MRK 3560 Massepåvirkning - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MRK 3560 Massepåvirkning - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Gerhard E Schjelderup

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og teorier om påvirkning og overtalelse, med særlig vekt på bruk av massemedier som kanal. Kurset adresserer påvirkning på et gruppe-/massepåvirkningsnivå og ikke på 1 til 1 påvirkning. Diskusjon og betraktninger rundt etiske og moralske problemstillinger i forbindelse med påvirkning er en viktig del av kurset.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene forstå og forklare sentrale begreper og modeller i påvirkningsfaget, samt bevisste og ubevisste prosesser som ligger til grunn for overtalelsesprosesser og medienes virkninger. Studentene skal også ha forståelse for etiske utfordringer forbundet med bruk av massemedier i påvirkningsøyemed.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal stundentene kunne bruke teorier og modeller i mediepåvirkning og om medienes virkninger til å analysere mediebudskap, samt å kunne bruke disse modellene til konstruksjon av kampanjer. Studentene skal også kunne analysere etiske utfordinger forbundet med massepåvirkning.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for kompleksiteten i å nå påvirkningsmål ved bruk av massekommunikasjon, samt kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over massepåvirkning.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
O'Keefe, Daniel J. 2002. Persuasion : theory & research. 2nd ed. Sage Publications

Artikkelsamling:
Gerhard E. Schjelderup. 2011. Artikler om massepåvirkning. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Cialdini, Robert B. 2009. Influence : science and practice. 5th ed. Pearson/Allyn and Bacon. (4. utgave av boken finnes også i norsk utgave)
Kahnemann, Daniel. 2011. Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux


Emneoversikt

 • Bevisste og ubevisste prosessers rolle i beslutninger
 • Teorier og forskning om påvirkning og overtalelse
 • Forskning om ulike faser i kommunikasjonsprosesser
 • Massemedienes virkninger
 • Påvirknings- og medieetikk

Dataverktøy
Tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og med oppgaveløsning i grupper. Kurset er teoretisk, med en praktisk komponent, hvor studentene trener på å bruke teoriene til å analysere mediebudskap.

Arbeidskrav (Dette er ikke et krav ved kontinuasjon 2014/15)
I løpet av semesteret vil det bli gjennomgått tre oppgaver. Alle studenter skal besvare de tre oppgavene skriftlig via læringsplatformen itslearning, individuelt (oppgave 1 er en multiple choice oppgave som må gjøres individuelt) og individuelt eller i grupper på inntil tre studenter på arbeidskrav 2 og 3. Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgavene skal leveres til angitte tidspunkter. Blant innleverte oppgaver vil noen bli plukket ut for presentasjon i klassen. To av tre oppgaver må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
40
Forberedelse til forelesningene
45
Oppgaveløsning og gruppearbeid
45
Selvstudium / lese litteratu/ eksamensforberedelser
70
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MRK 35601 - Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MRK 3560 Massepåvirkning, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidlert tillatt.

  Kontinuasjon
  Kurset ble undervist siste gang høsten 2013. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2014 og siste gang våren 2015.

  Tilleggsinformasjon
  Når kurset ble gjennomført ordinært, hadde kurset arbeidskrav.