ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching

ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching

Kurskode: 
ORG 2800
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Stig Ytterstad
Kursnavn på engelsk: 
Change Oriented Management, Team and Coaching
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
ORG 2801
ORG 2802
Introduksjon

Dagens arbeidsliv er preget av at endringer skjer raskere og er mer omfattende enn tidligere. Dette gjelder så vel i privat sektor, offentlig sektor som i frivillige organisasjoner. Av den grunn er det viktig at morgendagens ledere tilegner seg nødvendig endringskompetanse. I en moderne virksomhet planlegges og gjennomføres endringer som ledd i forpliktende teamarbeid mellom ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Mange organisasjoner kjennetegnes ved at de er arbeidsintensive med ansatte som har høy kompetanse. En viktig suksessfaktor er følgelig hva vi kan kalle «kompetansedrevet endring».

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i ledelse, kommunikasjon og mellommenneskelige forhold. De skal kjenne og være fortrolig med aktuelle begreper, problemstillinger, teorier knyttet til ledelse av aktuelt endringsarbeid. Fokuset er særskilt rettet mot mellomleders utfordringer når det gjelder endringer og ivaretagelse av et godt arbeidsmiljø og den enkelte medarbeiders behov for jobbmestring og kompetanseutvikling. Perspektivet skal være fremtidsrettet, markedsorientert og løsningsorientert ved at tradisjonelle regelorienterte og byråkratiske holdninger og atferdsmønstre i den enkelte organisasjon blir utfordret.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse til selv å jobbe målrettet og systematisk i lederrollen med aktuelt endringsarbeid som en organisasjon står overfor. Det legges vekt på at studentene utvikler sin egen personlige antiautoritære lederstil med fokus på at medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs slik at disse trekkes aktivt med i endringsarbeidet teambasert. Det legges spesiell vekt på å kunne håndtere spenninger og konflikter knyttet til endringer på en god måte. Etter avsluttet utdanning forventes det at studentene effektivt skal kunne planlegge, gjennomføre og følge opp aktuelle endringer relatert til egen arbeidsplass med bruk av relevante metoder og verktøy (eks.: coaching). Det legges spesiell vekt på at man skal kunne forholde seg til fenomenet «motstand mot endringer» på en hensiktsmessig måte.
 

Generell kompetanse

Til grunn for studiet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor kundenes beste er det sentrale fokuset. Studentene skal oppøves i en kritisk og reflekterende holdning omkring etablerte systemer og rutiner med bevisstgjøring på kontinuerlig forbedring og såkalt «beste praksis». At medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs forplikter studentene, som fremtidige ledere, til alltid å utvikle holdninger preget av muligheter og løsninger knyttet til hva som konkret kan gjøres for at medarbeiderne skal kunne lykkes i jobben sin.

Kursets innhold

Perspektiver på organisasjon, organisasjonsforståelse og ledelse

 • Klargjøring av viktige begreper og problemstillinger
 • Utviklingstrekk innen faget organisasjon, ledelse og kompetansestyring
 • Å forstå organisasjoner og samspillet i dem
 • Psykologi på organisasjonsarenaen
 • Verdier, -organisasjonskultur og samarbeid i team
 • Organisasjonskultur og motstand mot endringer
 • Forholdet mellom organisasjoner og deres omgivelser (rammebetingelser)
 • Noen sentrale ledelsesteorier i et historisk perspektiv
 • Ulike metaforer for å forstå en organisasjon: maskin, familie, jungel, teater

Endringsledelse

 • Ulike tenkemåter i utvikling av individer, grupper og organisasjoner
 • Planlegging, organisering og styring av endringsprosesser
 • Mestring av radikale endringsprosesser (Business Process Reengineering).
 • Kundedrevet endring og kontinuerlig utvikling gjennom kundeorientering
 • Involvering og eierforhold til endringsprosessene
 • Ulike faser i arbeidet med endringsprosesser
 • Fallgruver og suksessfaktorer ved endring
 • Strategier for å overkomme motstand mot endring
 • Lederen som endringsagent, medarbeideren som ressursperson
 • Medarbeideren som ressursperson i endringsarbeidet
 • Coaching som virkemiddel for å skape vellykket endring
 • Bruk av eksterne konsulenter

Kompetansedrevet endring

 • Kompetanse som konkurransefaktor og ressurs i organisasjonen
 • Utnyttelse av kompetanse for å utvikle organisasjonen i nye retninger
 • Hvordan utvikle den "lærende organisasjon"
 • Grunnleggende læringsteorier og behov for kompetanseutvikling
 • Mobilisering av skjult kompetanse
 • Kompetansekartlegging og gjennomføring av kompetansetiltak
 • Plan for kompetanseutvikling og organisasjonens øvrige plangrunnlag, mål og strategier
 • Evaluering og effektmåling av kompetanseutviklingstiltak
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over to semestre. Undervisningstimene inkluderer veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven.

Studentene blir påmeldt til undervisning hvert semester; i første semester heter forelesningskurset ORG 2801, og i andre semester heter forelesningskurset ORG 2802.

I prosjektarbeidet blir du bedt om å hente problemstilling fra egen arbeidssituasjon. Studentene skal utvikle evnen til selvstendig problemløsning på tvers av fagområdene i studiet. Prosjektarbeidet skal gi kyndighet i systematisk problemanalyse, gi evne til å anvende teori på konkrete problemstillinger i jobbsituasjon, og gi øvelse i å presentere resultater av eget arbeid i rapportform.

Studentene må selv finne frem til egnet faglitteratur, utover obligatorisk pensumlitteratur. Informasjon om oppgaveskriving og formelle krav til prosjektoppgaven gis i eget metodeseminar. Omfanget på prosjektbesvarelsen er på max. 25 sider eks. vedlegg.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det er ønskelig med grunnleggende kunnskap og innsikt i organisasjon og ledelse, samt noe ledererfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Programmet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. Den skriftlige eksamen teller 40% av totalkarakteren i kurset. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Prosjektarbeidet teller 60% av totalkarakteren i kurset.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching, 30 studiepoeng.
Eksamenskode: 
ORG 28001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Eksamenskode: 
ORG 28002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.