MRK 2733 Internasjonal markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MRK 2733 Internasjonal markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Jon Bingen Sande

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Vår

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Globaliseringskreftene påvirker alle organisasjoner, også de som har all sin virksomhet på hjemmemarkedet. Det er viktig for alle å ha en godt utviklet forståelse for denne utviklingen for å kunne vurdere endringer i konkurransesituasjonen og nye muligheter og trusler. I kurset behandler vi de viktigste trekk i utviklingen, gir teoretisk innsikt i hvilke krav utviklingen stiller til egen organisasjon, og utvikler forståelse for alternative markedsstrategier.

Mål
Dyktige studenter får kompetanse i å analysere interne og eksterne arbeidsbetingelsers påvirkning på bedriftens internasjonalisering, å utvikle internasjonale markedsstrategier på basis av disse arbeidsbetingelsene og benytte kunnskapen i praktiske case.

Forkunnskaper
Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Solberg, Carl Arthur. 2009. Internasjonal markedsføring. 8. utg. Oslo : Universitetsforlaget

Artikler:
Nes, Erik B. 2001. Norges Profil som Opprinnelsesland. Magma. 1. Tilgjengelig på http://www.sivil.no/magma/2001/01/061nes.html
Nes, E.B, Solberg, C.A. and Silkoset, R. 2007. The Impact of National Culture and Communication on Exporter-Distributor Relations and on Export Performance. International Business Review. Vol. 15, no 4
Roth, M.S. 1995. The Effects of Culture and Socioeconomics on the Performance of Global Brand Strategies. Journal of Marketing Research. Vol XXXII (May). 163-175


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Den internasjonale konkurransearena
 2. Internasjonaliseringsprosessen
 3. Strategiutvikling på internasjonale markeder
 4. Bruk av konkurransemidler i internasjonal markedsføring

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Gjennomføring


  Eksamen
  Karakter i kurset er basert på en prosjektoppgave som skal inneholde 3 caseanalyser. Oppgaven skal løses individuelt og har en innleveringsfrist på 6 uker.

  Eksamenskode(r)
  MRK 27331 Prosjektoppgave teller 100% for å oppnå karakter i kurset MRK 2733, 9 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Obligatorisk pensumlitteratur og egenproduserte notater til faget og caseløsningen.

  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist for siste gang våren 2011.Kontinuasjonseksamen vil bli tilbydt hvert semester tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon