ORG 3530 Problem solving, decision making and creativity

ORG 3530 Problem solving, decision making and creativity

Course code: 
ORG 3530
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Mads Nordmo Arnestad
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2021 Spring
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette er et kurs som gir kunnskaper om hvordan mennesker tenker: læren om kognisjon. Kognitiv psykologi omfatter alle høyerestående mentale prosesser, som sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, kreativitet, affekt og beslutningstaking. Fagfeltet er et av de mest forskningsbaserte innen psykologi, med klare sammenfall med atferdsøkonomi og anvendt organisasjonspsykologi. Ved å lære om hvordan mennesker tenker og føler vil man kunne oppnå større selvinnsikt, slik at man kan løse problemer på en mer innovativ måte, og treffe bedre beslutninger. Ikke minst vil denne typen kunnskap være avgjørende for å legge til rette for effektive prosesser i kunnskapsintensive organisasjoner, der mennesker arbeider kontinuerlig med problemløsning, strategiske beslutninger og kreativitet. Forskning har vist at teoretisk kunnskap om menneskelig kognisjon alene ikke er nok til å fremme bedre resultater. Kurset gir derfor både teoretisk innføring i affekt og kognisjon, samt teknikker, herunder bruk av kunstig intelligens, og arbeidsmetoder som kan tas i bruk for å lykkes bedre med problemløsning, kreativitet og beslutningstaking.

Learning outcomes - Knowledge

Etter kurset skal studentene:

 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om kognisjon, herunder:
  • Sansning, oppmerksomhet og persepsjon
  • Ulike former for hukommelse
  • Læring og forutsetninger for effektiv læring
  • Fremtidsprediksjon
  • Intuisjon og ekspertise
 • Opparbeide en bred innføring i menneskelig problemløsning, herunder:
  • Ulike typer problemrepresentasjoner
  • Ulike strategier for problemløsning
  • Faktorer som fremmer og hemmer suksessfull problemløsning
  • Problemløsning i grupper og team 
 • Opparbeide en bred innføring i temaet kreativitet, herunder:
  • Hvilke faktorer fremmer og hemmer kreativitet individuelt og i grupper
  • Ulike definisjoner og former for kreativitet
 • Opparbeide en bred innføring i temaet beslutningstaking, herunder:
  • Deskriptiv og normativ beslutningsteori
  • Feller ved heuristikkbasert beslutningstaking
  • Teknikker for å treffe bedre beslutninger, på individ og organisasjonsnivå
  • Individuelle og kulturelle forskjeller i beslutningsstil
 • Kjenne til kunstig intelligens og hvordan denne kan brukes av individer og organisasjoner, herunder:
  • Kunstig intelligens som beslutningstaker og beslutningsstøtte
 • Ha kunnskap om sentrale psykologiske faktorer som hemmer vår forståelse av klimakrisen, herunder:
  • Psykologiske hinder for handling i møte med klimakrisen
  • Kognitive hinder for korrekt forståelse av klimakrisen
  • Moralpsykologiske hinder for korrekt forståelse av klimakrisen
  • Tiltak som kan hjelpe individer og organisasjoner omgå disse hindrene
Learning outcomes - Skills

Etter kurset skal studentene:

 • Kunne redegjøre for og analysere overordnede trekk ved kognitiv psykologi.
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som legger til rette for problemløsning
  • Vite hvordan arbeidsprosesser burde organiseres for å optimalisere problemløsning
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som fremmer kreativitet
  • Vite hvordan man organiserer øvelser som fremmer kreativitet på individ og gruppenivå
  • Kjenne til teknikker som fremmer egen kreativitet
 • Kunne gjenkjenne de vanligste beslutningsfellene på tvers av ulike kontekster
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som gjør at man unngår de vanligste beslutningsfellene:
  • Djevelens advokat øvelse
  • Pre-mortem øvelse
 • Kjenne til ulike «dult» tiltak som kan implementeres for enkeltindivid og i organisasjoner, for å fremme bedre beslutningstaking
 • Kjenne til konseptet atferdsintensjoner, og hvordan formulering av disse kan fremme bedre beslutningstaking.
 • Kjenne til hvilke typer oppgaver som kunstig intelligens kan utføre bedre enn mennesker, hvilke typer oppgaver som fordrer menneskelige utøvere og hvordan man kan bruke kunstig intelligens best mulig.
General Competence

Etter kurset skal studentene

 • ha utviklet sin evne til å reflektere over muligheter og begrensninger ved menneskelig tenkning
 • erkjenne verdien av tilbakemelding i læring og prestasjonsfremming
 • utvikle en fintfølelse for de ulike beslutningsfellene som kan forhindre måloppnåelse
 • utvikle ydmyk meta-kognisjon; holdning til egen tenkning og dens begrensninger.
 • erkjenne viktigheten av en åpen og ikke-dømmende holdning for å fremme kreativitet i menneskene rundt seg
 • erkjenne menneskesinnets begrensninger i møte med stor-skala utfordringer som klimakrisen.
Course content

Kurset er delt inn i seks tema som hver tar for seg distinkte deler av kognitiv psykologi. De første temaene tar for seg vitenskapen om basal kognitiv struktur og fungering, mens senere tema er mer anvendte og praktisk orienterte.

 • Tema 1: Hva er kognisjon – hvordan fungerer sinnet
  • Hva er sinnets overordnede arkitektur og basake funksjon
  • Hvordan oppfatter mennesker omgivelsene sine; sansning, oppmerksomhet og persepsjon
 • Tema 2: Sinnet som tilpasser seg sine erfaringer.
  • Hvordan mennesker lagrer og henter fram kunnskap og informasjon
  • Hvordan læring foregår
  • Hva er intuisjon, og hvordan fungerer den?
  • Under hvilke forutsetninger gir erfaring genuin ekspertise
  • Hvordan kan man bli mer treffsikker i prediksjoner
 • Tema 3: Problemløsning og kreativitet
  • Ulike former for problemløsning
  • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer problemløsning, på individnivå, gruppe/team nivå og organisasjonsnivå
  • Hva er kreativitet, hvorfor er det viktig, og hvordan kan det måles
  • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer kreativitet
 • Tema 4: Beslutningstaking
  • Normativ og deskriptiv beslutningsteori; hvordan vi burde ta beslutninger og hvordan vi faktisk tar beslutninger
  • Vanlige beslutningsfeller, og teknikkene for å unngå dem
 • Tema 5: Anvendelse: Individ, Organisasjon og Kultur
  • Tiltak for å fremme gode beslutninger på individ og organisasjonsnivå
  • Individuelle og kulturelle forskjeller i beslutningsstil
 • Tema 6: Tenkning i fremtiden, kunstig intelligens og bærekraft
  • Hvordan kunstig og menneskelig intelligens er lik og ulik, og hvilke oppgaver de er best egnet til
  • Bruk av kunstig intelligens som beslutningsstøtte i organisasjoner
  • Kognitive mekanismer som forhindrer korrekt problemforståelse og handling i møte med klimakrisen
  • Moralsk bedømmelse og dens relevans for vår forståelse av klimakrisen
  • Hvordan kunnskap om menneskelig kognisjon kan fremme bedre løsninger på klimautfordringen
Teaching and learning activities

Kurset er delt inn i seks temaer som hver tar for seg distinkte deler av kognitiv psykologi. De første temaene tar for seg vitenskapen om basal kognitiv struktur og fungering, mens senere temaer er mer anvendte og praktisk orienterte. Hvet tema går over to uker, og består av to forelesninger av 3 timer hver. I tillegg kommer en intro-forelesning på 3 timer, samt en oppsummerende forelesning før eksamen på 3 timer, totalt  42 timer undervisning.

Det vil bli informert om pensum som skal leses og podcaster som skal lyttes til, til hvert tema. 

Arbeidskrav:

Kurset har arbeidskrav, som består i å produsere 10 spørsmål, som skal besvares. Påfølgende uke skal studenten evaluere 30 spørsmål fra medstudenter. Et arbeidskrav består av å lage 10 spørsmål + svar, og evaluere 30 spørsmål utarbeidet av andre studenter. 

Studentene må få godkjent 4 av 6 arbeidskrav for å få lov til å avlegge eksamen.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Testverktøy

Studentene vil inviteres til å teste seg selv på ulike tester i forbindelse med forelesninger. Testene som brukes er tilgjengelige på Clearer Thinking sin nettside www.clearerthinking.org .

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredComment coursework
Mandatory64
Mandatory coursework:
Mandatory coursework:Mandatory
Courseworks given:6
Courseworks required:4
Comment coursework:
Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
ORG 35301
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes3 Hour(s)
 • No support materials
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration:3 Hour(s)
Comment:
Exam code:ORG 35301
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
42 Hour(s)
Prepare for teaching
60 Hour(s)
Feedback activities and counselling
18 Hour(s)
Student's own work with learning resources
77 Hour(s)
Examination
3 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.