MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering

MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering

Kurskode: 
MAN 5121
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Nick Sitter
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering - Spesialisering
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5122 - første semester
MAN 5123 - andre semester
Introduksjon

Programmet har fokus på to hovedområder:
I innledningen av programmet fokuserer det på global politikk - de store spørsmålene i internasjonale relasjoner, sikkerhet, demokrati, klima, økonomisk vekst, frihandel og endrede maktforhold mellom stater - som alle møtes i globaliseringsprosessen og forsøkene på å skape globale og/eller regionale regulatoriske regimer. Programmet fokuserer på ulike deler av globaliseringsprosessen, årsaker, karakteristika og konsekvenser, spesielt i forhold til økonomisk utvikling, endringer i den globale økonomiske, politiske og militære maktbalanse. Det tar opp temaer fra vannforsyning over olje og gass til religion og sivilisasjonskonflikter. Spesiell vekt vil bli lagt på USA, EU og BRICS landene. Norges internasjonale relasjoner og forholdet spesielt til NATO, EØS og EU vil også bli tillagt vekt. Programmet skal gi deltakerne både evne til å analysere internasjonale politiske og økonomiske konflikter og begivenheter og gi dem et bedre grunnlag for å handle og påvirke disse forholdene både globalt og nasjonalt.
I de neste delene av dette programmet fokuseres det på konflikthåndtering i en verden i endring – både den historiske utviklingen av militærmakt og nye utfordringer i dag med vekt på ledelse av konflikthåndtering. Programmet tar opp hvordan de nye globale utfordringene møtes med ulike typer av tiltak fra politiarbeid til ulike former for militærmakt. Organiseringen av dette, både på det nasjonale og internasjonale planet (særlig NATO- og EU-samarbeidet), og spørsmål knyttet til våpenteknologi, forsvarsindustri og -innkjøp. Programmet dekker ulike forsøk på å møte de nye konfliktene, for eksempel knyttet til borgerkrig, statsbygging og ulike former for nye sikkerhetsutfordringer (som energi sikkerhet), og internasjonal krise- og konflikthåndtering. 

Kunnskapsmål

Studentene skal:

 • Få kunnskap om utfordringene i internasjonale operasjoner skapt av prosesser i forbindelse med globalisering, internasjonal handel, endrede globale maktforhold og globale politiske og økonomiske aktører
 • Få kunnskap om regional utvikling i ulike deler av verden med fokus på Europa, Midtøsten, Sør-Øst Asia og Øst Asia, fremveksten av Kina og India og nye handelsmønstre og konfliktlinjer
 • Få oversikt over de sentrale konflikttemaene om ulike kulturer, religioner, energi, vann, migrasjon økonomi  og fattigdom
 • Få forståelse av sammenhengene mellom de internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekkene, de konfliktene og spenningene som disse skaper og behov for at verdenssamfunn (FN, NATO, etc.) setter inn ulike tiltak for å stabilisere situasjon i et land eller i et region.
 • Få kjennskap til bruk av militærmakt og andre former for konflikthåndtering, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Få kjennskap til utviklingen av konflikter knyttet til statsbygging, terrorisme og energisikkerhet i ulike deler av verden.
 • Få kjennskap til de sentrale konflikttemaene når det gjelder ulike kulturer, religioner, naturressurser, geopolitkk og de implikasjoner som disse har for hvilke konflikthåndteringsmetoder som kan anvendes.
 • Få kjennskap til hvilke styrker og svakheter som er knyttet til ulike former for konflikthåndtering og strategier for politiarbeid og bruk av militærmakt.
 • Får kjennskap til hvordan utviklingen i ressurser, våpenteknologi og forsvarsinnkjøp har påvirket mulighetene til konflikthåndtering 
Ferdighetsmål

Programmet er utviklet for å gi deltakerne verktøy og rammeverk, til å analysere internasjonale politiske og økonomiske begivenheter og gi dem et bedre grunnlag for å handle og påvirke disse forholdene både globalt og nasjonalt.
Studentene skal:

 • Kunne analysere utviklingen av en konfliktsituasjon for å finne fram til relevant tiltak for konflikthåndtering
 • Kunne analysere behov for bruk av ulike midler for konflikthåndtering
 • Kunne analysere erfaringer fra andre tidligere utenlandske operasjoner inkl. Afghanistan
 • Kunne gjennomføre  etterretningsarbeid i forbindelse med krisesituasjoner
 • Kunne forstå vilkårene for fremveksten av ulike terroristgrupper og de strategiene som disse velger
 • Kunne forstå opplegget av en beredskaps plan og logistikk planlegging
Holdningsmål

Studentene skal få et helhetlig perspektiv på internasjonale politiske og økonomiske begivenheter.
Etter utdanning skal studentene på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne ta beslutninger og bidra i større beslutningsprosesser hvor sikkerhetsspørsmål står sentralt.
Studentene skal kunne ta etisk ansvar og være i stand til å lede andre mennesker på en selvstendig og reflektert måte
Studentene skal kjenne til sine muligheter og begrensninger med hensyn på kunnskaper om omgivelsene og de handlingsalternativene de har til rådighet

Kursets innhold

Samling 1: Globalisering, internasjonal handel, endrede globale maktforhold og globale politiske og økonomiske aktører. 

 • Globalisering og ny verdensorden
 • Digitalisering
 • Konflikter og sikkerhetsarbeid
 • Frihandel og Verdens handelsorganisasjon (WTO)
 • Landenes rolle i den nye verdensorden 
 • Ustabilitet og nye konflikter – konsekvenser for Norge
 • Utfordringer med utenlandske operasjoner – 3. partsproblematikk
 • Land, energi, vann og religion som konflikt temaer
 • Regionale konflikter og regional integrasjon i Europa
 • Case og gruppearbeider

Samling 2: Regional utvikling i ulike deler av verden med fokus på Europa, Midt-Østen, Sør-Øst Asia og Øst Asia og fremveksten av Kina og India spesielt.

 • EU: politikk, økonomi, sikkerhet og globale utfordringer
 • Afghanistan, Midtøsten og Balkan – kultur, konflikt og Norges engasjement
 • Indias økonomisk vekst og sikkerhetspolitisk rolle
 • Sør-Øst Asia 
 • Kinas politiske og økonomiske makt
 • Kinas sikkerhetspolitiske rolle i Asia og globalt
 • Case og gruppearbeider

Samling 3: De sentrale nye maktforhold, handelsmønstre og konfliktlinjer i verden og spesielt konflikttemaene relatert til kulturer, religion, energi, vann, migrasjon økonomi og fattigdom.

 • Konflikter og militære aksjoner
 • Energikonflikter
 • Energicase: Russland
 • Clash between civilizations
 • Religion
 • Etterretningsarbeid og religiøse konflikter
 • Hva kan næringslivet lære av InAmenas?
 • Statoils lærdom fra In Amenas
 • Case og gruppearbeider

Samling 4: Konflikthåndtering i forhold til nye konflikter og EU og NATOS rolle i konfliktløsning og militær og sivile operasjoner i Europa og andre steder. 

 • Slutten på den kalde krigen
 • Endrede konflikter og endrede militære strategier
 • NATO og EU på det sikkerhetspolitiske og militære området
 • Fra kampfly og stående brigader til geriljakrig og droner 
 • Reduserte bevilgninger 
 • Teknologisk utvikling ogkKonsekvenser for militært utstyr
 • Reorganisering av forsvarsindustrien
 • Konsekvenser for forsvarsinnkjøp
 • Konsekvenser av et endret sikkerhetsbilde for gjennomføring av militære operasjoner
 • Utenlands operasjoner

Samling 5: Endret militær kapasitet og konflikter i Europa, spesielt i forhold til landene rundt Russland og i Øst-Europa, etterretning og statsbyggingsproblemer i konfliktområder.

 • Endret militær kapasitet og geografisk baserte konflikter i Europa, Ukraina, Øst-Europa spesielt 
 • Balanse mellom utstyr, soldater og øvelser 
 • Russland og energi
 • Etterretning i en internasjonal kontekst, taktisk, strategisk, nasjonal, innhenting (elektronisk, humint og e-samarbeid)
 • Statsbygging under krise og konflikt 

Samling 6: Nye former for krig, hybrid krigføring, EUs politisamarbeid, terrorbekjempelse og flyktningutfordringer, samt forholdet mellom politi og militære i Europa under nye sikkerhetsutfordringer.

 • Sikkerhet og hybrid krigføring
 • Nye konflikter og terrorismestrategier
 • Sikkerhet, terrorisme sett i et næringsliv perspektiv
 • Flyktninger og sikkerhet 
 • EUs sikkerhets og politisamarbeid
 • Politiet rolle i nye sikkerhetssituasjoner
Læreprosess og tidsbruk

18 undervisningsdager delt i 6 moduler
Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 30 studiepoeng (800 timer). Undervisningen er over seks samlinger à tre dager à åtte timer, ca 150 tiimer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med prosjektoppgave.
I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.
For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Programmet gjennomføres med 150 undervisningstimer over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter MAN 5122 og i 2. semester MAN 5123.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriel

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.

Du har fylt 25 år.

Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 studiepoeng samt 2 års relevante yrkeserfaring for Forsvaret og Politiet,  4 års yrkeserfaring for eksterne deltagere. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51211
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51212
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskode:MAN 51211
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51212
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2016 Strategy in the contemporary world: an introduction to strategic studies 5th edition Oxford University Press  
  cop. 2014 The Globalization of world politics: an introduction to international relations 6th ed Oxford University Press  
Dicken, Peter 2015 Global shift: mapping the changing contours of the world economy 7th ed Sage Side 1-233 og 279-392
El-Agraa, Ali M. 2011 The European Union: economics and policies 9th ed Cambridge University Press Side 1-113, 197-288 og 383-430
Eliassen, Kjell A. 2012 Business and politics in a new global order   Gyldendal akademisk  
Kissinger, Henry cop. 2014 World order: reflections on the character of nations and the course of history   Allen Lane  
Nye, Joseph S. 2012 The future of power   Public Affairs  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Hoyt, Timothy   Military force Military force     Kapittel 7, side 162-185
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
David, Steven R 2003 Israel's policy of targeted killing      
Coolsaet, Rik 2010-07-05 EU counterterrorism strategy: value added or chimera?      
Parker, Tom 2007-04-06 Fighting an Antaean Enemy: How Democratic States Unintentionally Sustain the Terrorist Movements They Oppose      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Balaam, David N.; Dillman, Bradford 2014 Introduction to international political economy 6th ed., Global ed Pearson  
Collins, Adam 2016 Contemporary security studies 4th ed Oxford University Press  
Emerson, Michael; Vahl, Marius; Woolcock, Stephen; Apap, Joanna; Centre for European Policy Studies c2002 Navigating by the stars: Norway, the European Economic Area and the European Union   Centre for European Policy Studies  
Gilpin, Robert; Gilpin, Jean M. c2001 Global political economy: understanding the international economic order   Princeton University Press  
Landes, David S. c1998 The wealth and poverty of nations: why some are so rich and some so poor   W.W. Norton  
Marsh, Steve; Rees, G. Wyn 2012 The European Union in the security of Europe: from Cold War to terror war   Routledge  
Oatley, Thomas H. cop. 2014 International political economy 5th ed., New international ed Pearson Education  
Stubbs, Richard; Underhill, Geoffrey R.D. 2006 Political economy and the changing global order 3rd ed Oxford University Press  
Woolcock, Stephen 2012 European Union economic diplomacy: the role of the EU in external economic relations   Ashgate  
Young, John; Kent, John cop. 2013 International relations since 1945: a global history 2nd ed Oxford University Press