ORG 3410 Stress, motivasjon og selvledelse

ORG 3410 Stress, motivasjon og selvledelse

Kurskode: 
ORG 3410
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Stig Berge Matthiesen
Kursnavn på engelsk: 
Stress, Motivation and Self-Leadership
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold, og betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst. Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og den historiske kontekst som går helt tilbake til Hawthorne-studiene på 1920-tallet blir belyst. Disse trendene bidro til utvikling av de psykologiske jobbkrav og økt vektlegging av demokrati på arbeidsplassen. Videre bør kandidaten ha nyansert viten om betydningen av autonomi og medbestemmelse, samt andre forhold som bidrar til bærekraftige arbeidsplasser som ivaretar både velvære og helse. Viktige organisasjonsmessige mål som fremmer prestasjoner og hjelpeatferd inngår i kurset.

Motivasjon utgjør et sentralt punkt innen arbeidsmiljø, og er sentralt i forhold til organisasjoners effektivitet og produktivitet. Studenten skal ha kunnskap rundt effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass. Kandidaten bør ha god kjennskap til at motivasjon er et sentralt i forhold til empowerment (myndiggjøring) av medarbeidere, og sannsynligheten for at effektiv selvledelse kan implementeres.

Kurset belyser faktorer som fasiliteter selvledelse, og ikke minst betydningen av autonomi på arbeidsplassen. Kurset gir kunnskap om strategier som fremmer selvledelse og superledelse, og som motvirker prokrastinering. 

Stress er også en viktig del av det moderne arbeidsliv. Kandidaten bør kjenne til ulike former for stress, herunder utbrenthet (burnout), ha en nyansert forståelse av forholdet mellom stress og mestringskontroll, og forhold som utløser sykdomsfremmende stress. Kandidaten bør også ha kjennskap til empiri rundt tiltak som kan motvirke stress.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om:

 • Sentrale faktorer for å beskrive og medvirke til et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema motivasjon, herunder også ulike praksiser for å legge til rette for jobbengasjement og empowerment på arbeidsplassen
 • Sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor stress, inkludert utbrenthet, på arbeidsplassen
 • Sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema prokrastinering, selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for å drive selvledelse og superledelse
Ferdighetsmål

Kurset skal gi ferdigheter å

 • Anvende grunnleggende kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet for å aktivt bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø der du jobber
 • Anvende grunnleggende kunnskap om motivasjon og stress på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å skape en engasjerende og motiverende arbeidsplass for en selv og medarbeidere
 • Anvende grunnleggende kunnskap om selvledelse på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å lede seg selv på en konstruktiv og produktiv måte, og til å unngå prokrastinering (unødig utsettelsesadferd). Dette skjer gjennom konkrete verktøy for selvledelse
 • Drive superledelse, det vil si kunne veilede andre til selvledelse
Generell kompetanse

Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor forskning og kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet, et motiverende arbeidsliv, og selvledelse. Det legges videre vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot ens egne erfaringer gjennom utstrakt bruk av egenrefleksjon, gruppediskusjoner, case og lignende i undervisningen. Kurset etterstreber å belyse tematikkene ut fra ulike perspektiver, som for eksempel leder-, medarbeider- og HR-perspektivet.

Kursets innhold
 • Arbeidsmiljøtradisjonen; historisk kontekst og norsk ledelse
 • Selvledelse og superledelse
 • Prokrastinering
 • Ulike typer motivasjon og konsekvenser
 • Motivasjon og velvære i organisasjoner
 • Motiverende jobbutforming, arbeidsklima og prestasjonsledelse
 • Relasjoner på arbeidsplassen, den psykologiske kontrakt 
 • Ledermotivasjon og destruktiv ledelse
 • Ulike perspektiver på stress
 • Emosjonelt arbeid og utbrenthet (burnout)
 • Nyere stressfaktorer: Jobbusikkerhet og teknostress
 • Jobb-hjem-balansen og arbeidsnarkomani
 • Mestring av stress
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og aktiv læring gjennom gruppediskusjoner, oppgaveløsing og aktuelle problemstillinger fra arbeidslivet. Det vil også legges vekt på egen refleksjon rundt stoffet.

I tillegg til pensum og undervisning finnes et digitalt oppgavehefte til salgs via mobilapplikasjonen Pugg. Oppgaveheftet er et anbefalt, men frivillig læringsverktøy.

Selve kurset gjennomføres intensivt over 7 uker, og avsluttes med eksamen midt i semesteret.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Selve kurset gjennomføres intensivt over 7 uker fra semesterstart, og avsluttes med eksamen midt i semesteret.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers skoleeksamen
Eksamenskode: 
ORG 34101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
125 Time(r)
Egen forberedelse til forelesninger og eksamen
Eksamen
4 Time(r)
Skriftlig skoleeksamen
Digitale læringsressurser
5 Time(r)
Digitale læringsressurser vil være tilgjengelig i kursrommet på Its Learning.
I tillegg til pensum og undervisning finnes et digitalt oppgavehefte til salgs via mobilapplikasjonen Pugg. Oppgaveheftet er et anbefalt, men frivillig læringsverktøy.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.