike faser i kommunikasjonsprosesser
 • Anvendelse av overtalelsesteori
 • Påvirknings- og overtalelsesetikk i PR

Dataverktøy
Tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
45
Forberedelse til forelesningene
55
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
100
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav


  Eksamen
  En fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  PRK 35081 – Skriftlig eksamen, teller 100 % av endelig karakteren i PRK 3508 Påvirkning og overtalelse, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen.

  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon