MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

MET 1180 Matematikk for siviløkonomer


Kursansvarlig
Eivind Eriksen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Matematikk for siviløkonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorstudiet i Økonomi og ledelse. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. En introduksjonsdel, med grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner i en variabel og derivasjon gjennomføres i høstsemesteret. I resten av høstsemesteret og vårsemesteret gjennomføres en videregående del, som bygger på introduksjonsdelen og inneholder mer avanserte temaer innen funksjoner i en variable og derivasjon, ved siden av integrasjon, lineær algebra og funksjoner i flere variable.

Læringsmål
Kunnskapsmål:
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra, finansmatematikk og rekker, funksjoner i en og flere variable, derivasjon, integrasjon og lineær algebra.

Ferdighetsmål:
Studenten skal opparbeide en dypere forståelse av matematiske begreper og skal etter at kurset er gjennomført være i stand til å se sammenhenger, utføre beregninger og tolke resultater innenfor kursets temaer. Det innebærer for eksempel evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem eller å se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi. I tillegg skal studentene opparbeide ferdigheter i å kunne forstå matematiske problemer og velge egnede strategier for å løse disse. Studenten skal også være i stand til å føre matematiske argumenter for å begrunne sine konklusjoner.

Holdningsmål:
Studentene skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tenkning. Studentene skal også kunne reflektere over de resultatene han kommer fram til og kritisk kunne vurdere om de er rimelige. Studenten skal kunne arbeide nøyaktig og kunne gjennomføre komplekse og sammensatte beregninger.

Forkunnskaper
Matematikkunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eriksen, Eivind. 2016. Matematikk for økonomi og finans.. Cappelen Damm Akademisk

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

  • Grunnleggende algebra
  • Finansmatematikk og rekker
  • Funksjoner og grafer
  • Eksponentialfunksjoner og logaritmer
  • Derivasjon med anvendelser
  • Integrasjon
  • Lineær algebra
  • Funksjoner i flere variable

Dataverktøy
Wolfram Alpha benyttes i forelesning til å illustrere gjennomgått stoff.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel på 36 timer og en videreføringsdel på 48 timer på våren, totalt 84 timer.

Introduksjonsdel - Gjennomføres i høstsemesteret.
Videreføringsdel - Starter etter innføringsdelen i høstsemesteret og fortsetter hele vårsemesteret.

Til hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Bruk av Excel vil bli integrert i undervisningen. En del av oppgavene vil bli gjennomgått på forelesning. Det er en forutsetting at studenten innen dette har arbeidet med oppgavene slik at oppgavegjennomgangen blir en tilbakemelding på studentens egen innsats.

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene, og øke læringsutbytte når oppgavene gjennomgås.

Anbefalt tidsbruk for studenten:

Aktivitet
Introduksjon
Videreføring
Deltagelse i undervisningen - Introduksjonsdel
36
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
8
Oppgaveløsning utenom forelesning
16
Deltagelse i undervisningen - videreføring
48
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
32
Oppgaveløsning utenom forelesning
112
Flervalgseksamen
3
Skriftlig eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
60
200

Eksamen
Endelig karakter i kurset baserer seg på følgende elementer:
Individuell innleveringsoppgave gis midtveis i høstsemesteret. Bedømmes bestått/ikke bestått.
Tre timers individuell flervalgseksamen eksamen gis i slutten av høstsemesteret. Den teller 30 % av endelig karakter i kurset
Fem timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av vårsemesteret. Den teller 70 % av endelig karakter i kurset

Alle delene må bestås for å få kurset godkjent, men eventuell kontinuasjon i en av delene kan gjøres separat.


Eksamenskode(r)
MET 11801 - Innleveringsoppgave, bedømmes med bestått/ikke bestått.
MET 11802 - Flervalgseksamen, teller 30% av endelig karakter i kurset MET 1180 Matematikk, 7,5 studiepoeng.
MET 11803 - Skriftlig eksamen, teller 70% av endelig karakter i kurset MET 1180 Matematikk, 7,5 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
MET 11802 Flervalgseksamen - BI-godkjent eksamenskalkulator.
MET 11803 Skriftlig eksamen - BI-godkjent eksamenskalkulator.

Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).


Kontinuasjon
Kontinuasjon i de enkelte deleksamener tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon