ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

Kurskode: 
ORG 3520
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mats Glambek
Anne Gjertrud Fure
Kursnavn på engelsk: 
Individual differences, recruitment and selection
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Organisasjoner består til syvende og sist av unike individer, og kunnskap om de egenskaper og ferdigheter som gjør mennesker ulike er relevant for en rekke organisatoriske prosesser og utfall. I beste fall kan den hjelpe organisasjonen til å velge den beste kandidaten til en ledig jobb, og til å sikre at ledere og medarbeidere når sine potensial. I verste fall kan mangelen på slik kunnskap føre til kostbare feilansettelser og gå ut over organisasjonens ytelser og konkurransedyktighet.

I dette kurset lærer du om både individuelle forskjeller (differensialpsykologi) og seleksjon. Under individuelle forskjeller legges det størst vekt på personlighetspsykologi, herunder arv/miljø-problematikk, sentrale teoretiske perspektiver på personlighet og personlighetstester. Kurset legger også vekt på begrepene intelligens og emosjonell intelligens som uttrykk for individuelle forskjeller, og drøfter disse begrepene med hensyn til testmetodikk. Kurset tar videre for seg personlighet og individuelle forskjeller med hensyn til seleksjon av nye medarbeidere, og diskuterer hvordan ulike seleksjonsmetoder som intervju og psykologiske tester kan hjelpe organisasjonen å dekke sine kompetansebehov. Målet er at studentene i etterkant skal forvalte bred, nyansert og praktisk innsikt innen temaene personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskaper om:

 • Sentrale teoretiske og vitenskapelige perspektiver på personlighet
 • Intelligens og emosjonell intelligens
 • Betydningen av arv- og miljø for utvikling av individuelle forskjeller
 • Femfaktormodellen for personlighet, og bruken av denne i seleksjonsøyemed
 • Sentrale begrep knyttet til testmetodikk
 • Jobbanalysen og kompetansepotensial
 • Intervju i seleksjon
 • Nytteverdi og nødvendighet av ulike fremgangsmåter i seleksjon
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for begrepet personlighetstrekk, samt drøfte og eksemplifisere dimensjonene i femfaktormodellen
 • Drøfte og redegjøre for ulike perspektiver på personlighet, og hvilken betydning disse kan ha i arbeidslivet
 • Drøfte personlighet (særlig femfaktormodellen) i lys av evolusjonsteorien og arv/miljødebatten
 • Drøfte og redegjøre for betydningen av personlighet for helse og hardførhet i arbeidslivet
 • Differensiere mellom ulike typer arbeidspsykologiske tester basert på kunnskap om psykometri og relevans for en gitt stilling
 • Forklare og drøfte hvorvidt måling av intelligens og emosjonell intelligens er relevant i seleksjon
 • Forklare og drøfte betydningen av jobbanalyse og kompetansepotensial i seleksjon
 • Produsere og drøfte betydningen av kompetansebaserte intervjuspørsmål, samt drøfte mulige styrker og svakheter ved bruk av intervju i seleksjonssammenheng
Generell kompetanse

Studiet av individuelle forskjeller (differensialpsykologi) er en helt grunnleggende tematikk i psykologien, også innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Personlighet er det man oftest tester for i rekrutteringsprosesser i arbeidslivet i Norge, men i stadig større grad benyttes også evnetester (intelligens). På et mer generelt grunnlag er det nyttig å ha kunnskap om flere sider ved individuelle psykologiske egenskaper, ikke minst den rollen arv (biologi) og oppvekstmiljø spiller for å forstå hvordan den enkelte er som voksen.

Mot denne bakgrunnen skal studentene i løpet av kurset utvikle en grunnleggende forståelse for individuelle psykologiske egenskaper. Videre skal studentene forstå hvordan egenskapene spiller seg ut i arbeidslivet, og selvstendig kunne drøfte hvordan individuelle forskjeller påvirker egnethet og kompetanse i spesifikke yrker eller stillinger.

Kursets innhold
 • Det trekkteoretiske perspektivet på personlighet
 • Andre perspektiver på personlighet, herunder det psykodynamiske, det kognitive og det humanistisk-eksistensielle
 • Evolusjon, genetikk og personlighet
 • Personlighet, helse og hardførhet
 • Intelligens og emosjonell intelligens
 • Jobbanalysen og kompetansepotensial
 • Intervju som seleksjonsverktøy
 • Tester og testmetodikk i seleksjonssammenheng
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av 42 undervisningstimer fordelt på 11 samlinger.

Undervisningstimene gis enten som forelesning eller som workshop.

I forelesningene (8 stk) vil det legges vekt på basalfaglig kunnskap om individuelle forskjeller, samt anvendte perspektiver. I forelesningene vil det bli lagt opp til enkelte praktiske øvelser, bruk av caser i diskusjonsgrupper og andre studentaktive læringsformer. Forelesningene vil normalt sett ha en varighet på 3 timer. Imidlertid kan noe av denne tiden (normalt 1/3) settes av til selvstendig studentaktivitet knyttet til ulike digitale læringsressurser (så kalt asynkron undervisning). Mer spesifikk informasjon om hvilke forelesninger dette gjelder vil formidles ved semesterstart.

Workshopene (3 stk) er av lengre varighet, og innebærer langt mer praktiske og anvendte aktiviteter og øvelser. I workshopene vil det være to undervisere tilstede. Workshopene vil normalt ha en varighet på 6 timer. Imidlertid kan det også her være aktuelt å sette av noe av denne tiden til "asynkron" undervisning (opp til 2 timer per workshop).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 35201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Kurset gjennomføres med enten 3 eller 6 timers samlinger, hvorav opp til 1/3 kan settes av til asynkrone undervisningsaktiviteter.
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
105 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.