MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole

MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole

Kurskode: 
MAN 5128
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5129 - første semester
MAN 5130 - andre semester
Introduksjon

I dette siste året i masterutdanningen utføres først en selvevaluering av egen skole. Selvevalueringen anvendes i neste omgang som grunnlag for å utvikle en ledelsesstrategi for utvikling og endring av egen skole med sikte på å øke elevenes læringsutbytte. Som grunnlag for selvevalueringen er det utviklet et analytisk verktøy for gjennomføringen av denne. Til hvert av hovedtemaene i selvevalueringen, elevresultater, ledelseseffektivitet, undervisningskvalitet og læringsmiljø, gjennomgås både metode for selvevaluering og relevant teori og forskning. Selvevalueringen benyttes som grunnlag for å identifisere hvilke deler av skolens virksomhet og ledelse som må forbedres og utvikles.  

Skolen skal ha høye ambisjoner når det gjelder å fremme elevenes utvikling og læring. Vi vektlegger i siste del av dette programmet hvordan lederne best kan bidra til dette. Studentene får derfor en grundig innføring i bruk av strategiske verktøy og ledelse av strategiske prosesser.  I særlig grad vektlegges de faglige pedagogiske og organisatoriske betingelsene for å lage gode skoler. Det arbeides med forankring av endring i organisasjonen og hos den enkelte ansatte og den ledelsesmessige kapasiteten som må være til stede for å virkeliggjøre skolens ambisjoner.

En av modulene i dette programmet gjennomføres i California, USA ved UC Berkeley og Stanford University. Som en integrert del gjennomføres ledertrening med utgangspunkt i temaene i de faglige modulene. Det gis også trening og opplæring av hvordan ledelsen best kan kommunisere med sine medarbeidere.

Kunnskapsmål

Norsk skole trenger å forbedre og øke sitt bidrag til elevers læring. Gjennom programmet lærer studentene om hvilken rolle effektive skoler spiller for elevens utdanning og utvikling. Studentene lærer om hvordan elevenes læringsutbytte vil kunne økes med utgangspunkt i en grundig analyse av egen virksomhet og de lærer om hvordan skolens interne og eksterne miljø i bred forstand kan tas i bruk for å lage en skole som øker elevenes læring. De vil lære om hvilke pedagogiske arbeidsformer og organisasjonsformer i skolen som har størst effekt og hvordan de som ledere best kan bidra til utvikling av skolen gjennom å ta i bruk disse

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne evaluere og vurdere verdien av ulike initiativ, virkemidler og tiltak som foreslås tatt i bruk i skolen for å øke elevers læring. De skal kunne lede og planlegge en endring av dagens situasjon i retning av en mer effektiv skole. De skal også tilegne seg ferdigheter i gjennomføring av praktisk endring som forbedrer skolen.

Holdningsmål

Studentene skal sette elevenes behov for læring i sentrum. Studentene skal være kritisk reflekterende til situasjonen i egen skole og i norsk skole generelt. De skal være kontinuerlig søkende etter nye måte å utvikle egen skole.

Kursets innhold
 • Selvevaluering av egen skole
 • Metodisk opplegg for selvevaluering
 • Selvevaluering av ledelseseffektivitet
 • Selvevaluering av undervisning
 • Selvevaluering av elevresultater
 • Innsamling og tilrettelegging av data
 • Lærernes arbeid med elevdata
 • Ledelsens analyse av elevdata
 • Stressmestring og endringsledelse 
 • Strategier og metoder for å skape en arbeidsplass der en selv og andre motiveres av og mestrer store utfordringer og belastninger 
 • Selvevaluering av læringsmiljø
 • Klasseledelse
 • Forventninger til læring
 • Utvikling av sosiale og pedagogiske relasjoner
 • Strategisk utvikling av egen skole
 • Strategi teori
 • Ledelse av strategiske prosesser i egen skole
 • Lærersamarbeid og organisasjonslæring
 • Prinsipper for effektivt lærersamarbeid
 • Lærersamarbeid i praksis
 • Lærernes analyse av egen undervisning
 • Læringsstøtte og undervisningskvalitet
 • Ledelse av endring og kvalitetsutvikling i skoler
 • Presentasjon av handlingsplaner for økt læring i egen skole
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over åtte samlinger. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master of Management program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Som et avsluttende Master of Management program er veiledningstilbudet estimert til totalt 4 timer, fordelt på skriftlige og muntlige tilbakemeldinger kontinuerlig gjennom programmet.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

 

Det kreves at studentene har gjennomført og bestått 60 ECTS som er godkjent inn i Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse.

Forkunnskapskrav

Dette er det avsluttende programmet i Executive Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse. Med det er det et krav at deltakere skal ha fullført 60 ECTS innen denne spesialiseringen før opptak til dette programmet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN51281
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
80Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN51282
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
20Nei72 Time(r)Individuell Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:80
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN51281
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN51282
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 2962/2963100
MAN 3029100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 2962/2963
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3029
Credit reduction:100
Reduction description

Programmet sperrer 100% mot MAN 2962/2963 Skoleutvikling I og MAN 3029 Skoleutvikling II .

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Roald, Knut cop. 2012 Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring: når skole og skoleeigar utviklar kunnskap   Fagbokforl Kap 1, 2, 3, 6.
Earl, Lorna M.; Timperley, Helen 2009 Professional learning conversations: Challenges in using evidence for improvement   Springer Netherlands Kap 1,2,4,6 og 10
Helmke, Andreas; Christiansen, Jens Peter; Rasmussen, Jens 2013 Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet: diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisningen   Dafolo Kap 4, 5, 6.
  2015 Handbook of classroom management 2. utg Routledge Kap. 10, 33.
Nordahl, Thomas; Hemmer, Kirsten Jannike; Hansen, Ole 2012 Klasseledelse   Gyldendal akademisk  
Håkansson, Jan; Sundberg, Daniel 2014, cop. 2012 Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning   Natur & kultur kap 2, 5, 7.
Hopfenbeck, Therese Nerheim 2014 Strategier for læring: om selvregulering, vurdering og god undervisning   Universitetsforl  
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforl Del 3
Muhammad, Anthony 2018 Transforming school culture: how to overcome staff division Second edition Solution Tree Press, a division of Solution Tree  
Qvortrup, Lars 2016 Det ved vi om professionelle læringsfællesskaber 1. udgave Dafolo  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
    Stories and scripts Stories and scripts     Kap. 38
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  (2009) What Works Clearinghouse   Institutet of Education Sciences.  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikkelsamling vil tilkomme ved studiestart