MET 2123 Metode og dataanalyse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

MET 2123 Metode og dataanalyse


Kursansvarlig
Ragnhild Silkoset

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter. Faget metode omhandler hvordan bedrifter identifiserer og definerer problemer og utfordringer i organisasjonen og markedet, og hvordan man systematisk og vitenskapelig går frem for å fremskaffe informasjon som beslutningsstøtte til problemstillingen. Faget bygger hovedsakelig på teori fra markedsføring, forbrukeratferd, statistikk, bedriftsøkonomi og strategi.

Metodekunnskap vil være med på å gjøre studenten i stand til å tolke om et materiale de får presentert har vitenskapelig hold eller ikke. Metodefaget vil være med på å utvikle studenten til å kunne foreta slike kritiske vurderinger. Både kvalitative og kvantitative analyseteknikker vil bli omhandlet

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne organisere, oppsummere samt drøfte resultater fra undersøkelser i samsvar med vitenskapelige prinsipper for undersøkelser.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene selvstendig kunne utvikle, tilpasse, korrigere, samt formidle egne undersøkelser, samt forstå, vurdere og nyttiggjøre seg andres undersøkelser.

Holdningsmål
Kurset skal bevisstgjøre og utvikle studenter i å vise atferd som samsvarer med de bærende verdier av vitenskapelig tenkning i undersøkelser.

Forkunnskaper
Innføring i statistikk for økonomi og administrasjon eller tilsvarende

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse: beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget

Anbefalt litteratur
Bøker:
Gripsrud, Geir og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP : oppgavesamling. 2. utg. Høyskoleforlaget
Ringdal, Kristen. 2013. Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. Fagbokforlaget
Silkoset, Ragnhild. 2010. Enkel brukermanual for JMP. Høyskoleforlaget


Emneoversikt

 • Utvikle og organisere prosjekter, spesifisere problemstillinger
 • Forskningsmodell og hypoteser
 • Informasjonskilder innenfor sekundær og primærdata
 • Kvalitative teknikker og analyse
 • Kvantitative teknikker og analyse
 • Rapportering og implementering

Dataverktøy
Anbefalt dataverktøy er JMP

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Av disse er 28 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. 6 timer er opplæring i JMP mens 6 timer blir brukt til mappeoppgavene. Øvelser i bruk av JMP vil foregå i auditorium på medbrakt bærbar PC eller på PC-lab.

I kurset er det én mappevurdering med i alt tre del-innleveringer. Mappeoppgaven går ut på
 1. å planlegge utformingen og problemstillingen for en undersøkelse
 2. foreta en kvalitativ undersøkelse med analyse og drøfting
 3. foreta en kvantitativ undersøkelse med analyse og drøfting.

Oppgavene løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Studentene vil få tilbakemelding på hver av innleveringene enten i form av skriftlig tilbakemelding eller plenumstilbakemelding. I tillegg får studentene kontinuerlig oppfølging via egen FAQ på den nasjonale kurssiden på its learning.

Studenter i kurset må delta i eksperimenter i regi av BI. Eksperimentene gjennomføres til nærmere bestemte frister i semesteret. Eksperimentene vil kunne gjennomføres elektronisk. Ved BI Nydalen kan noen av eksperimentene også gjennomføres på eksperimentlaben. En drøfting av eksperimenter som metode for å forstå forbrukeratferd skal inkluderes i mappeoppgaven.

Studentene får anledning til å korrigere sine oppgaver i mappen før den endelige innleveringen. Den ferdige mappevurderingen teller 60 % av den endelige karakteren i kurset. I tillegg testes studentene individuelt ved hjelp av en tre timers skriftlig skoleeksamen som teller 40% i av den endelige karakteren i kurset.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
28
Deltakelse i mappegjennomgang samt veiledning i dataverktøy
12
Arbeide med mappeoppgave
80
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
60
Oppgaveløsning og eksamen
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200


BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen It's Learning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive oppgaver i mappen som innsendingsoppgave med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Tidsbruk for studenten i timer:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger (helgesamlinger)
16
Gjøre oppgaver i It's Learning
50
Arbeide med SAS JMP
36
Arbeid med pensumstoff, innsendingsoppgaver og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
78
Eksamensforberedelser
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Studentene prøves i to eksamener, som begge må være fullført og bestått før karakter oppnås i kurset. Oppgavene i mappevurderingen publiseres ved semesterstart.

  Del 1 - Mappeevaluering løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Besvarelsen skal være på mellom 4500 og 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Kun intervjumal/studieguide og spørreskjema er tillatt som vedlegg. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene i mappen.

  Del 2 – Tre timers skriftlig skoleeksamen


  Eksamenskode(r)
  MET 21233 Mappevurdering, teller 60% for å oppnå karakter i kurset MET 2123 Metode og dataanalyse, 7,5 studiepoeng.
  MET 21234 Skriftlig skoleeksamen, teller 40% for å oppnå karakter i kurset MET2123 Metode og dataanalyse, 7,5 studiepoeng


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt ifm. mappevurderingen.
  BI definert kalkulator er tillatt på kontrolleksamen.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen for MET 21233 mappevurdering 60 %ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Kontinuasjonseksamen for MET 21234 skriftlig skoleeksamen 40 % ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Kontinuasjonseksamen for MET 21231 mappevurdering 40 % tilbys høsten 2013 og siste gang høsten 2014.
  Kontinuasjonseksamen for MET 21232 skriftlig skoleeksamen 60 % tilbys høsten 2013 og siste gang høsten 2014.

  Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat.


  Tilleggsinformasjon