Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MRK 2033 Internasjonal Markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

MRK 2033 Internasjonal Markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Jon Bingen Sande

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Globaliseringskreftene påvirker alle organisasjoner, også de som har all sin virksomhet på hjemmemarkedet. Det er viktig for alle å ha en godt utviklet forståelse for denne utviklingen for å kunne vurdere endringer i konkurransesituasjonen og nye muligheter og trusler. I kurset behandler vi de viktigste trekk i utviklingen, gir teoretisk innsikt i hvilke krav utviklingen stiller til egen organisasjon, og utvikler forståelse for alternative markedsstrategier.

Læringsmål

  Kunnskapsmål
  • Forstå hvordan internasjonal markedsføring skiller seg fra innenlandsk markedsføring.
  • Opparbeide kunnskap om eksterne faktorer, som for eksempel globalisering og kulturforskjeller, som har konsekvenser for virksomheter som skal operere i internasjonale markeder.
  • Forstå kulturens rolle i internasjonal markedsføring og kilder til sekundærdata om internasjonale markeder.
  • Opparbeide kunnskap om hvilken rolle eksport spiller for Norge samt hvilke rammebetingelser norske bedrifter operer under i internasjonale markeder.
  • Forstå internasjonaliseringsprosessen og hvilken rolle virksomhetens internasjonale bedriftskultur og interne ressurser og kapabiliteter spiller i internasjonal markedssuksess.
  • Forstå hvordan man kan utvikle strategier i globaliserende markeder.
  • Opparbeide kunnskap om markedsvalg og inngangsstrategier, produktstrategi, påvirkningsstrategi, prissetting, leverings- og betalingsbetingelser og organisering og planlegging i internasjonale markeder.

Ferdighetsmål
  • Kunne analysere de eksterne rammebetingelser med tanke på virksomhetens internasjonale markedsføring.
  • Kunne analysere og benytte økonomiske styringsdata for å ta praktiske beslutninger i internasjonal markedsføring.
  • Kunne analysere virksomhetens interne forutsetninger for å konkurrere på det internasjonale markedet.
  • Kunne identifisere nyttige og presise problemformuleringer som gir et grunnlag for utvikling av en markedsføringsstrategi.
  • Kunne utvikle mål for den internasjonale markedsføringen.
  • Kunne utvikle en overordnet internasjonal markedsstrategi.
  • Kunne utvikle strategier for produkter, prissetting, påvirkning, og markedskanaler i internasjonale markeder samt foreslå hvordan markedsføringen bør organiseres, planlegges og implementeres.
  • Kunne delta aktivt i diskusjoner om internasjonale markedsforhold og lede en gruppediskusjon

Holdningsmål
  • Se verdien i, og øke interessen for å orientere seg om internasjonal økonomi, politikk og kultur.
  • Se etiske dilemmaer i den internasjonale markedsføring.

Forkunnskaper
MRK 3414 Markedsføringsledelse (MRK 2914) og MRK 3480 Forbrukeradferd (MRK 2980) eller tilsvarende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Solberg, Carl Arthur. 2015. Internasjonal markedsføring. 9. utg. Universitetsforlaget

Artikkelsamling:
Jon Bingen Sande. Samling av artikler som vil bli navngitt på Itslearning før semesterstart

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Globalisering, de internasjonale økonomiske, politiske, sosiale og teknologiske omgivelsene, og analyse av det eksterne markedsføringsmiljøet.
 • Markedsundersøkelser i internasjonale markeder og informasjonskilder.
 • Internasjonaliseringsteori og analyse av virksomhetens interne internasjonale bedriftskultur, ressurser og kapabiliteter.
 • Internasjonal markedsstrategi og konkurransedyktighet.
 • Valg av internasjonale markeder.
 • Relasjoner med distributører og kunder, valg av markedskanaler og innkjøp.
 • Internasjonal prisstrategi, produktstrategi og markedskommunikasjon.
 • Organisering og kontroll av den internasjonale virksomheten
 • Analyse og diskusjon av praktiske case.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger i plenum og caseseminarer i mindre grupper. Studentene deltar i 4 caseseminarer som hver er på 2 timer. I tillegg skal studentene gjennomføre to multiple-choice tester.

Grupper a fem (5) studenter løser et case som senere skal presenteres for tre (3) andre studentgrupper i en storgruppe. Casepresentasjonen skal leveres elektronisk. Etter presentasjonen leder studentene en diskusjon i storgruppen om casebedriften. Administrasjonen kan redusere gruppestørrelsen for å få studentantallet til å gå opp i storgrupper.

I tillegg til aktiviteter knyttet til eget case, skal studentene delta i diskusjoner av 3 andre case. Det er obligatorisk fremmøte til alle cases som inngår i kurset da casene også utgjør eksamen i kurset.

Anbefalt tidsforbruk i kurset:

Aktivitet Timebruk
Deltakelse i undervisning
30
Deltakelse i caseseminarer
8
Forberedelse og etterarbeid til forelesningene
82
Utarbeidelse av caseløsning til innlevering og forberedelse til presentasjon
25
Forberedelse til 2 multiple-choice-tester samt 3 muntlige casediskusjoner
55
Anbefalt tidsbruk totalt
200
Eksamen
Evalueringen baseres på to multiple-choice-tester samt prestasjonene i de fire (4) caseseminarene.

Multiple-choice-testene avholdes tidlig i semesteret (før caseseminarene). Hver av de to multiple-choice-testene teller 10% av karakteren i kurset.
Endelig karakter blir gitt på grunnlag av alle deler av evalueringen. Det er mulig å få karakter for kurset selv om en (1) av Mutiple-choice testene (flervalgs-testene) ikke er bestått.

Case-seminarene foregår slik: I ett av seminarene presenterer en studentgruppe med fem (5) studenter sine analyser og anbefalinger vedrørende casebedriften. Etter presentasjonen vil denne studentgruppen lede en diskusjon om caset mellom de andre medlemmene i storgruppen (som er medlemmer i tre (3) andre studentgrupper). I de gjenværende seminarene vil studentgruppens medlemmer individuelt delta i diskusjoner om andre cases.

Den faglige kvaliteten på analysen og løsningsforslagene som studentgruppen presenterer teller 25% av sluttkarakteren. Selve presentasjonen og ledelse av den påfølgende diskusjon i storgruppen teller 10%. Studentene deltar i diskusjonen av ytterligere 3 case. Prestasjonen i hver av disse teller 15%.

Merk også at kopi av presentasjonen innleveres elektronisk før caseseminarene, og det er ikke tillatt å endre innholdet etter innlevering. Karakteren for casepresentasjon og deltakelse i casediskusjoner er endelig. Casepresentasjon/casediskusjoner må samlet bestås for å få sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte til alle cases som inngår i kurset. Det kreves under alle omstendigheter legeerklæring eller annen skriftlig, godkjent begrunnelse for eventuelt fravær (ferie, jobb eller tilsvarende er ikke godkjent grunn) levert skolen senest 10 dager etter caseseminaret. Dersom en casedeltaker ikke har dokumentert legitimt fravær vil vedkommende ikke få eksamen i faget og må kontinuere. Studenter som har fått godkjent søknad til ikke å delta under en eller maksimalt to casegjennomføringer, kan søke om å få innlevere og evaluert skriftlige casebesvarelser av andre case i internasjonal markedsføring som skolen vil fremskaffe. Slike besvarelser skal være individuelle. Fravær fra mer enn 2 caseseminarer medfører alltid at studenten må kontinuere.


Eksamenskode(r)
MRK 20331 Prosessevaluering teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MRK 2033, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Lærebok og artikler (se litteratur) samt forelesningsnotater og annet materiale som er produsert av studenten selv er tillatt. PC er kun for de som skal presentere. PC er ikke tillatt for bruk av de som skal diskutere. Derfor må forelesningsnotater og annet materiale som er produsert av studenten være skrevet ut på papir.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys våren 2016 og siste gang våren 2017.
Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt. Ved kontinuasjon leverer studenten en individuell skriftlig besvarelse som teller 40 % og deltar som debattant i fire casediskusjoner som hver teller 15 %.
Ta kontakt med administrasjonen ved din skole for ytterligere informasjon om gjennomføring.


Tilleggsinformasjon