MAN 5200 Utdanningsledelse og strategisk utvikling

MAN 5200 Utdanningsledelse og strategisk utvikling

Kurskode: 
MAN 5200
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Robin Ulriksen
Kursnavn på engelsk: 
Educational Leadership and Strategic Development
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5201
MAN 5202
Introduksjon

Dette er det avsluttende programmet i Executive Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse. Alle deltakerne vil ha fullført 60 ECTS innen spesialiseringen startes, noe som gjør det mulig å drive målrettet evalueringsarbeid og diskusjon av sentrale problemstillinger på avansert nivå. Kurset er rettet mot ledere i både skoler og barnehager, og avansert menings- og erfaringsutveksling mellom disse gruppene gir potensiale for økt læringsutbytte ikke bare blant deltakerne på dette kurset, men også for barn i utdanningsinstitusjoner hvor ledelsen får en bredere oversikt over sammenhengene mellom ulike nivåer i barnas utviklingsløp.

Deltakerne skal i kurset gjennomføre en strategisk analyse (selvevaluering) av egen virksomhet for å vurdere muligheter, utfordringer, svakheter og styrker i egen institusjon. Den strategiske analysen baseres på målrettet datainnhenting fra egen virksomhet, for å sikre velfunderte strategiske handlingsvalg. Deltakerne vil utarbeide en ledelsesstrategi for å videreutvikle egen virksomhet med sikte på å øke barn og unges læring og utviklingsutbytte. Strategien omfatter både endringstiltak og evalueringsverktøy. Det legges stor vekt på de faglige, pedagogiske og organisatoriske betingelsene for å utvikle gode barnehager og skoler.

Kunnskapsmål

Programmet vil gi kandidatene avansert kunnskap om:

 • Inngående kjennskap om strategisk analyse og utvikling av strategiske handlingsvalg
 • Forståelse av hvordan skoler og barnehager kan bruke sentrale datakilder i utvikling av egen praksis og for barns læring
 • Kjennskap til vitenskapelig metode som setter kandidatene i stand til å vurdere kunnskap og de data som produserer utvikling i skole og barnehage
 • Forståelse av kvalitet og usikkerhet i vurdering data fra egen virksomhet
 • Inngående kjennskap til hvordan å legge til rette for gode læringsmiljø
 • Kjennskap til sammenhenger mellom ledelse, pedagogisk praksis og sentrale forhold i barn og unges utvikling og læring
 • Inngående forståelse av forhold mellom virksomhetens ledelse og organisering og utvikling av kvalitet i undervisning og læring
 • Ledelsens betydning for utvikling og forbedring, arbeid med ledelseskapasitet og pedagogisk utvikling
 • Hvordan lede endrings- og utviklingsarbeid i skole og barnehage
Ferdighetsmål

Etter endt program kan kandidaten: 

 • Kan anvende strategiske evalueringsverktøy i skole og barnehage
 • Kritisk kunne vurdere hvordan strategisk analyse påvirker kvalitet, læring, utvikling og ledelseskapasitet 
 • Anvende tidligere kunnskap om læring og ledelse i utvikling av undervisningskvalitet
 • Anvende selvevaluering i utvikling av egen virksomhet 
 • På en selvstendig måte kunne evaluere endringstiltak på organisasjons-, gruppe- og individnivå.  
 • Kan iverksette utviklings- og endringsprosesser for å bedre barn og unges læring og utvikling
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan integrere strategisk analyse inn i egen virksomhet
 • Anvende ledelsesferdigheter i endringsprosesser i skole og barnehager
 • Har kunnskap om relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
Kursets innhold
 • Strategisk utvikling av egen virksomhet
 • Strategisk analyse av egen skole eller barnehage
 • Strategier og metoder for å skape en arbeidsplass der en selv og andre motiveres av og mestrer store utfordringer og belastninger
 • Ledelse av strategiske prosesser i egen virksomhet
 • Metodiske prinsipper for selvevaluering
 • Innsamling og tilrettelegging av data
 • Selvevaluering av ledelseseffektivitet, pedagogiske opplegg, barn og unges utvikling og læring
 • Pedagogers arbeid med tilgjengelige data om virksomhetens kvalitet
 • Ledelsens analyse av tilgjengelige data om virksomhetens kvalitet
 • Utvikling av sosiale og pedagogiske relasjoner
 • Organisasjons- og ledelsesteoretiske perspektiver innenfor utdanningsledelse
 • Samarbeid og organisasjonslæring
 • Ledelse av endring og kvalitetsutvikling i skoler
 • Presentasjon av handlingsplaner for økt læring og utvikling i egen virksomhet
 • Metodiske forskningsdesign og endring
 • Evalueringsverktøy for å måle utvikling hos barn og unge
 • Hvordan tolke og vurdere endring
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master of Management program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Som et avsluttende Master of Management program er veiledningstilbudet estimert til totalt 4 timer, fordelt på skriftlige og muntlige tilbakemeldinger kontinuerlig gjennom programmet.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Dette er det avsluttende programmet i Executive Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse. Med det er det et krav at deltakere skal ha fullført 60 ECTS innen denne spesialiseringen før opptak til dette programmet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 60 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 40 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN 52001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 60 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 40 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN 52002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5174100
MAN 5128100
MAN 3029100
MAN 2962/2963100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5174
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5128
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3029
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 2962/2963
Credit reduction:100
Reduction description

Programmet sperrer 100% mot MAN 2962/2963 Skoleutvikling I,  MAN 3029 Skoleutvikling II, MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole og MAN 5174 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
326 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell 72 timers hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.