MAN 5157 Tilstedeværende ledelse

MAN 5157 Tilstedeværende ledelse

Kurskode: 
MAN 5157
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Emnenavn på engelsk: 
Mindful Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I en digital tid blir menneskene bare viktigere. Dette er et lederprogram som skal forbedre og utvikle deltagernes kompetanse og innsikt i å lede. Programmet vil bevisstgjøre deltagerne i både mulighetene og utfordringene kommunikasjonsteknologi bringer, men også gi nye innsikter om ledelse generelt i en digital tid. Det har aldri vært mer grenseløs kommunikasjon, samtidig som både ledere og medarbeidere opplever minskende kontakt, manglende engasjement til fellesskapet, mindre tid til konsentrasjonsoppgaver, ineffektive møter, mer avbrytelser og stress.  Programmet vil utvikle deltagernes evne til å lede bedre og mer effektivt både i det digitale og fysiske rom.

Lederprogrammet vil gjennomføres basert på både en digital plattform med ulike tematiske samlinger og 3 fysiske tradisjonelle samlinger, der en av dem holdes i Italia. De viktigste temaene i programmet er; arbeid, organisasjon og ledelse i en digital hverdag, digital kommunikasjonsteknologi og ledelse, kommunikasjon i det digitale og fysiske rom, nye ledelsesperspektiver tilpasset den digitale, virtuelle organisasjonen, estetisk i-kroppen ledelse, meningsfulle møtesteder og kontorer, kunstbaserte metoder med mer.  

De tre fysiske samlingene med tradisjonelle forelesninger og gruppearbeid vil handle om disse temaene;

 1. Hvilke nye utfordringer for samarbeid og ledelse bringer digital kommunikasjonsteknologi? Hvilke ledelsesmuligheter finnes i digital teknologi og virtuelle team?
  Hvilke ledelsesperspektiver og teorier er relevante?
 2. Hvordan kan ledere kommunisere bedre med inspirasjon og læring fra skuespillerteknikker fra teater, historiefortelling fra film og valg av meningsfulle steder å møtes på?
 3. Hvordan kan ledere skape tilknytning, god emosjonell kontakt og tillit ved nærværende, estetisk og emosjonell i-kroppen ledelse?

Programmet vil både ha en kunnskapsdel der deltagerne leser og gjennomgår akademisk forskning og teori, samt en praksisdel der deltagerne gjør øvelser, reflekterer over det de lærer gjennom oppgaver og gruppearbeid, praktisering i jobb og dokumentasjon av prosessen ved både skriftlige oppgaver, samt bilder og film. Programmet er i sin natur inspirert ved nyere pedagogikk basert på digitale læringsplattformer, men vil også ta i bruk innsikter og teknikker fra forskning om digital ledelse. ‘Tilstedeværende Ledelse’ er i innhold og form basert på at deltagerne er medskapende i læringsprosessen ved at de aktivt deler og bidrar underveis både i klasserommet og i det digitale rom. Denne formen for flate, nettverksbaserte, delende, medskapende pedagogikk setter deltagerne i sentrum med akademisk faglærer som coach og veileder i læringsprosessen, på samme måte som mange utøver ledelse i en digital tid.

Kunnskapsmål
 • Inngående kunnskap i psykologisk og sosiologisk organisasjonsforskning om arbeid og ledelse i en digital tid
 • Avansert kunnskap om utfordringene og mulighetene i virtuelle team og ledelse i det digitale
 • Inngående innsikt i nyere ledelsesforskning om estetisk ledelse, i-kroppen ledelse og kunstbaserte metoder
 • Forskningsbasert kunnskap om teaterteknikker og historiefortelling til bruk i ledelse og organisasjoner
 • Avansert kunnskap om betydningen av steder, kontorer og estetikk for kommunikasjon og ledelse i en digital tid
Ferdighetsmål
 • Kunne kartlegge og være reflektert over sin egen arbeidshverdag og ledelse
 • Kunne kommunisere og lede effektivt i det digitale og virtuelle
 • Kunne velge de riktige digitale plattformer for kommunikasjon og ledelse
 • Kunne velge de riktige steder og møteplasser best egnet for ulike oppgaver og ledelse i en digital tid
 • Kunne bruke ledelsestilnærminger og teknikker for kommunikasjon fra teatret
 • Kunne bygge opp en effektiv historie om seg selv som leder eller organisasjon basert på etablerte ‘storytelling’ prinsipper 
Generell kompetanse
 • Utvikle en åpen og kunnskapsbasert tilnærming til bruk av digitale versus fysiske tradisjonelle kommunikasjons- og ledelsesplattformer
 • Tilegne seg en utprøvende holdning til bruk av alternative metoder i ledelse, som estetikk, kunst og kunstbaserte metoder
 • Ha en bevisst holdning til hvilke etiske dilemmaer som følger med i den digitale arbeidshverdag i bruk av nye metoder
Kursets innhold

Programmet inneholder disse sentrale temaene;

1. Arbeid og ledelse i en digital tid
- basert på psykologisk og sosiologisk organisasjonsforskning.

2.  Virtuelle team og ledelse i det digitale
- basert på psykologisk organisasjonsforskning.

3. Ledelse tilpasset den digitale og virtuelle organisasjonen
- basert på sosiomaterielle og humanistiske organisasjons- og ledelsesforskning som estetisk ledelse, i-kroppen ledelse med mere.

4. Kunstbasert kommunikasjon- og lederutvikling som kommunikasjonsteknikker fra teatret, historiefortelling i ledelse og organisasjoner
- basert på estetisk, humanistisk organisasjons- og ledelsesforskning.

5. Møtesteder og kontorer i en digital tid
- basert på arkitektonisk og organisasjonsbasert forskning om kontorenes, møtenes og stedenes betydning for organisering og ledelse.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset benytter Insendi som digital læringsplattform.

Kurset gjennomføres over et semester, med 2 samlinger på BI à 2 dager (begynnelse og slutt) og 1 samling i utlandet på 3 dager. Totalt ca 75 ressurstimer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management kurs og Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

I kurs og programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på kursets/programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom en individuell prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en gruppebasert 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. 72-timers hjemmeeksamen skrives i grupper på inntil tre personer, unntaksvis individuelt. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51571
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell ( 1 - 3)72 timers gruppe hjemme-eksamen, teller 40% av sluttkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51572
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterIndividuell Individuell prosjektoppgave, teller 60% av sluttkarakter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:72 timers gruppe hjemme-eksamen, teller 40% av sluttkarakteren.
Eksamenskode:MAN 51571
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Individuell prosjektoppgave, teller 60% av sluttkarakter.
Eksamenskode:MAN 51572
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
250 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.