MET 1180 Matematikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

MET 1180 Matematikk


Kursansvarlig
Dag Einar Sommervoll

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


  Læringsmål
  Kunnskapsmål:
  Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra , funksjoner i en og to variable , finansmatematikk, integrasjon og lineær algebra.

  Ferdighetsmål:
  Etter å ha gjennomført kurset skal studenten blant annet ha tilegnet seg følgende ferdigheter:
  • Kjenne til basale egenskaper til funksjoner, definisjonsmengder, verdimengder, eksistens og metode for å finne omvendte funksjoner og kjenne til egenskaper til bestemte funksjonstyper, herunder eksponential- og logaritmefunksjoner.
  • Være i stand til å beregne den deriverte til vanlige funksjoner som kan utrykkes ved sammensetningen av rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner, eksponentialfunksjoner og potenser av disse.
  • Kunne analysere fortegnet til den deriverte og ut fra dette avgjøre hvor en funksjon vokser og avtar.
  • Finne maksima og minima for en funksjon i en variabel både ved hjelp av fortegnskjema for den deriverte og ved å se på den andre deriverte.
  • Kjenne begrepene grensekostnad, grenseinntekt og grenseprofitt samt å kunne utlede disse som funksjonsuttrykk.
  • Forstå hva som menes med elastisitet og være i stand til å beregne denne.
  • Beregne summer av ulike typer rekker og bruke disse i forbindelse med nåverdier og annuiteter.
  • Kunne beregne ubestemte og bestemte integraler for en rekke funksjoner ved hjelp av delvis integrasjon, substitusjon og delbrøksoppspaltning.
  • Være i stand til å beregne den partielle deriverte av første og andre orden til enkle og sammensatte funksjoner
  • Kjenne maksimumssetningen og være i stand til å finne globalt maksimum og minimum for en funksjon definert på et lukket og begrenset område i planet.
  • Beherske implisitt derivasjon.
  • Kunne finne stasjonære punkter til en funksjon i to variable og klassifisere disse ved hjelp av andrederivert testen.
  • Beherske Lagrange multiplikatormetode for maksimering under bibetingelser.
  • Kunne løse likningssett ved hjelp av matriseregning.
  • Kjenne til grunnleggende rekkeutvikling av funksjoner.

  Holdningsmål:
  Studentene skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tenkning . Studentene skal også kunne reflektere over de resultatene han kommer fram til og kritisk kunne vurdere om de er rimelige.

  Forkunnskaper
  Matematikkunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Sommervoll, Dag Einar. 2012. Matematikk for økonomifag. 2 utg. Gyldendal akademisk

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Sommervoll, Dag Einar. 2009. Mattespettboka. Gyldendal akademisk
  Sommervoll, Dag Einar. 2012. Hjelper til matematikk for økonomifag. 2. utg. Gyldendal akademisk


  Annet:
  I tillegg til litteraturen vil det bli brukt tidligere eksamensoppgaver. Tilgjengelig gjennom BIs eksamensdatabase


  Emneoversikt
  • Grunnleggende emner
  • Funksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse
  • Eksponensial og logaritmefunksjoner
  • Følger og rekker
  • Integraler
  • Funksjoner av flere variable
  • Lineær algebra

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel på 36 timer og en videreføringsdel på 48 timer.

  Introduksjonsdel - Gjennomføres i høstsemesteret.
  Videreføringsdel - Starter etter innføringsdelen i høstsemesteret og fortsetter hele vårsemesteret.
  Til hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. En del av oppgavene vil bli gjennomgått uken etter. Det er en forutsetting at studenten innen dette har arbeidet med oppgavene slik at oppgavegjennomgangen blir en tilbakemelding på studentens egen innsats.

  Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene, og øke læringsutbytte når oppgavene gjennomgås.

  Anbefalt tidsbruk for studenten:
  Time-
  bruk
  Aktivitet
  Introduksjon
  Videreføring
  Deltagelse i undervisningen - Introduksjonsdel
  36
  Forberedelse til forelesning/lese litteratur
  10
  Oppgaveløsning utenom forelesning
  14
  Deltagelse i undervisningen - videreføring
  48
  Forberedelse til forelesning/lese litteratur
  71
  Oppgaveløsning utenom forelesning
  73
  Flervalgseksamen
  3
  Skriftlig eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  60
  200
  Eksamen
  Endelig karakter i kurset baserer seg på følgende elementer;
  Individuell innleveringsoppgave gis midtveis i høstsemesteret. Bedømmes bestått/ikke bestått.
  Tre timers individuell flervalgseksamen eksamen gis i slutten av høstsemesteret, teller 30 % av endelig karakter i kurset
  Fem timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av vårsemesteret, eksamen teller 70 % av endelig karakter i kurset

  Alle delene må bestås for å få kurset godkjent, men eventuell kontinuasjon i en av delene kan gjøres separat.


  Eksamenskode(r)
  MET 11801 - Innleveringsoppgave, bedømmes med bestått/ikke bestått.
  MET 11802 - Flervalgseksamen, eksamen teller 30% av endelig karakter i kurset MET 1180 Matematikk, 7,5 studiepoeng.
  MET 11803 - Skriftlig eksamen, eksamen teller 70% av endelig karakter i kurset MET 1180 Matematikk, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Flervalgseksamen - Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ tillatt.
  Skriftlig eksamen - Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ tillatt.
  Studenten oppfordres til å medbringe sine egne løsninger på oppgavene som er gitt gjennom semesteret.
  På @BI finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon i de enkelte deleksamener tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon