MET 2123 Metode og markedsinnsikt

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

MET 2123 Metode og markedsinnsikt


Kursansvarlig
Ragnhild Silkoset, Tor Morten Løland

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset i markedsinnsikt gir en grunnleggende innføring i bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter. Faget metode omhandler hvordan bedrifter identifiserer og definerer problemer og utfordringer i organisasjonen og markedet, og hvordan man systematisk og vitenskapelig går frem for å fremskaffe informasjon som beslutningsstøtte til problemstillingen. Faget bygger hovedsakelig på teori fra markedsføring, forbrukeratferd, statistikk, bedriftsøkonomi og strategi.

Metodekunnskap vil være med på å gjøre studenten i stand til å tolke om et materiale de får presentert har vitenskapelig hold eller ikke. Metodefaget vil være med på å utvikle studenten til å kunne foreta slike kritiske vurderinger. Både kvalitative og kvantitative analyseteknikker vil bli omhandlet

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne organisere, oppsummere samt drøfte resultater fra undersøkelser i samsvar med vitenskapelige prinsipper for undersøkelser.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene selvstendig kunne utvikle, tilpasse, korrigere, samt formidle egne undersøkelser, samt forstå, vurdere og nyttiggjøre seg andres undersøkelser.

Holdningsmål
Kurset skal bevisstgjøre og utvikle studenter i å vise atferd som samsvarer med de bærende verdier av vitenskapelig tenkning i undersøkelser.

Forkunnskaper
Innføringskurs i statistikk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2016. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP. 3. utg. Høyskoleforlaget

Anbefalt litteratur
Bøker:
Gripsrud, Geir og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP : oppgavesamling. 2. utg. Høyskoleforlaget
Ringdal, Kristen. 2013. Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. Fagbokforlaget
Silkoset, Ragnhild. 2010. Enkel brukermanual for JMP. Høyskoleforlaget


Emneoversikt

  • Utvikle og organisere prosjekter, spesifisere problemstillinger
  • Forskningsmodell og hypoteser
  • Informasjonskilder innenfor sekundær og primærdata
  • Kvalitative teknikker og analyse
  • Kvantitative teknikker og analyse
  • Rapportering og implementering

Dataverktøy
Anbefalt dataverktøy er JMP

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Av disse er 28 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. 6 timer er opplæring i JMP mens 6 timer blir brukt til mappeoppgavene. Øvelser i bruk av JMP vil foregå i auditorium på medbrakt bærbar PC eller på PC-lab.

I kurset er det én mappeevaluering med i alt tre del-innleveringer. Mappeoppgaven går ut på
  1. å planlegge utformingen og problemstillingen for en undersøkelse
  2. foreta en kvalitativ undersøkelse med analyse og drøfting samt skissere et eksperiment
  3. foreta en kvantitativ undersøkelse med analyse og drøfting.

Oppgavene løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Studentene vil få tilbakemelding på hver av innleveringene enten i form av skriftlig tilbakemelding eller plenumstilbakemelding. I tillegg får studentene kontinuerlig oppfølging via egen FAQ på den nasjonale kurssiden på its learning.

Studenter i kurset vil bli tilbudt å delta i eksperimenter i regi av BI. Eksperimentene gjennomføres til nærmere bestemte frister i semesteret. Eksperimentene vil kunne gjennomføres elektronisk. Ved BI Nydalen kan noen av eksperimentene også gjennomføres på eksperimentlaben. En drøfting av eksperimenter som metode for å forstå forbrukeratferd skal inkluderes i mappeoppgaven.

Studentene får anledning til å korrigere sine oppgaver i mappen før den endelige innleveringen. Den ferdige mappevurderingen teller 60 % av den endelige karakteren i kurset. I tillegg testes studentene individuelt ved hjelp av en tre timers skriftlig skoleeksamen som teller 40% i av den endelige karakteren i kurset.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
28
Deltakelse i mappegjennomgang samt veiledning i dataverktøy
12
Arbeide med mappeoppgave
80
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
60
Oppgaveløsning og eksamen
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Studentene prøves i to eksamener, som begge må være fullført og bestått før karakter oppnås i kurset. Oppgavene i mappeevalueringen publiseres ved semesterstart.

Del 1 - Mappeevaluering løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Besvarelsen skal være på mellom 4500 og 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Kun intervjumal/studieguide og spørreskjema er tillatt som vedlegg. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene i mappen.

Del 2 – Tre timers skriftlig skoleeksamen


Eksamenskode(r)
MET 21233 Mappeevaluering, teller 60% for å oppnå karakter i kurset MET 2123 Metode og markedsinnsikt, 7,5 studiepoeng.
MET 21234 Skriftlig eksamen, teller 40% for å oppnå karakter i kurset MET2123 Metode og markedsinnsikt, 7,5 studiepoeng


Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt ifm. mappeevalueringen.
BI definert kalkulator er tillatt på skriftlig eksamen.
Bruk av hjelpemidler ved skriftlig eksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen for MET 21233 mappeevaluering 60 %ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
Kontinuasjonseksamen for MET 21234 skriftlig eksamen 40 % ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat.


Tilleggsinformasjon