Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Peggy S Brønn

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
Kommunikasjon er prosessen som håndterer og styrer interessentgrupperelasjonene, som er verdidrivere og omdømme byggere i organisasjoner. Kommunikasjon blir ofte tatt for gitt, mens den egentlig er kjernen i all organisering og organisasjonsvirksomhet. Organisasjoner anses derfor som grunnleggende kommunikative skaperverk. Videre blir effektiv kommunikasjon også ansett som fundamentet i moderne organisasjoner. Det er viktig at studenter ved handelshøyskoler får en fullgod mulighet til å forstå praksis og teori for kommunikasjon i organisasjonssammenheng. Ikke minst siden mesteparten av lederes og mellomlederes arbeid er kommunikasjonsrelatert.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal lære de grunnleggende konseptene for kommunikasjon i organisasjoner, og vil bedre sin forståelse for organisasjonskommunikasjon. Studentene lærer også hvordan kommunikasjon er relatert til generell ledelse og oppnåelse av organisasjonens mål. Dette inkluderer å lære hvordan organisasjonsstruktur og kultur bidrar til kommunikasjonen, kommunikasjonens rolle i organisasjoner og hva slags krefter og interessentgrupper som kan påvirke en organisasjon og dens omdømme.

Ferdighetsmål

 • Forstå og forklare de viktigste teoriene og perspektivene som brukes i organisasjonskommunikasjon
 • Gjenkjenne kommunikasjonsproblemer og –tema i organisasjoner og anvende konsepter for organisasjonskommunikasjon, modeller og teorier for å løse problemer
 • Analysere systemer for organisasjonskommunikasjon, prosesser og strukturer fra flere synsvinkler
 • Vise kjennskap til hvikle kanaler for internkommunikasjon er nødvendige for effektivt arbeid i ulike situasjoner som kan oppstå i organisasjonen

Holdningsmål
Studentene skal utvikle evnen til å oppfatte meninger og følelser på en korrekt måte, både hos en selv og andre i organisasjonen. Man skal også utvikle evnen til å oppfatte organisatorisk og mellommenneskelig etikk.

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Shockley-Zalabak, Pamela. 2012. Fundamentals of organizational communication : knowledge, sensitivity, skills, values. 8th ed. Pearson Education

Anbefalt litteratur
Bøker:
Brønn, Peggy Simcic og Øyvind Ihlen. 2009. Åpen eller innadvendt : omdømmebygging for organisasjoner. Gyldendal akademisk
Hatch, Mary Jo and Majken Schultz. 2008. Taking brand initiative : how companies can align strategy, culture, and identity through corporate branding. Jossey-Bass
Pjetursson, Leif. 2011. Når ledelse er kommunikation : en medreflekterende bog om lederens kommunikative kompetencer. 2. utg. L&R Business
Smythe, John. 2007. The CEO - the chief engagement officer : turning hierarchy upside down to drive performance. Gower


Emneoversikt
 • Organisasjonskommunikasjon: En kompentansebaser tilnærming
 • Teoretiske perspektiver på organisasjonskommunikasjon
 • Organisasjonsteorier og konsekvenser av kommunikasjon
 • Organisasjonskommunikasjon: Verdier og etisk kommunikasjonsatferd
 • Enkeltpersoner i organisasjoner
 • Grupper i organisasjoner
 • Ledelseskommunikasjon
 • Deltagelse i Organisasjoner: Utvikling av sentral kommunikasjonskompetanse
 • Organisatoriske konflikter: Kommunikasjon for effektivitet
 • Strategisk organisasjonskommunikasjon: Profesjonell anvendelse av organisasjonskommunikasjon
 • Organisasjonsendring og kommunikasjon

Dataverktøy
Ingen spesielle databaserte verktøy kreves.

Læreprosess og tidsbruk
Dette kurset består av 36 forelesningstimer.

I forelesningene vil hovedvekten legges på sentrale konsept og begrep, men vi vil også gi rom for diskusjoner, oppgaver, aktiviteter m.m.

Det blir gitt veiledning i forbindelse med semesteroppgaven.

Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Forberedelser til forelesningene
36
Semesteroppgave
50
Hjemmearbeid og pensumlesing
42
Eksamensforberedelser
30
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave. Oppgaven blir delt ut i begynnelsen av semesteret og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  ORG 36401 – Prosjektoppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5 poeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2013 og siste gang våren 2014.

  Tilleggsinformasjon
  Pga endret eksamensform (2013/14) har kurset fått ny kurskode, og videreføres med annen kurskode.