ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching


Kursansvarlig
Geir Lahnstein

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dagens arbeidsliv er preget av at endringer skjer raskere og er mer omfattende enn tidligere. Dette gjelder så vel i privat sektor, offentlig sektor som i frivillige organisasjoner. Av den grunn er det viktig at morgendagens ledere tilegner seg nødvendig endringskompetanse. I en moderne virksomhet planlegges og gjennomføres endringer som ledd i forpliktende teamarbeid mellom ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Mange organisasjoner kjennetegnes ved at de er arbeidsintensive med ansatte som har høy kompetanse. En viktig suksessfaktor er følgelig hva vi kan kalle «kompetansedrevet endring».


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i ledelse, kommunikasjon og mellommenneskelige forhold. De skal kjenne og være fortrolig med aktuelle begreper, problemstillinger, teorier knyttet til ledelse av aktuelt endringsarbeid. Fokuset er særskilt rettet mot mellomleders utfordringer når det gjelder endringer og ivaretagelse av et godt arbeidsmiljø og den enkelte medarbeiders behov for jobbmestring og kompetanseutvikling. Perspektivet skal være fremtidsrettet, markedsorientert og løsningsorientert ved at tradisjonelle regelorienterte og byråkratiske holdninger og atferdsmønstre i den enkelte organisasjon blir utfordret.

Ferdighetsmål
Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse til selv å jobbe målrettet og systematisk i lederrollen med aktuelt endringsarbeid som en organisasjon står overfor. Det legges vekt på at studentene utvikler sin egen personlige antiautoritære lederstil med fokus på at medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs slik at disse trekkes aktivt med i endringsarbeidet teambasert. Det legges spesiell vekt på å kunne håndtere spenninger og konflikter knyttet til endringer på en god måte. Etter avsluttet utdanning forventes det at studentene effektivt skal kunne planlegge, gjennomføre og følge opp aktuelle endringer relatert til egen arbeidsplass med bruk av relevante metoder og verktøy (eks.: coaching). Det legges spesiell vekt på at man skal kunne forholde seg til fenomenet «motstand mot endringer» på en hensiktsmessig måte.

Holdningsmål
Til grunn for studiet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor kundenes beste er det sentrale fokuset. Studentene skal oppøves i en kritisk og reflekterende holdning omkring etablerte systemer og rutiner med bevisstgjøring på kontinuerlig forbedring og såkalt «beste praksis». At medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs forplikter studentene, som fremtidige ledere, til alltid å utvikle holdninger preget av muligheter og løsninger knyttet til hva som konkret kan gjøres for at medarbeiderne skal kunne lykkes i jobben sin.

Forkunnskaper
Det er ønskelig med grunnleggende kunnskap og innsikt i organisasjon og ledelse, samt noe ledererfaring.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bolman, Lee G. og Terrence E. Deal. 2014. Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse : strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 5. utg. Gyldendal akademisk. 528
Brochs-Haukedal, William. 2010. Arbeids- og lederpsykologi. 8. utg. Cappelen akademisk. 527
Einarsen, Ståle og Harald Pedersen. 2007. Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Gyldendal akademisk. 354
Gjerde, Susann. 2010. Coaching : hva - hvorfor - hvordan. 2. utg. Fagbokforlaget. 296
Glasø, Lars og Geir Thompson, red. 2013. Transformasjonsledelse. Gyldendal akademisk
Jacobsen, Dag Ingvar. 2012. Organisasjonsendringer og endringsledelse. 2. utg. Fagbokforlaget. 313
Lai, Linda. 2013. Strategisk kompetanseledelse. 3. utg. Fagbokforlaget. 277
Martinsen, Øyvind L., red.. 2009. Perspektiver på ledelse. 3. utg. Gyldendal akademisk. 380


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Perspektiver på organisasjon, organisasjonsforståelse og ledelse

 • Klargjøring av viktige begreper og problemstillinger
 • Utviklingstrekk innen faget organisasjon, ledelse og kompetansestyring
 • Å forstå organisasjoner og samspillet i dem
 • Psykologi på organisasjonsarenaen
 • Verdier, -organisasjonskultur og samarbeid i team
 • Organisasjonskultur og motstand mot endringer
 • Forholdet mellom organisasjoner og deres omgivelser (rammebetingelser)
 • Noen sentrale ledelsesteorier i et historisk perspektiv
 • Ulike metaforer for å forstå en organisasjon: maskin, familie, jungel, teater
Endringsledelse
 • Ulike tenkemåter i utvikling av individer, grupper og organisasjoner
 • Planlegging, organisering og styring av endringsprosesser
 • Mestring av radikale endringsprosesser (Business Process Reengineering).
 • Kundedrevet endring og kontinuerlig utvikling gjennom kundeorientering
 • Involvering og eierforhold til endringsprosessene
 • Ulike faser i arbeidet med endringsprosesser
 • Fallgruver og suksessfaktorer ved endring
 • Strategier for å overkomme motstand mot endring
 • Lederen som endringsagent, medarbeideren som ressursperson
 • Medarbeideren som ressursperson i endringsarbeidet
 • Coacing som virkemiddel for å skape vellykket endring
 • Bruk av eksterne konsulenter

Kompetansedrevet endring
 • Kompetanse som konkurransefaktor og ressurs i organisasjonen
 • Utnyttelse av kompetanse for å utvikle organisasjonen i nye retninger
 • Hvordan utvikle den "lærende organisasjon"
 • Grunnleggende læringsteorier og behov for kompetanseutvikling
 • Mobilisering av skjult kompetanse
 • Kompetansekartlegging og gjennomføring av kompetansetiltak
 • Plan for kompetanseutvikling og organisasjonens øvrige plangrunnlag, mål og strategier
 • Evaluering og effektmåling av kompetanseutviklingstiltak

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Programmet gjennomføres over to semestre. Undervisningstimene inkluderer veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven.

Studentene blir påmeldt til undervisning hvert semester; i første semester heter forelesningskurset ORG 2801, og i andre semester heter forelesningskurset ORG 2802.

I prosjektarbeidet blir du bedt om å hente problemstilling fra egen arbeidssituasjon. Studentene skal utvikle evnen til selvstendig problemløsning på tvers av fagområdene i studiet. Prosjektarbeidet skal gi kyndighet i systematisk problemanalyse, gi evne til å anvende teori på konkrete problemstillinger i jobbsituasjon, og gi øvelse i å presentere resultater av eget arbeid i rapportform.

Studentene må selv finne frem til egnet faglitteratur, utover obligatorisk pensumlitteratur. Informasjon om oppgaveskriving og formelle krav til prosjektoppgaven gis i eget metodeseminar. Omfanget på prosjektbesvarelsen er på max. 25 sider eks. vedleggEksamen
Programmet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. Den skriftlige eksamen teller 40% av totalkarakteren i kurset. Prosjektoppgaven som kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Prosjektarbeidet teller 60% av totalkarakteren i kurset.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching, 30 studiepoeng.


Eksamenskode(r)
ORG 28001 Endringsledelse, team og coacing - fem timers skriftlig eksamen som teller 40 % for å oppnå godkjent karakter i ORG 2800, 30 studiepoeng.
ORG 28002 Endringsledelse, team og coacing - prosjektoppgave som teller 60 % for å oppnå godkjent karakter i kurset ORG 2800, 30 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II PlusTM er tillatt til skriftlig eksamen.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon