Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

PRK 3406 Introduksjon til PR - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

PRK 3406 Introduksjon til PR - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Tor Bang

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
PR-/kommunikasjonsmedarbeidere og -ledere spiller en nøkkelrolle for hvordan og om organisasjoner lykkes, og fagområdet utvikler seg stadig som en følge av denne viktige rollen. I dag kalles PR ofte virksomhetskommunikasjon (”corporate communication”) eller organisasjonskommunikasjon (”organizational communication”). De ulike begrepene dekker imidlertid et felles mål; å hjelpe organisasjoner med å bygge relasjoner til interessentgruppene sine, inkludert kunder. Introduksjonskurset til PR-faget er planlagt med tanke på å gi en innføring i teorier og praktiske aktiviteter for studenter som ønsker å spesialisere seg i PR/kommunikasjon.

Dette kurset legger grunnlaget for å kunne gå videre til mer dyptpløyende kurs og pensum innen PR-området. Kurset gir et bredt innblikk i ”public relations”: tilhørende teori, yrket, metodikk og praksis. Det gir et innblikk i hva PR egentlig er og hva det omfatter, historisk opprinnelse, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori samt oppdaterte case-studier. Dette kurset vil også ta for seg PR-praksis i frivillige og humanitære organisasjoner, medlemsorganisasjoner, idrettsforeninger osv.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Ha en grundig forståelse for ledelse av ”public relations; PR-historie, hvorfor fagområdet er viktig, fagets rolle i organisasjoner, hvilke som er de grunnleggende PR-funksjonene, PR-verktøy og hvordan PR kan integreres og samspille med markedskommunikasjon.

Spesielt vil studentene bli kjent med:

 • Grunnleggende kommunikasjonsteorier, modeller og fagterminologi som brukes i praktisk PR eller virksomhetskommunikasjon,
 • Grunnlaget for kommunikasjon som en ledelsesfunksjon og et instrument som hjelper organisasjoner å nå sine mål,
 • Hvordan media arbeider,
 • Grunnlaget for effektiv kommunikasjon og hvordan dette kan måles,
 • ”Issues management”/omverdensanalyse og organisasjonens samfunnsrolle,
 • Metode for strategisk kommunikasjonsplanlegging.

Ferdighetsmål
Etter avsluttet kurs skal studentene være i stand til å:
 • Forklare de grunnleggende teoriene innen PR,
 • Beskrive prosessen med å lage en PR-/kommunikasjonsplan,
 • Identifisere de forskjellige interessentgruppene til en organisasjon og forklare rollene disse har i forhold til ulike typer organisasjoner,
 • Forklare hvordan PR blir praktisert i forskjellige typer organisasjoner; så som private bedrifter, frivillige og humanitære organisasjoner samt offentlige institusjoner,
 • Skissere de teknologiske, organisasjonsmessige og globale utfordringene innen PR-området.

Holdninger
En generell bevissthet rundt betydningen av kommunikasjon for å bygge relasjoner som gir økt tillit til en organisasjon hos alle interessentgrupper, noe som igjen vil påvirke organisasjonens totale omdømme.


Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Wilcox, Dennis L.., Glenn T. Cameron. 2012. Public relations : strategies and tactics. 10th ed. Allyn & Bacon

Anbefalt litteratur
Bøker:
Ihlen, Øyvind og Per Robstad. 2004. Informasjon & samfunnskontakt : perspektiver og praksis. Fagbokforlaget
Levine, Michael. 2008. Guerrilla P.R. 2.0 : wage an effective publicity campaign without going broke. Collins
Phillips, David and Philip Young. 2013. Online public relations : a strategic approach. 3rd ed. Kogan Page
Yale, David R. with Andrew J. Carothers. 2001. The publicity handbook : the inside scoop from more than 100 journalists and PR pros on how to get great publicity coverage : in print, online, and on the air. New ed. NTC Business Books


Emneoversikt

 • PR /kommunikasjonens rolle i organisasjoner
 • PR-historie
 • Et teoretisk grunnlag for PR
 • Etikk, jus og profesjonalitet
 • Planleggingsprosessen
 • Medierelasjoner
 • Intern-/medarbeiderkommunikasjon
 • Relasjoner til lokalsamfunnet
 • Økonomiske relasjoner
 • Forbrukerrelasjoner og markedsføring
 • PR i frivillig sektor
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Virksomhetskommunikasjon/PR
 • Nye og kommende trender

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Undervisningen i kurset er fordelt mellom forelesninger og veiledning. Studentene kan ta kontakt med foreleser for veiledning.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Delta på forelesninger
36
Forberedelse til forelesninger
36
Arbeid med prosjektoppgave
128
Anbefalt tidsbruk totalt
400


  Eksamen
  Prosjektoppgave som kan løses i grupper på inntil tre (3) studenter.

  Eksamenskode(r)
  PRK 34061 Prosjektoppgave, teller 100 % for å få endelig karakter i PRK 3406 Innføring i PR, 7,5 ECTS credits.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt

  Kontinuasjon
  Dette kurset ble underviset for siste gang høsten 2013. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2014 og siste gang våren 2015.

  Ved kontinuasjon for tidligere studenter er prosessevaluering endret til prosjektoppgave.


  Tilleggsinformasjon