Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM - KONTINUASJONSEKSAMEN

ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ORG 1211
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Thorvald Hærem
Kursnavn på engelsk: 
Organizational Theory and HRM - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang høsten 2023. Kontinuasjonseksamener tilbys høsten 2024 og siste gang våren 2025. Det er ikke krav til arbeidskrav ved kontinuasjonseksamen 2024/25.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å skape konkurransefortrinn som er robuste, som varer og som er vanskelige å kopiere er kilden til å skape større enn forventet avkastning. Dette kurset diskuterer de grunnleggende virkemidlene for å skape en effektiv organisasjon som kan gi slike varige konkurransefortrinn. Kurset tar for seg grunnleggende retninger innen organisasjonsteori, herunder HRM, organisasjonslæring og kunnskapsoverføring.
Organisasjonsteori er læren om organisasjoner mens HRM (Human Resource Management) er forvaltning av de menneskelige ressursene i organisasjoner. Siden det er mennesker som skal utføre oppgavene organisasjonen har definert, er det viktig å se organisasjonsteori og HRM i sammenheng. Det trengs med andre ord kunnskap om hvordan vi skal tilrettelegge for best mulig ytelse og resultat i planlegging og organisering av arbeidet og om hvordan dette virker inn på de ansattes holdninger og motivasjon. Kurset skal gi studentene en innføring i og forståelse av sentrale teoretiske bidrag innen organisasjonsteori og en mer praktisk rettet innføring i og forståelse av sentrale bidrag innen Human Resource Management (HRM) på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Studentene skal gjennom kurset ha fått ferdigheter i å anvende teorier og forskningsfunn på problemstillinger i det praktiske arbeidsliv.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

  • Ha blitt kjent med sentrale teorier og perspektiver innenfor organisasjonsteori og HRM.
  • Kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskningsretningene innen organisasjonsteori.
Ferdighetsmål

Være i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger mer eller mindre effektiv organisering og HRM i organisasjoner.

Generell kompetanse

Være i stand til å kritisk vurdere hvordan organisering og tilnærmingen til de menneskelige ressursene i organisasjoner kan påvirke ytelse og resultater på organisasjonsnivå.

Kursets innhold
  • Hvordan studere organisasjoner?
  • Organisasjoner som formelle system
  • Organisasjoner som uformelle system
  • Organisasjon og omgivelser
  • HRM og organisatorisk effektivitet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

For at studenten underveis skal få en oppfatning om hva han/hun har lært eller må bli bedre på, legges det opp til diskusjon av tidligere eksamensoppgaver og reelle situasjoner fra næringsliv og offentlig forvaltning.

Det tas sikte på å kombinere forelesninger med aktiv dialog. Kobling av lærebøker, forskningsartikler og eksempler brukes for å illustrere de viktigste teoretiske poengene.

Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettside.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG12111
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
46 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
113 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.