ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM


Kursansvarlig
Thorvald Hærem, Cecilie Asting

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Å skape konkurransefortrinn som er robuste, som varer og som er vanskelige å kopiere er kilden til å skape større enn forventet avkastning. Dette kurset diskuterer de grunnleggende virkemidlene for å skape en effektiv organisasjon som kan gi slike varige konkurransefortrinn. Kurset tar for seg grunnleggende retninger innen organisasjonsteori, herunder HRM, organisasjonslæring og kunnskapsoverføring.

Organisasjonsteori er læren om organisasjoner mens HRM (Human Resource Management) er forvaltning av de menneskelige ressursene i organisasjoner. Siden det er mennesker som skal utføre de oppgavene organisasjonen har definert, være dem som skal arbeide på en måte så målene nås er det viktig å se organisasjonsteori og HRM i sammenheng. Det trengs med andre ord kunnskap om hvordan vi skal tilrettelegge for best mulig ytelse og resultat i planlegging og organisering av arbeidet og om hvordan dette virker inn på de ansattes holdninger og motivasjon. Kurset skal gi studentene en innføring i og forståelse av sentrale teoretiske bidrag innen organisasjonsteori og en mer praktisk rettet innføring i og forståelse av sentrale bidrag innen Human Resource Management (HRM) på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Studentene skal gjennom kurset ha fått ferdigheter i å anvende teorier og forskningsfunn på problemstillinger i det praktiske arbeidsliv.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Ha blitt kjent med sentrale teorier og perspektiver innenfor organisasjonsteori og HRM.
Kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskningsretningene innen organisasjonsteori.

Ferdighetsmål
Være i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger mer eller mindre effektiv organisering og HRM i organisasjoner.


Holdningsmål
Være i stand til å kritisk vurdere hvordan organisering og tilnærmingen til de menneskelige ressursene i organisasjoner kan påvirke ytelse og resultater.


Forkunnskaper
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utg. Fagbokforlaget
Kuvaas, Bård og Anders Dysvik. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 2. utg. Fagbokforlaget. Kap 1


Artikler:
Lam, A. 2000. Tacit knowledge, organizational learning and societal institutions: an integrated framework. Organization Studies. 21(3). 487 - 513
Majchrzak, A., S. L. Jarvenpaa, et al.. 2007. Coordinating Expertise Among Emergent Groups Responding to Disasters. Organization Science. 18(1). 147-161
Salanova, M., S. Agut, & J. M. Peiró. 2005. Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty : the mediation of service climate.. Journal of applied psychology. 90 (6). 1217-1227


Tidsskrift:
Hærem, T. 2012. Informasjonssystemer og rutiner; sementering av prosesser eller en kilde til fleksibilitet og endring?. Magma
Jakobsen Filstad, C (2010). 2010. Suksesskriterier for etablering av sterk læringskultur. Magma


Annet:
NOU 2012: 14, Rapport fra 22. Juli-kommisjonen. kap 7 http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/nou-er/2012/nou-2012-14.html?id=697260


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Hvordan studere organisasjoner?
 • Organisasjoner som formelle system
 • Organisasjoner som uformelle system
 • Organisasjon og omgivelser
 • HRM og organisatorisk effektivitet

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy benyttes i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
For at studenten underveis skal få en oppfatning om hva han/hun har lært eller må bli bedre på, legges det opp til diskusjon av tidligere eksamensoppgaver og reelle situasjoner fra næringsliv og offentlig forvaltning.

Det tas sikte på å kombinere forelesninger med aktiv dialog. Kobling av lærebøker, forskningsartikler og eksempler brukes for å illustrere de viktigste teoretiske poengene.

Arbeidskrav
I tillegg til forelesninger består kurset av to obligatoriske arbeidskrav, en case simulering og en innleveringsoppgave med refleksjoner i etterkant av simuleringen. Arbeidskravene gir studentene trening i å anvende teori i reelle situasjoner. Tidspunkter for innlevering og tilbakemeldinger vil bli gitt ved kursstart.

Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettside.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen og lab
36
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
46
Selvstudium og kollokvier
113
Avsluttende oppgave/Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne avlegge eksamen er det et krav at studenten skal ha deltatt i casesimulering, samt levert og fått godkjent et refleksjonsnotat. Se punktet Læreprosess og tidsbruk.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem (5) timers skriftlig individuell eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ORG 12111 - Skriftlig eksamen teller 100 % for karakteren i kurset ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

  Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren,kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon