MAN 5157 Tilstedeværende ledelse

MAN 5157 Tilstedeværende ledelse

Kurskode: 
MAN 5157
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Kursnavn på engelsk: 
Mindful Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Digitalisering, distanse og distraksjoner er sentrale utfordringer i en moderne arbeidshverdag. I dette programmet presenteres 'Tilstedeværende Ledelse', som en tilnærming til ledelse for å overkomme disse utfordringene, fordi det menneskelige perspektivet i ledelse blir sett på som viktigere enn noen gang. Programmet er basert på nyere teorier i ledelse som selvledelse, distribuert ledelse, relasjonsledelse, kompleksitetsledelse, i-kroppen ledelse og materialitet i ledelse, med flere.

Programmet støtter Inner Development Goals, som er viktig for å realisere FN’s bærekraftsmål. Programmet vil utvikle deltagernes evne til å lede seg selv og andre slik at de både blir mer effektive og i stand til å foreta endringer i tråd med bærekraftsmål.

Lederprogrammet vil gjennomføres basert på en digital læringsplattform med ulike tematiske samlinger og 3 fysiske tradisjonelle samlinger. De viktigste temaene i programmet er;

 • Retenkning av ledelse - selvledelse som nytt lederprinsipp
 • Arbeid og ledelse i en hybrid hverdag
 • Ledelse i endring og kompleksitet
 • Ledelse av virtuelle team
 • Nyere ledelsesteorier
 • Estetikk i ledelse
 • Kommunikasjon i ledelse  
 • Tilstedeværelse i ledelse
 • Nye trender i ledelse

De tre fysiske samlingene med tradisjonelle forelesninger, refleksjoner i par og gruppearbeid vil handle om disse temaene;

 1. Ledelse i konstant endring med hybride kommunikasjons- og kontorformer: hvorfor trenger vi tilstedeværelse og nyere ledelsestilnærminger som selvledelse?
 2. Kommunikasjon, historiefortelling, kontor og meningsfulle møtesteder: hvordan og hvor kan vi kommunisere og hva kan vi lære av teatret?
 3. Tilstedeværelse i ledelse: Hvordan kan ledere skape troverdighet, tilknytning, god kontakt og tillit blant medarbeidere?

Programmet vil både ha en kunnskapsdel der deltagerne leser og gjennomgår akademisk forskning og teori, samt en praksisdel der deltagerne gjør øvelser, reflekterer over det de lærer gjennom oppgaver og gruppearbeid, praktisering i jobb og dokumentasjon av prosessen ved både skriftlige oppgaver, samt bilder og film. Programmet er i sin natur inspirert ved nyere pedagogikk basert på digitale læringsplattformer, men vil også ta i bruk innsikter og teknikker fra forskning om moderne ledelse. ‘Tilstedeværende Ledelse’ er i innhold og form basert på at deltagerne er medskapende i læringsprosessen ved at de aktivt deler og bidrar underveis både i klasserommet og i det digitale rom. Denne formen for flate, nettverksbaserte, delende, medskapende pedagogikk setter deltagerne i sentrum med akademisk faglærer som coach og veileder i læringsprosessen, på samme måte som mange utøver ledelse i en digital tid.

Kunnskapsmål
 • Inngående kunnskap i psykologisk og sosiologisk organisasjonsforskning om hvordan arbeid og ledelse påvirkes av teknologi og kontor
 • Inngående innsikt om utfordringene og mulighetene i ledelse av autonome medarbeidere i en hybrid hverdag preget av konstant endring og digital kommunikasjon
 • Avansert kunnskap om nyere ledelsesforskning som selvledelse, distribuert ledelse, relasjonsledelse, kompleksitetsledelse, estetisk ledelse, i-kroppen ledelse med mer
 • Forskningsbasert kunnskap om kunstbaserte metoder, som moderne dans, teaterteknikker og historiefortelling, til bruk i ledelse og organisering
Ferdighetsmål

 

 • Kunne kartlegge og være reflektert over sin egen arbeidshverdag og ledelse
 • Kunne lede seg selv og andre effektivt og i tråd med ‘Inner Development Goals’
 • Kunne kommunisere godt både ansikt-til-ansikt og i det digitale
 • Kunne velge de riktige stedene for oppgaveløsning, kommunikasjon og ledelse
 • Kunne bruke ledelsestilnærminger og teknikker for kommunikasjon fra teatret
 • Kunne bygge opp en effektiv historie om seg selv som leder basert på etablerte ‘storytelling’ prinsipper 
Generell kompetanse
 • Utvikle en åpen og kunnskapsbasert tilnærming til bruk av digitale versus fysiske tradisjonelle kommunikasjons- og ledelsesplattformer
 • Tilegne seg en utprøvende holdning til bruk av alternative metoder i ledelse, som estetikk, kunst og kunstbaserte metoder
 • Ha en bevisst holdning til hvilke etiske dilemmaer som følger med i den digitale arbeidshverdag i bruk av nye metoder
Kursets innhold

Programmet inneholder disse sentrale temaene;

1. Arbeid, ledelse, teknologi og kontor
- basert på psykologisk, sosiologisk og filosofisk organisasjonsforskning og teorier.

2. Kommunikasjon og ledelse i det fysiske og digitale
- basert på psykologisk og filosofisk organisasjonsforskning og teorier.

3. Ledelse i konstant endring i en hybrid arbeidshverdag
- basert på sosiomaterielle og humanistiske organisasjons- og ledelsesteorier

4. Kunstbasert kommunikasjon- og lederutvikling som kommunikasjonsteknikker fra teatret, historiefortelling fra film og teater
- basert på estetisk, humanistisk organisasjons- og ledelsesforskning og teorier.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset benytter Insendi som digital læringsplattform.

Kurset gjennomføres over et semester, med 2 samlinger på BI à 2 dager (begynnelse og slutt) og 1 samling utenfor Oslo på 3 dager. Totalt ca 75 ressurstimer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management kurs og Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

I kurs og programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på kursets/programmets hjemmeside/ læringsplattform eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom en individuell prosjektoppgave som teller 100% av totalkarakteren. Eksamen må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timers gruppe hjemme-eksamen, teller 40% av sluttkarakteren
Eksamenskode: 
MAN 51571
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Individuell prosjektoppgave, teller 60% av sluttkarakter.
Eksamenskode: 
MAN 51572
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
250 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.