ORG 3410 Motivasjon og stress

ORG 3410 Motivasjon og stress

Kurskode: 
ORG 3410
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Stig Berge Matthiesen
Kursnavn på engelsk: 
Motivation and Stress
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold, og betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst. Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og
den historiske kontekst som går helt tilbake til Hawthorne-studiene på 1920-tallet blir belyst. Disse trendene bidro til utvikling av de psykologiske jobbkrav og økt vektlegging av demokrati på arbeidsplassen. Videre bør kandidaten ha nyansert viten om betydningen av autonomi og medbestemmelse, samt andre forhold som bidrar til bærekraftige arbeidsplasser som ivaretar både velvære og helse. Viktige organisasjonsmessige mål som nærvær, prestasjoner  og hjelpeatferd ivaretas.

Motivasjon utgjør et sentralt punkt innen arbeidsmiljø, og er sentralt i forhold til organisasjoners effektivitet og produktivitet. Studenten skal ha bred kunnskap rundt effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass. Kandidaten bør ha god kjennskap til at motivasjon er et sentralt i forhold til empowerment (myndiggjøring) av medarbeidere, og sannsynligheten for at effektiv selvledelse  kan implementeres. Faktorer som fasiliterer selvledelse bør studenten kjenne til, ikke minst betydningen av autonomi på arbeidsplassen. 

Stress er også en viktig del av det moderne arbeidsliv. Kandidaten bør kjenne til ulike former for stress, herunder utbrenthet (burnout), ha en nyansert forståelse av forholdet mellom stress og mestringskontroll, og forhold som utløser sykdomsfremmende stress. Kandidaten bør også ha kjennskap til empiri rundt tiltak som kan motvirke stress.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Ulike typer motivasjon, herunder jobbengasjement
 • Ulike typer stress, herunder utbrenthet
 • Selvledelse, autonomi og empowerment
 • Hvordan arbeidsmiljø påvirker motivasjon, stress og selvledelse
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene ha ferdigheter i å:

 • Optimalisere arbeidsmiljøet med tanke på å redusere stress og legge til rette for optimal motivasjon og selvledelse
 • Sette sammen en elementene i en organisasjonsanalyse (arbeidsmiljøundersøkelse)
 • Lede seg selv.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere rundt arbeidsmiljømessige forhold, og hvordan disse forholdene er forbundet. Kunnskap om disse forbindelsene vil møtes med respekt og ydmykhet. Denne kunnskapen vil kunne styrke grunnlaget for å opptre som en moderne, personalorientert leder.

Kursets innhold
 • Forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold
 • Betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst
 • Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og den historiske kontekst med Hawthornestudiene, psykologiske jobbkrav og demokrati på arbeidsplassen
 • Betydningen av autonomi og medbestemmelse
 • Ivaretakelse av viktige organisasjonsmessige mål som nærvær, prestasjoner og hjelpeatferd
 • Effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass
 • Betydningen av empowerment og selvledelse.
 • Betydningen av ulike typer stress, herunder utbrenthet (burnout)
 • Tiltak som kan motvirke stress
 • Hvordan ivareta eller styrke arbeidstakere sin helse og velvære
 • Forhold som bidrar til den fullt forsvarlige arbeidsplass
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og aktiv læring gjennom gruppediskusjoner, oppgaveløsing og aktuelle problemstillinger fra arbeidslivet. Det vil også legges vekt på egen refleksjon rundt stoffet.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers skoleeksamen
Eksamenskode: 
ORG 34101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Variert klasseromsundervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet, oppgaveløsning og eventuelle andre pedagogiske klasseromsaktiviteter.
Annet i klasserom
3 Time(r)
Eksamensforberedende undervisning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
154 Time(r)
Egen forberedelse til forelesninger og eksamen
Eksamen
4 Time(r)
Skriftlig skoleeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.