MAN 5132 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren

MAN 5132 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren

Kurskode: 
MAN 5132
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tom Colbjørnsen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Introduksjon

Studiet inngår som del av Handelshøyskolen BIs Master of Management - grad i Skoleledelse, og kan også tas som et eget delstudium.  

Lederskap og omstilling i skolen MAN 3164/3165/3166/3167 utgjør grunndelen i masterstudiet i skoleledelse, mens Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren inngår i helheten sammen med 3 øvrige kurs, hver på 15 studiepoeng.

Som del av masterstudiet i skoleledelse er Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren ment å fungere som et bindeledd mellom 1. og 3. studieår. Mens 1. studieår (rektorskolen) gir en bredt anlagt oversikt over skoleledelse, og 3. studieår skal engasjere deltakerne gjennom å diagnostisere egen skole, og utforme en strategi for å endre den, skal Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren, som ett av to kurs på andre året, gi studentene en teoretisk fordypning i strategi og ledelsesfag (med vinkling mot skole), slik at studentene har et bedre faglig fundament for arbeidet med å endre egen skole i 3.. studieåret. Studiet vil på denne måten fungere som et bindeledd mellom 1. og 3. studieår på masteren i skoleledelse, og gjøre dette til et mer integrert masterstudium.

Kunnskapsmål

Studiet skal legge til rette for at studentene kan skaffe seg et faglig grunnlag i strategi-, organisasjons- og ledelsesfag med relevans for å treffe og gjennomføre langsiktige retningsvalg for egen virksomhet. Det overordnete formålet med retningsvalgene skal være å styrke skoleelevenes læringsutbytte. Kurset skal bidra til at studentene kan øke sin faglige innsikt i hvordan utdanningsinstitusjoners omgivelser blir mer omskiftelige og krevende, og hvordan ledere kan møte dette ved å utvikle organisasjoner som kombinerer tydelige roller og ansvar med evne til å omstille seg. Studiet skall gi studentene muligheter til å øke sin innsikt i hva som både påvirker en organisasjons gjennomføringseffektivitet, og skolelederes muligheter til å fungere som endringsdrivere i egen organisasjon.

Ferdighetsmål

Studiet skal presentere en faglig plattform som deltakerne kan benytte til å gjennomføre strategiske og organisatoriske analyser av egen utdanningsinstitusjon. Deltakerne skal lære seg hvordan de kan omsette retningsvalgene i handlings- og oppfølgingsplaner med sikte på å øke elevenes læring, og hvordan de i den forbindelse kan gjennomføre tiltak for å løfte lærernes kompetanse, skape kollektiv læringskultur, og styrke institusjonens faglige renommé og innovative kapasitet. Kurset skal gi deltakerne muligheter til å tilegne seg et faglig utgangspunkt for å identifisere organisatoriske og ledelsesmessige suksessfaktorer for utdanningslederes gjennomføringskraft og endringsevne, og kunne gjennomføre krevende endringsprosesser.

Holdningsmål

Studiet skal legge til rette for at studentene engasjerer seg i kritisk refleksjon om forholdet mellom de faglige perspektiver kurset bygger på, og utdanningssektorens «mission», verdier, mål og praktiske hverdag. Gjennom kurset skal deltakerne også få anledning til å øve seg opp til å identifisere etiske dilemmaer som oppstår i tilknytning til å utvikle og gjennomføre strategiske veivalg, med elevenes læringsutbytte som et viktig premiss for måten etiske dilemmaer avveies på.

Kursets innhold

Strategisk analyse og iverksetting i utdanningsinstitusjoner

 • Utgangspunkt: Skolens oppdrag, «mission» og mål
 • Omgivelsene: Signifikante aktører og endringsdrivere
 • Offentlige rammebetingelser
 • Internasjonale utviklingstrekk
 • Virksomhetens strategiske ressurser og fortrinn
 • Veivalg og prioriteringer
 • Handlingsplan for iverksetting

Utdanningsledelse for organisering og gjennomføringskraft

 • Organisatoriske roller, myndighet og ansvar
 • Minimumshierarkiet: Delegering til laveste effektive nivå
 • Effektive beslutnings- og iverksettingsprosesser i organisasjoner
 • Sannhetens øyeblikk: Møte mellom lærer og elev
 • Faglige subkulturer og faglig samarbeid
 • Horisontale prosesser og samordning
 • Samarbeid med eksterne aktører

Ledelse av strategiske endringsprosesser i utdanningsinstitusjoner

 • Faser i en endringsprosess
 • Styring «top down» og tilrettelegging «bottom up»
 • Endringsvilje og endringsmotstand
 • Ledelse av strategi- og endringsprosesser
 • Konfliktledelse, makt og forhandlinger
 • Påvirkning og endring av organisasjonskultur
Læreprosess og tidsbruk

Delprogrammet foreleses over tre samlinger, totalt ca. 75 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.

Det forventes aktiv deltakelse på samlingene

Deltakerne deles inn i grupper på tre personer som skal produsere en prosjektoppgave.Etter hver samling skal gruppen produsere et kapittel på totalt 10 – 15 sider med følgende struktur:

 1. Presentasjon av én av teoriene/faglige innslagene som er diskutert på samlingen
 2. En anvendelse av den valgte teorien/faglige innslaget på egen virksomhet
 3. En sammenligning av de fire skolene som er representert i gruppen

Til sammen skal prosjektoppgaven bestå av tre slike kapitler.

 

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51321
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell 72 timer hjemmeeksamen teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51322
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei 1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave teller 60% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: 72 timer hjemmeeksamen teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamenskode:MAN 51321
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave teller 60% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamenskode:MAN 51322
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Davies, Brent 2011 Leading the strategically focused school: success and sustainability 2nd ed SAGE  
Dimmock, Clive 2012 Leadership, capacity building and school improvement: concepts, themes and impact   Routledge Kap. 6 &10
Buck, Andy 2017 Leadership matters: how leaders at all levels can create great schools Revised, updated edition John Catt Educational Ltd  
Hein, Helle Hedegaard cop. 2013 Primadonnaledelse: når arbejdet er et kald   Gyldendal Business kap. 2, 11
Kotter, John P. 2008 A sense of urgency   Harvard Business Press  
Kotter, John P. cop. 2014 Accelerate: building strategic agility for a faster-moving world   Harvard Business Review Press  
Grønhaug, Kjell; Hellesøy, Odd H.; Kaufmann, Geir cop. 2001 Ledelse i teori og praksis   Fagbokforl Kap. 10.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  cop. 2015 Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis   Universitetsforl Kap. 1,3,4,5,6