MRK 3560 Massepåvirkning

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MRK 3560 Massepåvirkning

Kursansvarlig
Gerhard E Schjelderup

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og teorier om påvirkning og overtalelse, med særlig vekt på bruk av massemedier som kanal. Kurset adresserer påvirkning på et gruppe-/massepåvirkningsnivå og ikke på 1 til 1 påvirkning. Diskusjon og betraktninger rundt etiske og moralske problemstillinger i forbindelse med påvirkning er en viktig del av kurset.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene forstå og forklare sentrale begreper og modeller i påvirkningsfaget, samt bevisste og ubevisste prosesser som ligger til grunn for overtalelsesprosesser og medienes virkninger. Studentene skal også ha forståelse for etiske utfordringer forbundet med bruk av massemedier i påvirkningsøyemed.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal stundentene kunne bruke teorier og modeller i mediepåvirkning og om medienes virkninger til å analysere mediebudskap, samt å kunne bruke disse modellene til konstruksjon av kampanjer. Studentene skal også kunne analysere etiske utfordinger forbundet med massepåvirkning.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for kompleksiteten i å nå påvirkningsmål ved bruk av massekommunikasjon, samt kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over massepåvirkning.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
O'Keefe, Daniel J. 2002. Persuasion : theory & research. 2nd ed. Sage Publications

Artikkelsamling:
Gerhard E. Schjelderup. 2011. Artikler om massepåvirkning. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Cialdini, Robert B. 2009. Influence : science and practice. 5th ed. Pearson/Allyn and Bacon. (4. utgave av boken finnes også i norsk utgave)

Emneoversikt
 • Bevisste og ubevisste prosessers rolle i beslutninger
 • Teorier og forskning om påvirkning og overtalelse
 • Forskning om ulike faser i kommunikasjonsprosesser
 • Massemedienes virkninger
 • Påvirknings- og medieetikk

Dataverktøy
Tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og med oppgaveløsning i grupper. Kurset er teoretisk, med en praktisk komponent, hvor studentene trener på å bruke teoriene til å analysere mediebudskap.

Arbeidskrav
I løpet av semesteret vil det bli gjennomgått tre oppgaver. Alle studenter skal besvare de tre oppgavene skriftlig via læringsplatformen itslearning, individuelt (oppgave 1 er en multiple choice oppgave som må gjøres individuelt) og individuelt eller i grupper på inntil tre studenter på arbeidskrav 2 og 3. Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgavene skal leveres til angitte tidspunkter. Blant innleverte oppgaver vil noen bli plukket ut for presentasjon i klassen. To av tre oppgaver må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
40
Forberedelse til forelesningene
45
Oppgaveløsning og gruppearbeid
45
Selvstudium / lese litteratu/ eksamensforberedelser
70
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  Studentene må ha fått godkjent arbeidskravet i kurset for å få avlegge eksamen. Se punktet om arbeidskrav for nærmere beskrivelse.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire (4) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MRK 35601 - Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MRK 3560 Massepåvirkning, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidlert tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke avlegge eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon