Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MET 2123 Metode og innsikt

MET 2123 Metode og innsikt

Kurskode: 
MET 2123
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnhild Silkoset
Morten William Knudsen
Kursnavn på engelsk: 
Methods and Insight
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset i metode og innsikt gir en grunnleggende innføring i bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter. Faget metode omhandler hvordan bedrifter identifiserer og definerer problemer og utfordringer i organisasjonen og markedet, og hvordan man systematisk og vitenskapelig går frem for å fremskaffe informasjon som beslutningsstøtte til problemstillingen. Faget bygger hovedsakelig på teori fra markedsføring, forbrukeratferd, organisasjonsfag, statistikk, bedriftsøkonomi og strategi.

Metodekunnskap vil være med på å gjøre studenten i stand til å tolke om et materiale de får presentert har vitenskapelig hold eller ikke. Metodefaget vil være med på å utvikle studenten til å kunne foreta slike kritiske vurderinger. Både kvalitative og kvantitative analyseteknikker vil bli omhandlet.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne organisere, oppsummere samt drøfte resultater fra undersøkelser i samsvar med vitenskapelige prinsipper for undersøkelser.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene selvstendig kunne utvikle, tilpasse, korrigere, samt formidle egne undersøkelser, samt forstå, vurdere og nyttiggjøre seg andres undersøkelser.

Generell kompetanse

Kurset skal bevisstgjøre og utvikle studenter i å vise atferd som samsvarer med de bærende verdier av vitenskapelig tenkning i undersøkelser.

Kursets innhold
  • Utvikle og organisere prosjekter, spesifisere problemstillinger
  • Forskningsmodell og hypoteser
  • Informasjonskilder innenfor sekundær og primærdata
  • Kvalitative teknikker og analyse
  • Kvantitative teknikker og analyse
  • Rapportering og implementering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Av disse er 28 timer forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. 6 timer er opplæring i JMP mens 6 timer blir brukt til mappeoppgavene. Øvelser i bruk av JMP vil foregå i auditorium på medbrakt bærbar PC eller på PC-lab. Studentene har anledning til å bruke programvaren Excel dersom de ønsker dette. 

I kurset er det én mappeevaluering med i alt tre del-innleveringer. Mappeoppgaven går ut på

  1. å planlegge utformingen og problemstillingen for en undersøkelse
  2. foreta en kvalitativ undersøkelse med analyse og drøfting 
  3. foreta en kvantitativ undersøkelse med analyse og drøfting 

Mappeoppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Del-innleveringene underveis er frivillig. Det er kun den endelige mappen som får karakter i kurset. Den ferdige mappevurderingen teller 100 % av den endelige karakteren i kurset.

Studentene som leverer del-innleveringene innen fristene får tilbakemelding på sitt arbeide, enten i form av skriftlig tilbakemelding eller plenumstilbakemelding. Studentene har anledning til å korrigere sine oppgaver i mappen før den endelige innleveringen.  

Studentene har også tilgang på kontinuerlig oppfølging av faglige spørsmål via egen spørsmål-svar side på den nasjonale kurssiden på its learning.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
SAS - JMP
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Når det tilbys kontinuasjonseksamen uten at kurset gjennomføres (høst 2024), forventes det at studentene må klare å løse oppgavene i mappen/eksamensoppgaven uten tilgang på svar/hjelp fra kursansvarlig eller foreleser. Det forutsettes at studenter som skal kontinuere i kurset, har fulgt kurset og undervisningen tidligere. Dersom det er ønskelig med undervisning eller tilbakemelding på oppgavene i mappen, må kontinuasjon gjennomføres når kurset tilbys (vår 2025).

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Innføringskurs i statistikk.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig30Tre delinnleveringer av mappeoppgaven
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:0
Kommentar arbeidskrav:Tre delinnleveringer av mappeoppgaven
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Mappeevaluering - besvarelsen kan være på opptil 30 sider. Innholdsfortegnelse, sammendrag og litteraturliste kommer i tillegg. Kopi av spørreskjema og intervjumal/intervjuguide er tillatt som vedlegg. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene i mappen.

Studentene må levere inn datasettet som egen fil i tillegg til mappeoppgaven.
Eksamenskode: 
MET 21235
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
12 Time(r)
Deltakelse i mappegjennomgang samt veiledning i dataverktøy
Innlevering(er)
100 Time(r)
Arbeide med mappeoppgave
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.